เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  111,373,0751,461,5131,357,794891,000852,537645,04235.11 %41.67 %52.49 %
กรมควบคุมมลพิษ  112,573,5812,522,5512,442,4522,209,9192,008,4961,921,83614.13 %20.38 %21.32 %
กรมป่าไม้   113,615,6973,432,3862,777,5282,115,9472,164,0061,893,49741.48 %36.95 %31.83 %
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  222,746,6412,739,7212,738,5011,947,7141,873,9851,488,06329.09 %31.60 %45.66 %
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   10
กรมทรัพยากรธรณี   10
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   663,264,0812,387,6202,566,8591,548,4201,581,5431,535,45452.56 %33.76 %40.18 %
กรมทรัพยากรน้ำ   10
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล   772,080,6712,089,1242,143,0181,840,8871,840,6691,788,92611.52 %11.89 %16.52 %
รวม221815,653,74614,632,91414,026,15210,553,88810,321,2369,272,81832.58 %29.47 %33.89 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1178,06775,60674,88020,26716,29413,33074.04 %78.45 %82.20 %
กรมควบคุมมลพิษ  1187,75687,57887,42552,95141,84128,95039.66 %52.22 %66.89 %
กรมป่าไม้   11156,374138,952112,819112,72597,38357,59827.91 %29.92 %48.95 %
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  2292,74192,12192,22378,58055,73628,26415.27 %39.50 %69.35 %
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   11254,063249,717249,71769,16744,83423,82572.78 %82.05 %90.46 %
กรมทรัพยากรธรณี   10
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   66152,700148,198151,12869,43258,84853,77354.53 %60.29 %64.42 %
กรมทรัพยากรน้ำ   10
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล   77239,380223,141237,24863,88467,40166,24873.31 %69.79 %72.08 %
รวม22191,061,0811,015,3141,005,441467,005382,337271,98755.99 %62.34 %72.95 %