เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสระบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 67 หน่วยงาน จาก 70 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี   35,55535,93534,8805,25042437985.23 %98.82 %98.91 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี   45,91246,67154,46252,20951,92753,013-13.72 %-11.26 %2.66 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี   39,73039,92037,63322,87523,83420,88942.42 %40.30 %44.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี   285,316283,061267,743246,835257,583235,50513.49 %9.00 %12.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย   98,91453,63250,18315,30913,73411,69984.52 %74.39 %76.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   61,01749,37949,25612,41513,38314,78379.65 %72.90 %69.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด   47,47747,44945,4561,8922,7984,89296.01 %94.10 %89.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ   50,49150,89848,05814,76112,8699,59970.76 %74.72 %80.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท   52,63152,55650,51816,42016,77116,25968.80 %68.09 %67.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก   50,44549,60446,68412,76610,4529,98474.69 %78.93 %78.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี   81,17191,45082,04336,14034,40334,88555.48 %62.38 %57.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง   46,52947,47146,8424,8816,2734,65389.51 %86.79 %90.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง   55,50281,51547,84710,84211,30711,34580.47 %86.13 %76.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้   47,75448,22748,2879,9159,0897,13679.24 %81.15 %85.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค   57,57259,39252,67421,83920,22014,97062.07 %65.95 %71.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง   47,37148,20745,94116,28811,1367,95065.62 %76.90 %82.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน   49,70950,08862,5215,7875,8744,84988.36 %88.27 %92.24 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี   63,18866,62560,59382,16486,95952,375-30.03 %-30.52 %13.56 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี   54,52156,02052,97725,88815,53436,60052.52 %72.27 %30.91 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี   57,41255,98554,2268,16816,41622,05085.77 %70.68 %59.34 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   36,36137,17635,7806,03310,84010,65083.41 %70.84 %70.23 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   49,30348,92147,65336,28336,34032,77526.41 %25.72 %31.22 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   26,99331,71327,16749,17445,75145,700-82.17 %-44.27 %-68.22 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี   63,45863,91662,44540,26538,15434,41636.55 %40.31 %44.89 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)   48,04344,56641,70839,38834,12331,73818.02 %23.43 %23.90 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี   116,419127,830123,345225,530220,790189,712-93.72 %-72.72 %-53.81 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)   118,106119,988116,228115,905114,890102,7521.86 %4.25 %11.59 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี   41,93445,15244,26515,7996,43624,49662.32 %85.75 %44.66 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)   63,26458,53157,38168,41468,74029,094-8.14 %-17.44 %49.30 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2   110,641123,936104,379108,30796,60861,4982.11 %22.05 %41.08 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี   114,71990,10090,174104,633102,72498,5288.79 %-14.01 %-9.26 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี   49,54348,11655,33813,8359,30616,02072.07 %80.66 %71.05 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี   40,98542,69838,43724,05323,55221,48641.31 %44.84 %44.10 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี   44,64344,20043,67318,27689011,70759.06 %97.99 %73.19 %
สำนักงานจังหวัดสระบุรี   103,654130,722126,61574,935109,89087,64327.71 %15.94 %30.78 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี   126,177101,491114,45048,01843,45425,52561.94 %57.18 %77.70 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี   49,27948,84254,22610,0499,40930,57379.61 %80.74 %43.62 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี   137,532151,826147,126147,526136,631137,088-7.27 %10.01 %6.82 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี   39,695139,497204,99529,43824,89823,04025.84 %82.15 %88.76 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี   45,00546,38445,44937,62919,23920,65116.39 %58.52 %54.56 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   55,71056,19754,45728,4531229,51448.93 %99.98 %45.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี   57,18756,32155,93442,36132,53034,04425.92 %42.24 %39.13 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี   78,18958,53459,45256,14951,99759,64528.19 %11.17 %-0.32 %
สพ.สระบุรี   183,164182,935172,638123,163118,224115,24732.76 %35.37 %33.24 %
