เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชลบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จาก 95 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี   142,833159,740156,89776,66765,00469,63546.32 %59.31 %55.62 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี   65,20948,35543,2908,6758,6597,11386.70 %82.09 %83.57 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี   63,54176,69488,37166,20084,51279,943-4.19 %-10.19 %9.54 %
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี   38,21538,80937,29718,09818,39618,38352.64 %52.60 %50.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2   257,381252,164232,668131,698122,189113,22048.83 %51.54 %51.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3   315,947310,336299,116393,410380,020356,700-24.52 %-22.45 %-19.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง   17,20417,42317,1601,5551,4071,11590.96 %91.92 %93.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง   47,49047,93445,4162,4335,5565,71494.88 %88.41 %87.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1   60,11454,18849,17219,52620,33318,64667.52 %62.48 %62.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง   65,91463,03658,31214,80915,13014,80177.53 %76.00 %74.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม   56,51657,13452,67414,76214,64214,59873.88 %74.37 %72.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง   111,64376,82261,74819,32618,37617,63282.69 %76.08 %71.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2   82,36780,87677,08114,69313,79912,63282.16 %82.94 %83.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ   59,72157,59754,44017,65315,71816,20070.44 %72.71 %70.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่   103,188102,187102,0266,9696,5514,98493.25 %93.59 %95.11 %
สำนักงานสรรพากรภาค 5   598,178542,425560,354434,345393,738328,31427.39 %27.41 %41.41 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1   53,74553,14350,71330,24333,46933,54043.73 %37.02 %33.86 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2   109,54593,313225,33096,476189,874198,02411.93 %-103.48 %12.12 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี   62,27674,72373,71459,61949,00255,9574.27 %34.42 %24.09 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี   64,88771,39368,32724,95623,72624,77661.54 %66.77 %63.74 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   37,18136,86538,56615,94613,63212,63857.11 %63.02 %67.23 %
สำนักชลประทานที่ 9   190,645204,326749,608617,578723,117689,135-223.94 %-253.90 %8.07 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2   46,36247,16047,16621,60920,71120,48353.39 %56.08 %56.57 %
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   39,33839,33839,42020,71591,15320,51047.34 %-131.72 %47.97 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี   54,25854,32753,73230,71628,90431,44243.39 %46.80 %41.48 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2   
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี   24,15324,07623,39339,64831,04041,551-64.15 %-28.92 %-77.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   66,91255,56154,83031,99839,72138,13852.18 %28.51 %30.44 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6   63,97465,31655,91738,35939,09638,77240.04 %40.14 %30.66 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี   262,898247,167226,673317,750297,489242,653-20.86 %-20.36 %-7.05 %
สำนักงานทางหลวงที่ 14   252,990252,641316,486156,108162,437158,10538.29 %35.70 %50.04 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)   78,04175,745140,24198,94891,640114,834-26.79 %-20.98 %18.12 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี   48,54947,63344,56327,88824,70929,44442.56 %48.13 %33.93 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)   
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)   103,19792,447219,680145,35783,514121,236-40.85 %9.66 %44.81 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี   50,69045,89058,76932,21532,82515,68636.45 %28.47 %73.31 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี   48,01744,69142,59132,86312,54213,28831.56 %71.94 %68.80 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี   76,33079,33476,824118,833111,621114,758-55.68 %-40.70 %-49.38 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี   74,70167,144617,610346,552393,385338,605-363.92 %-485.88 %45.17 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี   51,82958,84469,32261,57358,52656,079-18.80 %0.54 %19.10 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี   49,58147,27645,12614,3588,05613,39471.04 %82.96 %70.32 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี   97,629104,163111,359284,172292,036206,096-191.07 %-180.36 %-85.07 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี   51,66852,21050,87241,31443,66338,43720.04 %16.37 %24.44 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี   104,94096,35794,906114,949115,906106,885-9.54 %-20.29 %-12.62 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี   53,86750,38151,85186,32175,30263,892-60.25 %-49.46 %-23.22 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง   1,066,1981,059,0701,038,534185,658199,638197,26282.59 %81.15 %81.01 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี   219,077212,289202,615119,297117,323104,50645.55 %44.73 %48.42 %
ทสญ.ชลบุรี   
รจก.ชลบุรี   
เรือนจำพิเศษพัทยา   1,115,9841,350,8951,540,244920,5891,164,981480,32517.51 %13.76 %68.82 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2   185,898184,808182,015157,320166,000161,04815.37 %10.18 %11.52 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี   37,71236,45335,76410,5208,43310,58572.10 %76.87 %70.40 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี   82,00676,57070,06791,406106,09786,719-11.46 %-38.56 %-23.77 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี   117,673127,081128,966130,634136,436142,630-11.02 %-7.36 %-10.60 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี   87,72084,02382,76669,62971,29364,74820.62 %15.15 %21.77 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   1,043,639885,750886,952217,253208,589257,78079.18 %76.45 %70.94 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   725,226406,369262,622119,863109,448150,50483.47 %73.07 %42.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   372,728465,091440,240110,729132,678293,69270.29 %71.47 %33.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี   377,912375,328369,534173,239193,157159,88654.16 %48.54 %56.73 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน   
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   317,383364,345370,208402,381414,881405,999-26.78 %-13.87 %-9.67 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี   108,397122,503144,53275,17964,02696,54730.64 %47.73 %33.20 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6   41,31642,04139,44519,36520,04416,77753.13 %52.32 %57.47 %
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   263,584275,892235,060201,280223,888245,77623.64 %18.85 %-4.56 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี   79,10178,96576,79279,58570,79858,428-0.61 %10.34 %23.91 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3   51,24270,21768,88045,81655,65058,26810.59 %20.75 %15.41 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)   63,30563,50160,31757,75352,20246,2798.77 %17.79 %23.27 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี   
