เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1113,209,08013,204,40212,935,1936,737,4536,259,5266,238,56548.99 %52.60 %51.77 %
กรมการแพทย์   2624104,659,10796,029,82186,524,12195,531,75492,685,89695,946,9338.72 %3.48 %-10.89 %
กรมควบคุมโรค   223,428,1625,023,8224,710,8582,988,6843,846,4374,365,95012.82 %23.44 %7.32 %
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   111,689,59012,466,14611,955,5701,154,5551,165,0061,192,20431.67 %90.65 %90.03 %
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  338,846,6699,589,30211,673,32412,572,03312,774,28712,975,304-42.11 %-33.21 %-11.15 %
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   113,177,6423,297,9772,895,5532,518,6032,603,0262,462,03220.74 %21.07 %14.97 %
กรมสุขภาพจิต   201941,572,99841,565,20742,209,61625,550,07326,375,97025,881,82038.54 %36.54 %38.68 %
กรมอนามัย   223,520,7503,550,1133,653,3242,360,0002,425,0002,325,00032.97 %31.69 %36.36 %
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  112,682,3002,780,1532,618,0812,301,5992,437,7392,201,91314.19 %12.32 %15.90 %
รวม5754182,786,297187,506,944179,175,641151,714,754150,572,887153,589,72317.00 %19.70 %14.28 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  11104,853104,853104,85344,46535,48941,78457.59 %66.15 %60.15 %
กรมการแพทย์   2624941,183900,936858,385290,988245,413243,29869.08 %72.76 %71.66 %
กรมควบคุมโรค   22188,863192,654166,39269,27180,29261,19863.32 %58.32 %63.22 %
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   1171,82971,95471,40724,27021,70922,57366.21 %69.83 %68.39 %
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  33258,409262,504265,08034,66430,08528,98086.59 %88.54 %89.07 %
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   1186,94388,36382,54721,32919,57316,27975.47 %77.85 %80.28 %
กรมสุขภาพจิต   2020882,383846,497824,973243,028211,096171,51172.46 %75.06 %79.21 %
กรมอนามัย   2299,924101,056104,04834,18119,70716,13565.79 %80.50 %84.49 %
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  11111,053111,344111,34451,01749,62037,84054.06 %55.44 %66.01 %
รวม57552,745,4392,680,1602,589,027813,212712,984639,59870.38 %73.40 %75.30 %