เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  10
กรมพลศึกษา  116,768,6156,794,1495,111,9094,870,3204,462,2564,410,05928.05 %34.32 %13.73 %
กรมการท่องเที่ยว  10
รวม316,768,6156,794,1495,111,9094,870,3204,462,2564,410,05928.05 %34.32 %13.73 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  10
กรมพลศึกษา  1165,45766,95766,9579,6086,7545,61085.32 %89.91 %91.62 %
กรมการท่องเที่ยว  10
รวม3165,45766,95766,9579,6086,7545,61085.32 %89.91 %91.62 %