เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  112,584,5572,454,4012,245,8963,930,6183,813,6423,441,356-52.08 %-55.38 %-53.23 %
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  111,089,8681,109,1921,060,592574,000577,000538,00047.33 %47.98 %49.27 %
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  433,752,0713,887,7623,692,7775,178,6425,304,4204,634,732-38.02 %-36.44 %-25.51 %
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  10
รวม757,426,4967,451,3556,999,2669,683,2609,695,0628,614,088-30.39 %-30.11 %-23.07 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  11103,149103,727103,7278,8716,9754,64191.40 %93.28 %95.53 %
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  1162,75562,94363,3185,2693,5652,51491.60 %94.34 %96.03 %
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  43130,667130,680130,97321,33421,56018,73583.67 %83.50 %85.70 %
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  10
รวม75296,570297,350298,01835,47532,10125,89088.04 %89.20 %91.31 %