เรือนจำจังหวัดสระบุรี   845,096821,098658,665701,517695,633682,17016.99 %15.28 %-3.57 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี   33,13833,83130,9927,98556454275.90 %98.33 %98.25 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี   67,75864,33864,45861,44545,84818,0759.32 %28.74 %71.96 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี   44,68245,80849,67227,29728,06324,40738.91 %38.74 %50.86 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี   93,48792,12282,93596,44076,92576,068-3.16 %16.50 %8.28 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี   47,66652,68251,76119,31715,48915,99159.47 %70.60 %69.11 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี   56,87664,82561,66356,22650,25343,6551.14 %22.48 %29.20 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี   133,926134,804221,28950,62056,29054,00162.20 %58.24 %75.60 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   395,912267,912246,754201,705157,241137,20349.05 %41.31 %44.40 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   532,133427,799436,571161,349149,653130,41369.68 %65.02 %70.13 %
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   567,121541,715660,534233,112216,078206,12958.90 %60.11 %68.79 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค   609,867571,505628,934298,452232,128184,57251.06 %59.38 %70.65 %
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   566,594523,715559,565639,754475,620431,731-12.91 %9.18 %22.85 %
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   393,133388,275352,800290,400224,991221,90526.13 %42.05 %37.10 %
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   1,081,2571,064,3321,030,6721,215,2651,027,768890,099-12.39 %3.44 %13.64 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี   414,349497,856353,117333,845277,145243,98819.43 %44.33 %30.90 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี   1,174,4671,184,375966,427635,268532,123495,35745.91 %55.07 %48.74 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี   159,012217,210209,421243,092215,036185,547-52.88 %1.00 %11.40 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี   128,838170,738146,742127,843123,799113,3870.77 %27.49 %22.73 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี   
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี   309,928273,352403,504221,754207,979180,07028.45 %23.92 %55.37 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี   73,55276,44575,24055,82857,10850,06424.10 %25.29 %33.46 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี   35,01536,52134,01417,89218,56315,55548.90 %49.17 %54.27 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี   474,060476,675461,032138,037148,264134,28270.88 %68.90 %70.87 %
รวม11,366,08711,241,60910,948,9017,920,7077,008,9756,382,56630.31 %37.65 %41.71 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสระบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จาก 70 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี   4,8584,9344,9341,0871,17375477.62 %76.22 %84.71 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี   8,9048,3538,4682,3151,9661,63274.00 %76.46 %80.72 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี   7,2547,1407,14055467731492.36 %90.53 %95.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี   48,84048,93550,03810,8678,4237,02077.75 %82.79 %85.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย   25,0974,3504,31261572552897.55 %83.34 %87.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   2,1172,0411,63572266759965.90 %67.31 %63.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด   2,3372,3372,33730545035686.95 %80.76 %84.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ   3,2073,2072,54253265043283.42 %79.73 %83.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท   2,8792,7842,72749764554182.75 %76.84 %80.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก   3,7453,8023,76490089246275.98 %76.55 %87.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี   4,2704,4982,95744160455889.68 %86.58 %81.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง   3,5363,6503,51783297575076.48 %73.30 %78.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง   2,2362,2362,23652460145476.57 %73.12 %79.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้   1,6921,4451,44555947339666.93 %67.25 %72.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค   2,8042,7852,4059221,00472267.13 %63.94 %69.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง   1,9051,9051,90529241355184.67 %78.30 %71.