เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  10
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  71717,990,5347,917,5237,816,3385,572,3465,674,2515,586,33830.26 %28.33 %28.53 %
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  1393,794,2518,395,0632,048,6191,827,3541,771,1781,544,97151.84 %78.90 %24.58 %
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  23133,093,3342,895,3452,781,8922,744,4082,611,1852,546,35811.28 %9.81 %8.47 %
กรมกิจการผู้สูงอายุ  14147,221,8705,222,1793,926,6752,079,1842,055,8362,185,70971.21 %60.63 %44.34 %
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  108794,939,6304,850,5984,860,9346,823,7076,723,7937,916,094-38.14 %-38.62 %-62.85 %
รวม23018627,039,62029,280,70821,434,45919,046,99918,836,24419,779,47029.56 %35.67 %7.72 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  10
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  71701,414,4341,409,2931,407,151438,214364,844336,00069.02 %74.11 %76.12 %
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  139302,112280,062271,40281,59566,60850,38672.99 %76.22 %81.44 %
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  2311258,189255,402252,54178,82766,19656,34069.47 %74.08 %77.69 %
กรมกิจการผู้สูงอายุ  1414428,357400,724389,53380,44968,57761,32281.22 %82.89 %84.26 %
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  108771,609,3171,610,9041,621,779533,975444,456361,63866.82 %72.41 %77.70 %
รวม2301814,012,4093,956,3853,942,4051,213,0601,010,682865,68669.77 %74.45 %78.04 %