เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  112,962,1762,935,8942,438,6042,277,9912,094,1312,055,85723.10 %28.67 %15.70 %
กรมการจัดหางาน  114,573,9045,230,5964,874,6543,594,2183,242,5593,077,45321.42 %38.01 %36.87 %
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  113,165,2123,184,7353,108,8071,400,3891,398,6011,262,88055.76 %56.08 %59.38 %
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  10
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)  119,598,44210,699,18010,244,4524,287,0595,008,7685,019,29355.34 %53.19 %51.00 %
รวม5420,299,73422,050,40520,666,51711,559,65711,744,05911,415,48343.06 %46.74 %44.76 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  1176,17273,41773,77016,14610,87010,02078.80 %85.19 %86.42 %
กรมการจัดหางาน  1197,68097,53395,57643,68831,31532,79455.27 %67.89 %65.69 %
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  1174,83774,83774,8376,2634,4382,41691.63 %94.07 %96.77 %
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  10
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)  11101,570172,395178,46745,72740,59345,71254.98 %76.45 %74.39 %
รวม54350,258418,182422,650111,82387,21590,94268.07 %79.14 %78.48 %