เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดระยอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 65 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง   83,87572,41668,729133,305126,472128,877-58.93 %-74.65 %-87.51 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง   98,65498,6249,108,78048,96348,49643,57250.37 %50.83 %99.52 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง   31,95631,76031,75212,71610,88311,37160.21 %65.73 %64.19 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง   39,62439,72949,82797297236,66297.55 %97.55 %26.42 %
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง   52,87451,21453,48629,86129,88428,85343.52 %41.65 %46.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง   432,243466,465490,402389,914378,843330,8629.79 %18.78 %32.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง   49,32348,55947,26620,00619,85918,39459.44 %59.10 %61.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา   5,0385,02329,5445,0745,3002,702-0.71 %-5.51 %90.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา   50,38249,11749,06310,57611,44610,08179.01 %76.70 %79.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง   56,60856,67753,77116,30715,49414,67571.19 %72.66 %72.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง   55,94152,01851,77414,73714,25811,93873.66 %72.59 %76.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 1   52,47052,31649,5509,1129,6588,38282.63 %81.54 %83.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์   45,96345,69754,1475,1996,4144,94588.69 %85.96 %90.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย   52,35450,90146,91310,3987,8606,51180.14 %84.56 %86.12 %
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด   118,470119,151114,96791,30588,39187,11322.93 %25.82 %24.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2   33,79133,16242,37126,46227,36828,77521.69 %17.47 %32.09 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   46,94246,09943,80226,43126,26522,09843.69 %43.02 %49.55 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง   54,87649,23850,23932,87832,41330,79140.09 %34.17 %38.71 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง   53,00052,91051,85213,62015,42014,64074.30 %70.86 %71.77 %
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง   50,97343,27740,65516,17716,43414,47668.26 %62.03 %64.39 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   80,32177,44668,04346,15146,47551,49342.54 %39.99 %24.32 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง   50,96350,93450,48336,23581,47456,31928.90 %-59.96 %-11.56 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง   68,47462,28957,08237472,78971,33099.45 %-16.86 %-24.96 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง   491,321337,09550,58123,90822,98722,75295.13 %93.18 %55.02 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง   48,45847,78947,31119,02717,03114,42860.74 %64.36 %69.50 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง   1,228,1641,223,924171,997173,325272,392191,39085.89 %77.74 %-11.28 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง   54,20153,14346,29837,18438,99435,50231.40 %26.62 %23.32 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง   
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง   37,99239,37540,03112,4483,8443,21467.24 %90.24 %91.97 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง   
สำนักงานจังหวัดระยอง   702,814698,756691,046465,333474,382407,01933.79 %32.11 %41.10 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   44,51144,25144,71019,63123,44026,90455.90 %47.03 %39.83 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง   73,62773,14071,338142,790168,545149,818-93.94 %-130.44 %-110.01 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง   358,565362,65149,71746,46938,32038,40787.04 %89.43 %22.75 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง   61,99161,42063,14229,18328,34128,28552.92 %53.86 %55.20 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง   85,65288,27187,78854,46156,55552,89736.42 %35.93 %39.74 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง   55,84358,22754,46843,42543,76543,46122.24 %24.84 %20.21 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง   1,038,496892,839798,073265,129266,066249,92074.47 %70.20 %68.68 %
สพ.ระยอง   1,435,5521,361,6771,322,707159,508162,204201,89688.89 %88.09 %84.74 %
ทสป.ห้วยโป่ง   
รจก.ระยอง   
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง   31,72834,34633,15020,64519,49517,77834.93 %43.24 %46.37 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   59,63171,79372,51567,17814,65258,580-12.66 %79.59 %19.22 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง   
สปส.จ.ระยอง   111,819109,681119,500174,388177,524173,220-55.96 %-61.86 %-44.95 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง   42,04849,10868,64517,91017,34713,47057.41 %64.68 %80.38 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก   
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง   135,45340,11438,37264,17768,74171,45552.62 %-71.37 %-86.22 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   295,122246,331177,515194,318178,585157,76334.16 %27.50 %11.13 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   463,734527,663398,158124,803131,572118,40573.09 %75.07 %70.26 %
วิทยาลัยการอาชีพแกลง   
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง   360,158316,189328,511458,328449,160389,182-27.26 %-42.05 %-18.47 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย   506,508441,891508,617401,984460,198454,63220.64 %-4.14 %10.61 %
