เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตราด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด   58,08258,31557,39588,922111,36087,669-53.10 %-90.96 %-52.74 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด   244,987242,075196,353114,374123,30393,22153.31 %49.06 %52.52 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด   37,76340,07655,4779,5306,7526,53374.76 %83.15 %88.22 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด   
สำนักงานคลังจังหวัดตราด   48,03254,72454,85712,91112,36212,82173.12 %77.41 %76.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด   183,601186,446182,427139,440159,796151,59624.05 %14.29 %16.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง   86,57153,47749,1464,7524,5953,51794.51 %91.41 %92.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง   44,86745,50543,2675,4875,3314,83687.77 %88.28 %88.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่   49,42748,79846,9707,4375,7507,46984.95 %88.22 %84.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร   45,63747,50440,7813,8644,1574,57191.53 %91.25 %88.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด   50,24250,18348,67312121299.98 %99.98 %99.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ   44,34344,81243,1774,1544,7844,59790.63 %89.32 %89.35 %
ด่านศุลกากรคลองใหญ่   120,008128,846107,801181,639186,214174,252-51.36 %-44.52 %-61.64 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด   51,09051,02950,52236,50141,35246,34428.56 %18.96 %8.27 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง   31,86831,88731,2936,2935,8886,57080.25 %81.53 %79.00 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด   46,41446,41343,70122,14118,97616,19952.30 %59.11 %62.93 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด   60,02759,02245,17417,21419,05918,99471.32 %67.71 %57.95 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด   
สำนักงานประมงจังหวัดตราด   59,07847,26735,04317,01213,84513,02871.20 %70.71 %62.82 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด   112,07864,03665,18817,04618,62520,13284.79 %70.91 %69.12 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   48,14547,91648,15913,93413,63611,12571.06 %71.54 %76.90 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด   38,76937,83037,39032,07531,42529,79317.27 %16.93 %20.32 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด   66,031182,154178,246155,381138,230113,599-135.32 %24.11 %36.27 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด   17,50420,98238,61917,80215,36614,496-1.70 %26.77 %62.46 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด   39,44039,49739,5168,5617,6315,87378.29 %80.68 %85.14 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด   35,34136,90934,12910,8039,5467,89869.43 %74.14 %76.86 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด   41,05341,26842,05235,85238,88234,13712.67 %5.78 %18.82 %
สำนักงานจังหวัดตราด   55,32255,81453,236326,641311,923259,657-490.44 %-458.87 %-387.75 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด   44,09337,39940,54320,01915,95717,11454.60 %57.33 %57.79 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด   36,89937,54937,55614,05916,74816,26261.90 %55.40 %56.70 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด   42,44142,46541,86538,27934,14829,7459.81 %19.58 %28.95 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   38,95843,98036,52819,46316,71114,45550.04 %62.00 %60.43 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด   38,36838,44538,13322,85319,39621,21440.44 %49.55 %44.37 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด   7,7186,9735,26132,78029,44732,750-324.72 %-322.30 %-522.53 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด   38,92938,74237,32323,92625,12117,98638.54 %35.16 %51.81 %
เรือนจำจังหวัดตราด   6,472,5256,548,6766,408,253494,634439,199468,98592.36 %93.29 %92.68 %
สกข.จังหวัดตราด   86,43448,22443,39370,50865,71163,78118.43 %-36.26 %-46.98 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด   33,20230,91130,45310,7297,7376,73367.69 %74.97 %77.89 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด   63,41463,91560,45033,66537,95429,33346.91 %40.62 %51.48 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด   37,94637,75737,20114,28014,39113,51462.37 %61.89 %63.67 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด   61,17346,02949,36737,18535,18831,71639.21 %23.55 %35.75 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด   38,41641,98946,94019,04416,26417,78250.43 %61.27 %62.12 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด   51,09951,22150,48923,91833,98828,80453.19 %33.64 %42.95 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   140,486162,820145,2004701,2571,19899.67 %99.23 %99.17 %
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่   218,740212,604263,135115,57599,64785,75047.16 %53.13 %67.41 %
วิทยาลัยเทคนิคตราด   1,535,8611,541,9101,484,339477,416375,239334,31268.92 %75.66 %77.48 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   233,035247,865242,939203,310184,084187,46612.76 %25.73 %22.83 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   97,67595,45682,355195,672188,565119,743-100.33 %-97.54 %-45.40 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด   31,66030,80730,1608,87712,3008,39371.96 %60.08 %72.17 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด   225,989227,870128,697141,156161,904123,17037.54 %28.95 %4.29 %