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี   699,118716,673703,822293,224321,614335,03758.06 %55.12 %52.40 %
ตำรวจภูธรภาค 2   
รวม11,358,88111,165,04912,522,9857,628,6018,108,3047,290,78532.84 %27.38 %41.78 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชลบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จาก 95 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี   7228258251,5621,588851-116.33 %-92.38 %-3.12 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี   5,4305,2964,5311,2731,5441,10176.55 %70.84 %75.70 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี   7,7559,91716,0021,5791,53911,34179.64 %84.48 %29.13 %
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี   4,2434,5664,24347374647888.86 %83.66 %88.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1   61,54861,54861,8529,6277,88620,24784.36 %87.19 %67.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2   43,03543,03743,0379,7398,82810,43177.37 %79.49 %75.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3   49,85651,20651,20612,1909,7627,25875.55 %80.94 %85.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง   3,7563,7563,7568631,1761,94677.04 %68.69 %48.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1   4,7114,7114,48344252652790.61 %88.84 %88.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง   4,7284,7394,6381,3341,3781,04371.78 %70.92 %77.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2   3,1983,2723,19689295164872.12 %70.94 %79.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2   4,5234,5244,42980880866582.13 %82.13 %84.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ   13,33013,57714,1481,0119861,72092.42 %92.74 %87.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่   4,1324,2274,2273494802,21091.55 %88.65 %47.73 %
สำนักงานสรรพากรภาค 5   115,333117,615117,6157,4746,1664,66193.52 %94.76 %96.04 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1   12,35312,18211,8219,8396,8356,70620.36 %43.89 %43.27 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2   27,35325,77548,8227,9278,1067,52671.02 %68.55 %84.58 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2   24,44224,30924,30917,20112,64917,52229.62 %47.97 %27.92 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี   9,3209,6759,0528,6967,4807,5696.70 %22.68 %16.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   7,5297,3317,7384,4342,5875,83241.11 %64.71 %24.63 %
สำนักชลประทานที่ 9   59,62166,559275,772115,957107,22088,521-94.49 %-61.09 %67.90 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2   17,22117,48817,3355,8165,0606,73466.23 %71.07 %61.16 %
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   5,5315,5315,6074,71710,6974,88714.71 %-93.41 %12.83 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี   13,09313,26413,9437,6249,30711,65341.77 %29.83 %16.43 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2   
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   13,30213,58713,93012,0079,5587,2359.74 %29.66 %48.06 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6   28,72540,39328,90032,72226,68117,463-13.91 %33.95 %39.58 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี   22,52522,62022,6201,8555,2553,01791.76 %76.77 %86.66 %
สำนักงานทางหลวงที่ 14   41,59041,58495,71366,23949,90546,430-59.27 %-20.01 %51.49 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)   19,23219,13720,94312,53211,80212,74734.84 %38.33 %39.14 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี   10,27610,24210,1695,4594,2383,40146.87 %58.63 %66.56 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)   
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)   32,10431,21081,26322,21918,65310,19430.79 %40.24 %87.46 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี   9,4239,78415,3181,22786082386.98 %91.21 %94.63 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี   6,9257,0776,7353,3466,1563,66751.68 %13.02 %45.55 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี   14,87615,42816,2455,4704,9684,17163.23 %67.80 %74.33 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี   15,74715,747194,7065,0654,4003,51167.83 %72.06 %98.20 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี   8,37711,11511,1157,7135,3745,7747.92 %51.65 %48.06 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี   7,0477,2377,2371,5051,0193,16478.64 %85.92 %56.28 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี   22,32722,82222,2891,8081,8931,92491.90 %91.70 %91.37 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี   12,05112,42712,5035,7415,1794,57652.37 %58.33 %63.40 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี   23,91323,81823,76115,2409,6489,58936.27 %59.49 %59.64 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี   10,12610,06911,0011,6711,3861,92583.50 %86.24 %82.50 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง   9,1329,1299,1208,0646,2813,52111.69 %31.20 %61.39 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี   9,8679,6849,3934,4054,0253,98655.35 %58.43 %57.56 %
ทสญ.ชลบุรี   
รจก.ชลบุรี   
เรือนจำพิเศษพัทยา   17,43318,91620,99121,11521,52113,088-21.12 %-13.77 %37.65 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2   24,85524,85524,85523,56721,86020,2935.18 %12.05 %18.35 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี   19,74420,71420,0488,0335,72910,97659.31 %72.34 %45.25 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี   22,75321,97323,3246,5845,2296,64171.06 %76.20 %71.53 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี   8,8468,7518,7514,1102,9803,31753.53 %65.95 %62.09 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   11,17111,10211,0746,1264,0714,19945.16 %63.33 %62.08 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   13,91913,91014,5966,1615,0138,31555.74 %63.96 %43.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   7,3887,4547,5085,9755,7665,50319.12 %22.64 %26.71 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี   4,4824,3005,1045,1864,5853,872-15.71 %-6.61 %24.13 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน   
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   6,8496,8497,0248,6174,6334,698-25.82 %32.35 %33.12 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   22,90922,88122,96027,34123,60623,773-19.34 %-3.17 %-3.54 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี   39,39940,96237,42529,89229,45325,21624.13 %28.10 %32.62 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6   
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   10,11210,18110,2121,3581,5901,44486.57 %84.38 %85.86 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี   11,95212,08511,80010,8278,4158,5129.41 %30.36 %27.86 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3   
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี   
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี   82,42697,02497,02469,96081,98281,27615.12 %15.50 %16.23 %
ตำรวจภูธรภาค 2   
รวม1,124,5691,170,0001,688,246680,970618,018590,31739.45 %47.18 %65.03 %