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   661,857752,536717,158530,692460,799426,96319.82 %38.77 %40.46 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   60,36155,20653,04451,40953,34353,25114.83 %3.37 %-0.39 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง   5,9056,5526,7139,81211,1617,672-66.17 %-70.35 %-14.28 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง   
รวม10,116,6269,648,98816,765,6064,604,2374,752,3104,443,12454.49 %50.75 %73.50 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดระยอง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 65 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง   1,6601,7221,95186788695747.77 %48.57 %50.95 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง   5,3507,8669,7202,6762,3091,63049.97 %70.65 %83.23 %
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง   7,8427,7297,9231,7391,5661,47477.83 %79.74 %81.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง   38,98246,60751,43823,35521,21617,75740.09 %54.48 %65.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง   4,1544,1734,3631,1251,4301,21472.90 %65.72 %72.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา   3,7433,7433,61063755128282.98 %85.27 %92.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา   1,9061,7921,86873562075761.41 %65.41 %59.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง   2,5982,6742,80760757554576.64 %78.50 %80.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง   4,3084,7844,0611,4421,42394166.54 %70.25 %76.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์   1,6551,6501,65561272754663.01 %55.90 %67.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย   
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด   20,25821,54417,4371,6381,6991,40091.91 %92.11 %91.97 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2   8,7018,5048,4986,0825,5935,56930.11 %34.23 %34.46 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   5,2335,3655,5523,6243,7032,65830.74 %30.98 %52.13 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง   11,71111,10211,0074,3943,9314,74862.48 %64.59 %56.87 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง   
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง   7,6637,7017,2446,5995,3973,55613.88 %29.91 %50.91 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   14,95815,50714,34612,00515,11412,81519.74 %2.53 %10.68 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง   10,66211,32011,2155,3605,0133,23349.73 %55.72 %71.17 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง   20,69920,07119,0063,2952,48594184.08 %87.62 %95.05 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง   184,492125,82811,6189,7107,7094,94494.74 %93.87 %57.44 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง   5,6185,4667,9293,3513391,43540.35 %93.80 %81.90 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง   461,749462,56728,9616,1146,6815,92498.68 %98.56 %79.54 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง   11,08610,8958,9755,6734,4533,22948.82 %59.13 %64.02 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง   
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง   6,5226,6747,0544,9805,1583,76223.64 %22.71 %46.67 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง   
สำนักงานจังหวัดระยอง   298,056298,693298,05633,25226,49219,98388.84 %91.13 %93.30 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   5,9655,9656,4792,2843,0321,99461.71 %49.17 %69.22 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง   17,73017,73017,7301,8171,7091,28189.75 %90.36 %92.78 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง   133,377135,98310,3253,4243,7202,72897.43 %97.26 %73.58 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง   11,04810,97110,8383,7382,3442,88466.16 %78.64 %73.39 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง   14,24213,84313,0635,6684,9745,82160.20 %64.07 %55.44 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง   9,60010,38010,4391,76186652381.66 %91.66 %94.99 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง   12,14311,04710,0346,9423,8833,09842.83 %64.85 %69.12 %
สพ.ระยอง   5,0764,6274,4933,8202,9432,24524.75 %36.41 %50.03 %
ทสป.ห้วยโป่ง   
รจก.ระยอง   
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง   4,7724,9624,8862,0962,4771,85156.07 %50.08 %62.11 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   13,90013,71014,4328,0806,3155,64741.87 %53.94 %60.87 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง   
สปส.จ.ระยอง   18,99618,40718,19812,3179,25310,11435.16 %49.73 %44.42 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง   6,7697,1496,5602,7802,0501,48958.93 %71.33 %77.31 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก   
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง   8,0056,1155,9255,3424,5823,42433.27 %25.06 %42.20 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   18,43518,33018,33214,23312,0528,20822.79 %34.25 %55.22 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   13,35413,36313,40512,9979,9306,3452.67 %25.69 %52.66 %
วิทยาลัยการอาชีพแกลง   
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง   7,8697,6978,0575,7916,3922,57626.41 %16.96 %68.03 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย   9,89310,09710,5399,9174,5643,267-0.24 %54.80 %69.00 %
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   6,7626,7536,76210,13715,6035,769-49.93 %-131.06 %14.67 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   12,89212,58812,39814,9566,0925,136-16.01 %51.61 %58.57 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง   4,2784,5444,6771,8652,3982,05256.39 %47.23 %56.13 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง   
รวม1,474,7111,428,238753,864269,838230,248176,75381.70 %83.88 %76.55 %