รวม11,290,77811,396,38811,009,1693,307,5963,139,7572,819,14370.71 %72.45 %74.39 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตราด ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด   83283283274293371710.82 %-12.17 %13.83 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด   5675366651,0651,171644-87.75 %-118.35 %3.08 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด   4,2214,2214,2591,29899684869.26 %76.41 %80.08 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด   
สำนักงานคลังจังหวัดตราด   5,9915,7636,14434443337394.26 %92.48 %93.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด   20,16221,09421,8738,5137,0165,61957.77 %66.74 %74.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง   2,4552,4553,0041,0811,3061,18555.97 %46.82 %60.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง   2,6732,6732,67361455944877.04 %79.08 %83.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่   3,7433,6293,74381491266978.25 %74.88 %82.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร   3,9753,9183,74763067774884.15 %82.72 %80.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด   2,6732,6932,71241629721984.43 %88.99 %91.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ   1,8091,8091,80974160973959.04 %66.35 %59.17 %
ด่านศุลกากรคลองใหญ่   17,10221,33011,6745,0194,7154,09770.65 %77.90 %64.91 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด   12,22512,24412,43413,53710,4768,767-10.73 %14.44 %29.49 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง   4,1934,1164,26911111199.73 %99.72 %99.73 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด   6,7376,6995,8622,9752,7912,15555.84 %58.34 %63.24 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด   9,57010,06510,6546,5205,0534,15431.87 %49.79 %61.01 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด   
สำนักงานประมงจังหวัดตราด   8,5058,4867,4976,3044,9492,83925.88 %41.68 %62.14 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด   13,08812,17513,08812,93013,7569,4101.21 %-12.98 %28.10 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   11,43411,60511,7197,4307,6705,84335.02 %33.91 %50.14 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด   6,5326,1146,1145,9663,1933,4888.67 %47.77 %42.94 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด   12,04212,17512,5372,3254,5683,02180.69 %62.48 %75.90 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด   8,2969,6659,5894,8534,6183,58341.51 %52.22 %62.64 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด   7,7837,7648,08791146662088.29 %93.99 %92.33 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด   5,1395,4065,6154,0412,0322,37821.38 %62.42 %57.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด   8,3158,3918,5244,0203,6244,56651.65 %56.81 %46.44 %
สำนักงานจังหวัดตราด   12,27012,40312,04216,52314,17434,595-34.66 %-14.27 %-187.28 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด   5,7866,7757,8023,2911,8882,13243.12 %72.13 %72.67 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด   5,8246,0526,2805,5205,0623,1245.22 %16.37 %50.26 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด   8,4498,4498,44918,1563,6174,494-114.90 %57.19 %46.81 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด   4,1074,6215,7966,1463,5893,743-49.62 %22.32 %35.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด   6,3156,3156,31511,6562,7412,733-84.57 %56.59 %56.73 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด   8,0277,7896,4663,5773,1531,59255.44 %59.52 %75.37 %
เรือนจำจังหวัดตราด   7,0436,5736,35912,33112,60412,868-75.07 %-91.74 %-102.35 %
สกข.จังหวัดตราด   2,5002,0312,0232,1481,7101,24014.11 %15.81 %38.68 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด   4,6074,3604,5692,0771,5401,01154.92 %64.67 %77.88 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด   13,27813,58213,4307,7014,0162,58342.01 %70.43 %80.77 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด   7,4407,1937,2102,3931,4111,38267.83 %80.38 %80.83 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด   9,4059,4059,4626,6214,7774,44029.60 %49.21 %53.08 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด   7,1558,65711,3962,0252,0852,05271.69 %75.92 %81.99 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด   4,5984,5694,5693,0232,1531,93734.26 %52.87 %57.61 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   15,98615,98616,0636,0674,8105,13462.05 %69.91 %68.04 %
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่   6,6656,7006,6424,7435,2682,03928.85 %21.38 %69.30 %
วิทยาลัยเทคนิคตราด   11,60312,08511,12018,68417,4918,115-61.03 %-44.73 %27.02 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   6,8537,0467,0467,3273,87811-6.93 %44.97 %99.84 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   16,09516,09015,63913,9089,2329,89413.59 %42.62 %36.73 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด   2,6392,6962,5832,8993,4372,006-9.86 %-27.50 %22.34 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด   42,60543,91635,67032,45255,42156,07023.83 %-26.20 %-57.19 %
รวม389,314399,151386,052282,364246,885230,33627.47 %38.15 %40.34 %