เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   10,35110,54410,1347,3156,5577,81229.33 %37.81 %22.91 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานคลังเขต 2   
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา   38,30837,65337,73715,52822,70615,86859.46 %39.70 %57.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา   255,776248,435239,964262,735251,215237,894-2.72 %-1.12 %0.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน   47,4325,7309,2542,1332,0712,67695.50 %63.86 %71.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ   48,0516,84332,8341,4651,6491,69796.95 %75.90 %94.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า   54,26651,45449,59014,31113,96512,99973.63 %72.86 %73.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว   51,39449,90747,17810,9839,9799,79578.63 %80.01 %79.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง   58,98359,29354,23719,31818,08617,25667.25 %69.50 %68.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์   50,33351,17347,79116,49913,12411,53567.22 %74.35 %75.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว   50,70150,13947,34412,18513,21812,33975.97 %73.64 %73.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม   52,29852,29948,30610,75910,9949,22279.43 %78.98 %80.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น   48,60347,11844,8116,3996,7546,78686.83 %85.67 %84.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต   48,90648,59245,5707,8536,8416,45483.94 %85.92 %85.84 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา   57,21154,83648,33241,44941,55943,76927.55 %24.21 %9.44 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา   34,48034,15133,73215,03017,31717,66556.41 %49.29 %47.63 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   53,63248,27748,85034,72134,86432,22135.26 %27.78 %34.04 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   40,52641,07638,81135,28033,85225,40712.94 %17.59 %34.54 %
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา   37,93140,84733,41215,00616,42311,95160.44 %59.79 %64.23 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2   62,33662,55458,52852,54050,70442,12115.71 %18.94 %28.03 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   26,61625,79724,95631,64733,39230,602-18.90 %-29.44 %-22.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   56,92653,92648,81339,01441,76837,77731.47 %22.55 %22.61 %
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   99,000110,97093,675190,479166,82248,971-92.40 %-50.33 %47.72 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา   42,12541,28244,37611,25110,84910,86573.29 %73.72 %75.52 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   37,74436,84136,00230,48921,84519,82619.22 %40.71 %44.93 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   46,34748,21846,43347,12850,84551,681-1.69 %-5.45 %-11.30 %
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา   84,85585,91969,79864,30167,02062,52724.22 %22.00 %10.42 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   44,54343,33141,75918,67517,71018,97058.07 %59.13 %54.57 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   81,27868,79465,465169,225187,835172,739-108.21 %-173.04 %-163.86 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   40,75240,50742,34214,76114,49014,34763.78 %64.23 %66.12 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา   62,06462,32159,15437,80339,55331,53339.09 %36.53 %46.69 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา   48,99141,56439,57947,39646,61040,4683.25 %-12.14 %-2.25 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   141,597141,967136,24334,68332,11431,14075.51 %77.38 %77.14 %
รจก.ฉะเชิงเทรา   1,069,6631,039,098841,886736,262781,511816,95231.17 %24.79 %2.96 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   53,09046,44845,87914,63815,81911,87772.43 %65.94 %74.11 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา   84,02583,44782,14663,75163,36161,83924.13 %24.07 %24.72 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   50,30150,46944,93915,76517,87517,12468.66 %64.58 %61.90 %
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา   123,116121,652110,949235,381241,291231,136-91.19 %-98.35 %-108.33 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   42,18138,43241,29322,16625,62423,61547.45 %33.33 %42.81 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   28,27044,51342,75442,72946,58043,471-51.15 %-4.64 %-1.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   273,545241,740190,407112,65897,39291,71258.82 %59.71 %51.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   210,930184,956164,08873,51272,48775,13965.15 %60.81 %54.21 %
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา   
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)   
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม   
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   226,668212,334196,447150,300169,558181,45933.69 %20.15 %7.63 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   996,8911,051,871930,875552,833507,891409,29144.54 %51.72 %56.03 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   127,877106,452121,130242,884242,920230,901-89.94 %-128.20 %-90.62 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   46,66045,39343,77448,77346,60344,872-4.53 %-2.67 %-2.51 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   34,80034,32333,7589,0139,1918,82974.10 %73.22 %73.85 %
