เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  112,158,1372,178,8332,049,1911,736,5561,656,4521,427,70619.53 %23.98 %30.33 %
กรมชลประทาน (สามเสน)  226,058,1545,297,0495,063,83610,780,66411,345,7429,805,414-77.95 %-114.19 %-93.64 %
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  111,070,3561,090,3911,021,146467,768458,421381,91756.30 %57.96 %62.60 %
กรมประมง  114,285,7864,509,5704,106,1164,695,5184,776,2364,661,576-9.56 %-5.91 %-13.53 %
กรมปศุสัตว์   222,002,1661,977,2592,008,9971,536,8311,526,1021,310,76423.24 %22.82 %34.76 %
กรมพัฒนาที่ดิน  112,532,4312,414,1452,298,1662,341,3362,177,5391,915,2207.55 %9.80 %16.66 %
กรมวิชาการเกษตร  115,382,6665,550,5525,453,004723,191629,070540,85786.56 %88.67 %90.08 %
กรมส่งเสริมการเกษตร  113,100,5843,067,5532,440,6122,151,9992,205,0132,048,85330.59 %28.12 %16.05 %
กรมส่งเสริมสหกรณ์  111,536,2311,520,9741,480,2541,296,3371,245,7571,045,49015.62 %18.09 %29.37 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  111,926,6901,878,8841,569,7311,463,0591,425,6311,292,89324.06 %24.12 %17.64 %
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)  111,324,0571,294,3211,264,843822,000835,000783,79237.92 %35.49 %38.03 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   111,751,8981,717,1384,262,0971,599,6281,611,1311,361,4098.69 %6.17 %68.06 %
กรมหม่อนไหม  1121,969,4281,017,7161,086,205344,082365,717407,75398.43 %64.06 %62.46 %
กรมการข้าว  112,098,7862,116,6042,006,9051,295,0831,313,3411,184,82338.29 %37.95 %40.96 %
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  10
รวม171657,197,37035,630,98836,111,10531,254,05231,571,15228,168,46845.36 %11.39 %21.99 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1185,29585,59282,81649,53843,25624,78641.92 %49.46 %70.07 %
กรมชลประทาน (สามเสน)  221,186,856880,394829,317593,296468,912495,61650.01 %46.74 %40.24 %
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  1165,04465,04463,16211,7408,8955,83381.95 %86.32 %90.76 %
กรมประมง  11158,294146,953130,56668,35359,51946,84156.82 %59.50 %64.12 %
กรมปศุสัตว์   2295,89694,12494,01156,65673,16736,69340.92 %22.26 %60.97 %
กรมพัฒนาที่ดิน  11119,948111,147108,15435,09926,49215,67270.74 %76.17 %85.51 %
กรมวิชาการเกษตร  11223,294236,510236,51010,6027,1765,31795.25 %96.97 %97.75 %
กรมส่งเสริมการเกษตร  11164,022101,10192,99622,76616,97415,79586.12 %83.21 %83.02 %
กรมส่งเสริมสหกรณ์  1175,40674,83074,23620,72115,2568,09772.52 %79.61 %89.09 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  11100,32295,07275,34929,94122,39011,12170.16 %76.45 %85.24 %
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)  1168,18065,75467,43021,40818,41540,78568.60 %71.99 %39.51 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   1183,08281,82882,41693,89363,26836,066-13.01 %22.68 %56.24 %
กรมหม่อนไหม  10
กรมการข้าว  1177,83878,21074,11189,64077,08155,753-15.16 %1.44 %24.77 %
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  10
รวม17152,503,4772,116,5602,011,0751,103,653900,802798,37655.92 %57.44 %60.30 %