เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  113,726,4543,615,2153,476,9932,601,0732,541,4092,226,22030.20 %29.70 %35.97 %
กรมการปกครอง   116,564,0046,510,3405,883,1435,688,0075,365,5395,073,60913.35 %17.58 %13.76 %
กรมการพัฒนาชุมชน   112,690,2572,659,2022,567,3962,080,2311,858,3891,760,83322.68 %30.11 %31.42 %
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  114,866,4964,367,3514,212,3147,158,8717,211,4706,828,773-47.11 %-65.12 %-62.11 %
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  773,059,7583,054,9552,884,3942,349,2192,362,4882,144,16123.22 %22.67 %25.66 %
กรมโยธาธิการและผังเมือง  115,447,3354,827,5484,015,4364,361,5164,216,1903,602,85419.93 %12.66 %10.27 %
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   114,658,8004,636,6884,484,3611,872,2351,873,6561,718,72059.81 %59.59 %61.67 %
รวม151331,013,10329,671,29927,524,03626,111,15225,429,14123,355,17015.81 %14.30 %15.15 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  11152,916149,045145,45275,29033,03622,21250.76 %77.84 %84.73 %
กรมการปกครอง   11148,001148,001128,45996,49585,05174,30734.80 %42.53 %42.16 %
กรมการพัฒนาชุมชน   1184,14284,14284,14260,07450,16353,83028.60 %40.38 %36.02 %
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  10
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  76168,689171,800179,18191,86582,87560,19845.54 %51.76 %66.40 %
กรมโยธาธิการและผังเมือง  11134,009124,194110,862112,29782,72616,03416.20 %33.39 %85.54 %
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   11119,598119,485119,59829,55224,79023,02675.29 %79.25 %80.75 %
รวม1511807,354796,667767,695465,573358,641249,60842.33 %54.98 %67.49 %