เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปราจีนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จาก 62 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี   32,88831,35227,3869,4868,6898,02171.16 %72.29 %70.71 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี   41,74941,48639,32219,08121,45021,37254.30 %48.30 %45.65 %
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี   39,32438,96336,78025,27924,98520,71235.71 %35.88 %43.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี   275,159273,654263,036189,023203,353192,65331.30 %25.69 %26.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี   54,03853,75051,91712,64413,52912,23576.60 %74.83 %76.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี   47,77246,43545,4864,7694,2134,04490.02 %90.93 %91.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม   48,29148,48062,0186,3907,3046,41786.77 %84.93 %89.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี   77,93374,88561,19714,68315,07714,76781.16 %79.87 %75.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ   210,94262,29158,53017,21014,64112,05991.84 %76.50 %79.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ   47,47847,66244,1936,7416,8685,61185.80 %85.59 %87.30 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี   46,63444,96530,26113,24114,63015,30971.61 %67.47 %49.41 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี   83,77881,46668,64967,87976,32839,87018.98 %6.31 %41.92 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี   35,84235,11434,62513,99416,18614,43960.96 %53.90 %58.30 %
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี   53,00242,79137,10113,03012,58710,86675.42 %70.58 %70.71 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี   74,58376,47569,49328,18231,68929,40762.21 %58.56 %57.68 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี   24,85724,37823,65572,70013,62824,213-192.47 %44.10 %-2.36 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี   56,85855,39055,96427,57525,82522,45051.50 %53.38 %59.88 %
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี   47,45644,42443,50719,05921,55720,27159.84 %51.47 %53.41 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี   81,42595,69681,355154,564201,924199,144-89.82 %-111.01 %-144.79 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)   154,691148,449143,565122,697122,024108,21720.68 %17.80 %24.62 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6   102,368122,033117,99797,06698,705100,9955.18 %19.12 %14.41 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี   35,42736,18034,3489,32512,44712,72073.68 %65.60 %62.97 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี   43,28943,31242,08041,39140,37936,5084.38 %6.77 %13.24 %
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี   45,24043,13341,12927,09717,32818,08540.10 %59.83 %56.03 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี   90,84893,43454,760218,246226,044210,116-140.23 %-141.93 %-283.70 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี   139,163141,042134,39019,06522,18421,52986.30 %84.27 %83.98 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี   57,07957,19255,75932,65019,58618,72642.80 %65.75 %66.42 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี   427,878417,48031,46929,26028,26624,65893.16 %93.23 %21.64 %
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง   56,49456,14654,549182,044251,263233,242-222.23 %-347.52 %-327.58 %
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี   10,983,30810,643,3867,766,588278,040301,950349,43497.47 %97.16 %95.50 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   35,09134,30231,39912,72211,59511,26963.75 %66.20 %64.11 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี   42,36141,20239,09327,82831,98032,44434.31 %22.38 %17.01 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   59,56640,87738,54138,29828,57412,59635.71 %30.10 %67.32 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี   52,73252,39350,90247,53249,60444,9959.86 %5.32 %11.60 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี   
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   272,387331,429312,805150,738151,098147,01844.66 %54.41 %53.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   859,709854,905831,119186,839176,223152,07478.27 %79.39 %81.70 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   2,375,8173,252,4582,400,056325,939184,186217,59486.28 %94.34 %90.93 %
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   953,055977,326936,0601,098,2371,005,023855,074-15.23 %-2.83 %8.65 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   95,99695,13692,301202,711233,776196,322-111.17 %-145.73 %-112.70 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี   30,74231,48433,3137,81510,3329,98474.58 %67.18 %70.03 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   
รวม18,293,25018,732,95614,376,7003,871,0723,757,0283,487,46078.84 %79.94 %75.74 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปราจีนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน จาก 62 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี   7,7727,9248,1911,9412,3421,35875.02 %70.45 %83.43 %
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี   7,4877,4497,3731,1521,61581784.62 %78.32 %88.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี   31,84631,50431,56111,86910,4819,07962.73 %66.73 %71.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี   5,6495,7255,8771,5681,3781,04572.25 %75.94 %82.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี   4,7524,7524,75268475172285.61 %84.21 %84.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม   3,2953,25710,76873378473277.75 %75.94 %93.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี   3,0842,9703,12272286776476.59 %70.81 %75.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ   3,9073,9073,9071,3681,4161,25364.98 %63.77 %67.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ   1,8531,8911,85349748137573.19 %74.53 %79.75 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี   5,8215,8405,8024,9884,6363,65614.32 %20.62 %36.99 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี   14,23814,35214,3526,1936,3395,52056.51 %55.83 %61.54 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี   7,3537,3537,8295,7003,5823,36022.48 %51.28 %57.08 %
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี   11,9567,1257,3727,9224,3363,34333.74 %39.15 %54.65 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี   21,05821,74120,25323,31726,44417,825-10.72 %-21.63 %11.99 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี   5,7045,7045,7044,2663,4822,65525.20 %38.95 %53.45 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี   13,57213,66714,8088,9657,9094,62733.94 %42.13 %68.75 %
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี   9,86410,0169,7504,9494,3843,36149.82 %56.23 %65.53 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี   15,49315,49315,4932,9894,1953,34880.71 %72.92 %78.39 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)   
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6   
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี   5,8516,3469,6363,7955,4325,49835.15 %14.41 %42.94 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี   9,2179,3319,3315,2664,3183,26942.87 %53.73 %64.97 %
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี   16,17716,17716,17719,48814,1076,309-20.47 %12.79 %61.00 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี   9,1059,1059,1054,8384,4873,79546.87 %50.72 %58.32 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี   13,22113,22213,2214,9933,8771,79462.23 %70.68 %86.43 %
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง   
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี   95,50692,87171,0707,8907,0495,11491.74 %92.41 %92.80 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี   8,2838,1878,1684,2594,1002,84848.58 %49.93 %65.13 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   8,1908,0198,5613,3823,8471,54658.71 %52.03 %81.94 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี   11,84211,84211,8428,2544,7834,88730.30 %59.61 %58.73 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี   
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   14,44314,45622,2945,0034,1375,18865.36 %71.38 %76.73 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   5,1185,3535,5926,1785,8694,979-20.69 %-9.64 %10.96 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   26,65534,53628,40614,64118,4694,16345.07 %46.52 %85.34 %
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   17,56418,00517,77717,25411,3578,2711.76 %36.93 %53.47 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   18,82218,80418,80459,23915,2066,227-214.73 %19.13 %66.89 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   9,3269,4029,5929,8398,4276,377-5.50 %10.37 %33.51 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี   108,683108,950108,6832,6312,1991,73997.58 %97.98 %98.40 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   
รวม552,706555,278547,026266,771203,083135,84451.73 %63.43 %75.17 %