เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  114,055,9494,065,5473,968,4192,778,0002,307,1902,399,15231.51 %43.25 %39.54 %
กรมการศาสนา   10
กรมศิลปากร   66659,377,82211,372,6148,967,7676,812,9456,939,4566,316,82127.35 %38.98 %29.56 %
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  113,012,7332,772,3242,710,224577,000547,000448,00080.85 %80.27 %83.47 %
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   111,492,8451,492,8401,468,9782,3852,4162,36399.84 %99.84 %99.84 %
รวม706817,939,34919,703,32417,115,38910,170,3309,796,0629,166,33643.31 %50.28 %46.44 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  1173,33673,33673,33635,69722,48417,94251.32 %69.34 %75.53 %
กรมการศาสนา   10
กรมศิลปากร   66532,575,1982,521,9062,471,73186,10674,68259,58896.66 %97.04 %97.59 %
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  11195,551178,045180,35514,99412,8977,18492.33 %92.76 %96.02 %
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   1158,77858,77859,26615,97512,1769,62672.82 %79.28 %83.76 %
รวม70562,902,8632,832,0652,784,689152,772122,23894,34094.74 %95.68 %96.61 %