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน   2,3012,3012,30138732933983.19 %85.71 %85.26 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี   13,81214,02114,5729,45310,0419,01331.56 %28.39 %38.15 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี   10,44911,74211,6664,1644,2173,24360.15 %64.09 %72.20 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี   7,4836,7986,7985,9463,5631,91920.53 %47.59 %71.77 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   6,1146,3426,3425,0014,0493,12318.20 %36.15 %50.76 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   9,9939,8799,99325,35919,41713,836-153.78 %-96.56 %-38.46 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี   5,6535,9535,2249,0274,9842,662-59.70 %16.27 %49.04 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี   16,15416,15416,40113,3509,5109,53517.36 %41.13 %41.86 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)   9,9169,4229,0615,9935,4253,58439.56 %42.42 %60.45 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี   16,38316,38316,3835,7446,6665,93864.94 %59.31 %63.75 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)   32,96232,96232,9623,0282,6582,60490.81 %91.94 %92.10 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี   9,59210,20210,2584,5192,8973,35652.89 %71.60 %67.29 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)   17,53816,60617,8242,4971,9571,19585.76 %88.22 %93.30 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2   39,60446,06940,93512,1089,45810,10469.43 %79.47 %75.32 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี   34,78424,97126,1121,9441,8291,15994.41 %92.68 %95.56 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี   7,3495,6946,87375067774289.79 %88.11 %89.21 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี   5,9806,3416,1135,0244,1912,55315.98 %33.90 %58.24 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี   9,2718,8919,2714,9543,4943,82746.56 %60.70 %58.72 %
สำนักงานจังหวัดสระบุรี   15,03214,48714,48716,05717,75810,800-6.82 %-22.58 %25.45 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี   15,84917,75117,7519,2546,6213,29941.61 %62.70 %81.42 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี   8,6237,0867,1432,4172,0872,90771.97 %70.54 %59.31 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี   22,39425,28425,2841,3711,04170593.88 %95.88 %97.21 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี   7,3317,15970,1022,4961,9241,24165.95 %73.12 %98.23 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี   9,3629,7649,7646,2735,2694,98333.00 %46.04 %48.97 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   10,90510,90510,9055,4872,7253,00849.68 %75.01 %72.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี   12,50312,50312,2574,9054,9194,81660.77 %60.66 %60.71 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี   8,1678,7569,01935958451195.60 %93.33 %94.34 %
สพ.สระบุรี   7,1167,3447,2225,1374,3322,96927.82 %41.01 %58.89 %
เรือนจำจังหวัดสระบุรี   12,57012,20410,8326,5824,7144,70847.63 %61.37 %56.54 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี   4,9505,0075,1402,4922,3191,76549.66 %53.67 %65.66 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี   9,7649,7649,7646,1934,1573,96436.57 %57.42 %59.40 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี   8,4148,4528,4524,3744,3823,86748.02 %48.16 %54.25 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี   18,20818,85418,0566,5366,1834,62064.10 %67.20 %74.41 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี   10,50612,16112,4712,3332,0982,25377.79 %82.75 %81.94 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี   8,3958,1307,7496,8422,1284,13718.50 %73.83 %46.60 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี   4,2204,2944,2784,7034,5724,347-11.45 %-6.49 %-1.62 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   11,50911,16611,1565,9333,8213,12048.45 %65.78 %72.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   18,20018,24218,2977,4084,4744,37659.30 %75.47 %76.09 %
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   7,1907,1617,1765,5086,4094,77323.40 %10.51 %33.48 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค   
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   12,87312,62912,81215,80412,9008,800-22.77 %-2.15 %31.32 %
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   9,1218,8878,9437,6564,6062,91816.06 %48.17 %67.37 %
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   17,67717,31217,3739,4677,3064,62746.44 %57.80 %73.36 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี   8,5948,6358,49311,3059,0345,894-31.54 %-4.62 %30.59 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี   8,7728,7728,68211,0617,5405,521-26.09 %14.05 %36.40 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี   20,26121,04522,48420,82617,47416,035-2.79 %16.97 %28.68 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี   36,45341,83541,34021,16716,66222,44841.93 %60.17 %45.70 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี   
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี   12,68612,65112,6513,9534,0953,75968.84 %67.63 %70.28 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี   12,04711,76112,31311,23910,0509,6186.70 %14.55 %21.89 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี   5,8475,9615,6953,0502,8622,90947.84 %51.99 %48.92 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี   41,55240,86941,38842,61541,35437,408-2.56 %-1.19 %9.62 %
รวม798,109781,964840,930412,014342,103291,90748.38 %56.25 %65.29 %