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา   194,759185,369179,592141,852144,600137,05227.17 %21.99 %23.69 %
รวม5,477,1305,288,8564,794,9303,780,8803,785,4323,482,18330.97 %28.43 %27.38 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   3,7126,7086,7461,5431,8571,79458.44 %72.31 %73.41 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานคลังเขต 2   
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา   7,2977,2027,22121911734997.00 %98.38 %95.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา   53,01253,77253,77218,29414,61710,11865.49 %72.82 %81.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน   2,1312,1312,13111111199.47 %99.47 %99.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ   2,8202,8202,82011111199.60 %99.60 %99.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า   2,6773,0953,09550849644281.00 %83.96 %85.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง   4,0264,0264,4251,5951,6701,01260.38 %58.53 %77.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์   2,2882,2882,28881967953764.22 %70.32 %76.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว   3,1883,1883,1881,0861,12988265.93 %64.57 %72.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม   3,9303,9693,96972698055881.52 %75.31 %85.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น   2,6372,6182,63749755860181.17 %78.71 %77.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต   4,4294,4294,42986477967080.49 %82.42 %84.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา   14,50413,66812,0897,50310,4879,12448.27 %23.27 %24.52 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   12,24112,60313,6117,9067,9847,16235.42 %36.65 %47.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   8,1348,1288,1342,3201,9431,99671.48 %76.09 %75.46 %
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา   7,3167,0696,3276,3564,3712,71213.13 %38.16 %57.15 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2   22,09722,15421,71711,81511,9747,48246.53 %45.95 %65.55 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   6,1566,0276,02711111199.81 %99.81 %99.81 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   14,25713,30712,35612,7439,8087,26410.62 %26.29 %41.21 %
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   14,46619,24818,9064,9048,8307,28866.10 %54.13 %61.45 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา   8,9908,81810,20754634836393.93 %96.05 %96.44 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   6,6706,4226,5042,2801,7251,37665.81 %73.14 %78.85 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   9,54110,24510,0542,0401,99420078.61 %80.54 %98.01 %
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา   12,92612,92612,9263,8112,5713,75670.52 %80.11 %70.94 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   9,4279,1809,2751,7341,7862,89481.60 %80.55 %68.80 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   8,6478,3819,5982,3811,2821,41672.46 %84.71 %85.24 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา   20,13919,20119,0235,5124,7474,00672.63 %75.28 %78.94 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา   8,1538,1347,88757539624492.95 %95.13 %96.90 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   8,7429,1048,5713,4242,8231,75360.84 %68.99 %79.54 %
รจก.ฉะเชิงเทรา   15,24514,87913,2476,9725,9835,57154.27 %59.79 %57.95 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   6,2255,9805,9351,30883768179.00 %86.01 %88.52 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา   12,04513,48413,7884,3933,9513,68763.53 %70.70 %73.26 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   9,6749,2759,2754,6513,8514,53551.92 %58.48 %51.10 %
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา   21,47821,07821,05913,31711,49910,63337.99 %45.45 %49.51 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   3,7213,8163,9262,49811,3282,42932.86 %-196.86 %38.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   19,95019,82319,7748,2736,5405,89358.53 %67.01 %70.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   23,54723,47522,5832,6942,5261,69488.56 %89.24 %92.50 %
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา   
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)   
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   15,16115,10015,77112,6329,9236,37016.69 %34.29 %59.61 %
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม   
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   8,0657,8467,6635,9403,5062,58326.34 %55.32 %66.29 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   20,81520,84920,88316,36015,07613,65521.41 %27.69 %34.61 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   6,0046,1546,0803,3143,18812,87744.80 %48.19 %-111.79 %
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา   43,50139,62340,22463,42681,49876,624-45.80 %-105.68 %-90.50 %
รวม489,985492,243490,140247,814255,689223,26949.42 %48.06 %54.45 %