เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  111,731,5532,294,3252,075,2081,208,8611,054,375980,58630.19 %54.04 %52.75 %
กรมโรงงานอุตสาหกรรม   111,755,7021,756,3301,694,7731,572,8761,533,6351,369,50310.41 %12.68 %19.19 %
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   10
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  551,624,3261,577,7201,461,7341,428,5681,406,6201,283,89312.05 %10.84 %12.17 %
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   111,124,4631,124,0231,106,119456,000468,000447,00059.45 %58.36 %59.59 %
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   10
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  111,220,7751,231,2301,176,955593,000599,000559,00051.42 %51.35 %52.50 %
รวม1197,456,8207,983,6287,514,7905,259,3055,061,6304,639,98229.47 %36.60 %38.26 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  1164,85670,65967,69814,01412,0179,06478.39 %82.99 %86.61 %
กรมโรงงานอุตสาหกรรม   1185,41785,41785,41726,30719,22913,88069.20 %77.49 %83.75 %
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   10
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  5399,80183,55179,57121,87116,00812,46378.09 %80.84 %84.34 %
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   1161,02361,14261,0733,5523,7152,90994.18 %93.92 %95.24 %
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   10
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  1161,94561,79561,7056,7334,3552,93189.13 %92.95 %95.25 %
รวม117373,043362,565355,46472,47755,32441,24880.57 %84.74 %88.40 %