เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครนายก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จาก 48 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก   32,65333,67033,00312,06510,9557,93663.05 %67.46 %75.95 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก   44,595147,069141,73846,25647,28349,969-3.72 %67.85 %64.75 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก   40,13741,57941,46877665863398.07 %98.42 %98.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก   169,669165,125157,05498,980151,892141,45341.66 %8.01 %9.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา   55,97157,15854,0379,96010,0368,70282.21 %82.44 %83.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี   51,82553,56850,7465,3384,9033,84589.70 %90.85 %92.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์   54,80756,63753,55313,02011,04710,21976.24 %80.49 %80.92 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก   43,92843,02542,18423,97026,60222,12645.43 %38.17 %47.55 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก   42,16859,89537,75217,23214,22614,02659.13 %76.25 %62.85 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก   48,00452,43447,97723,55622,50222,74250.93 %57.09 %52.60 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก   39,99741,10413,85922,00427,61332,33344.99 %32.82 %-133.30 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก   45,47539,70336,65814,56217,05811,96467.98 %57.04 %67.36 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก   156,528151,951148,18427,48726,99725,74682.44 %82.23 %82.63 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก   27,07723,89022,58645,45946,31255,153-67.89 %-93.86 %-144.20 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก   55,35754,71053,17535,35537,72332,38936.13 %31.05 %39.09 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก   45,49945,56043,38827,48329,54924,10139.60 %35.14 %44.45 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก   91,77190,87485,372133,192134,095125,978-45.13 %-47.56 %-47.56 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก   43,08742,90439,24119,53018,74215,27154.67 %56.32 %61.08 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก   41,71742,66741,85311,28812,70414,00672.94 %70.23 %66.53 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก   36,73036,23234,50612,5038,68310,54065.96 %76.03 %69.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก   43,14543,73941,87943,22523,74325,072-0.18 %45.72 %40.13 %
สำนักงานจังหวัดนครนายก   60,05661,81358,956248,845213,049175,172-314.35 %-244.67 %-197.13 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก   67,35266,09063,63770,21368,13360,333-4.25 %-3.09 %5.19 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก   55,28254,74241,64319,65619,78919,47864.44 %63.85 %53.23 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก   185,841109,466107,853178,933190,111167,2643.72 %-73.67 %-55.08 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก   39,23538,23438,36018,72229,21820,99952.28 %23.58 %45.26 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   43,48643,18341,44926,08728,26028,78940.01 %34.56 %30.54 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก   43,36643,41442,90629,25220,90320,96132.55 %51.85 %51.15 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก   59,79582,28682,19022,37827,61129,70862.58 %66.45 %63.85 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก   39,36750,71247,46536,70539,04338,3366.76 %23.01 %19.23 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก   40,46940,916133,91117,23222,64024,85257.42 %44.67 %81.44 %
เรือนจำจังหวัดนครนายก   9,138,1217,898,580250,451230,139245,447277,90297.48 %96.89 %-10.96 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก   33,75132,95633,05219,25917,60713,93542.94 %46.57 %57.84 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก   42,95544,41639,37316,01418,79518,33262.72 %57.68 %53.44 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก   37,53341,6317,53915,93718,09917,81357.54 %56.53 %-136.29 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก   58,13558,25359,09350,70555,35151,12712.78 %4.98 %13.48 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก   53,94661,29663,92713,26514,99916,04275.41 %75.53 %74.91 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก   39,04239,13038,95736,29428,85428,1787.04 %26.26 %27.67 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   355,681360,594367,097196,310168,041152,43944.81 %53.40 %58.47 %
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก   617,232608,697681,109205,406189,601170,73466.72 %68.85 %74.93 %
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์   
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก   42,94742,68841,45623,12327,50925,76946.16 %35.56 %37.84 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก   35,35233,45331,8299,75310,0359,66972.41 %70.00 %69.62 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก   456,912456,717438,004120,117121,238130,20773.71 %73.45 %70.27 %
รวม12,755,99311,592,7583,930,4652,247,5852,257,6562,152,24382.38 %80.53 %45.24 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครนายก ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน จาก 48 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก   4,1814,1654,2122,4551,4511,78941.28 %65.15 %57.54 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก   7,7789,0907,5881,2641,0301,24683.75 %88.67 %83.57 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก   5,9906,2186,5809161,08569884.70 %82.55 %89.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก   20,25919,99219,9928,8115,7233,83756.51 %71.37 %80.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา   2,8492,8492,8491,0161,05091764.34 %63.15 %67.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก   2,8543,0063,0069618321,02066.32 %72.31 %66.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์   3,1933,1933,36470084236178.07 %73.62 %89.27 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก   7,7017,7778,1575,3794,7963,44930.15 %38.33 %57.72 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก   6,5423,7546,5231,1631,8342,02482.23 %51.14 %68.98 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก   6,5616,6753,1742,6841,9061,90759.09 %71.45 %39.92 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก   5,8585,5915,7634,2374,4933,96027.66 %19.65 %31.28 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก   12,15211,46711,4679,9238,5816,72118.34 %25.17 %41.39 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก   5,7805,1365,0083,0092,13547147.94 %58.44 %90.60 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก   11,81011,63911,8297,1915,5934,38839.11 %51.95 %62.91 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก   7,8928,0257,6831,6553,32354679.03 %58.60 %92.89 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก   18,99819,56819,45468475892396.40 %96.13 %95.25 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก   7,3987,8166,9612,8473,1942,14361.52 %59.13 %69.21 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก   5,5725,3255,1924,8253,5012,86813.42 %34.25 %44.75 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก   7,8928,0448,0443,2362,2782,40059.00 %71.68 %70.17 %
สำนักงานจังหวัดนครนายก   13,63514,49114,32026,78823,88919,549-96.46 %-64.85 %-36.52 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก   12,60812,6088,0441,6383,7863,18287.01 %69.97 %60.44 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก   23,04822,59222,9911,4421,32499893.74 %94.14 %95.66 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก   5,9915,8965,7824,2722,3522,96528.69 %60.11 %48.73 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   8,1398,0447,9303,8353,1212,17052.88 %61.20 %72.64 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก   7,7027,8737,8732,3951,6931,92268.90 %78.49 %75.59 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก   10,32610,09810,0985,1044,4974,31650.57 %55.47 %57.26 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก   4,6004,0684,04993383887479.71 %79.40 %78.40 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก   7,1327,0566,6373,7882,7451,56246.88 %61.09 %76.47 %
เรือนจำจังหวัดนครนายก   79,36969,2355,39715,59216,78412,30880.36 %75.76 %-128.06 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก   4,2414,1464,2602,0281,15698852.18 %72.12 %76.81 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก   6,8656,6756,6753,5342,6292,57348.53 %60.61 %61.45 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก   9,5089,29910,3833,2882,8231,99165.42 %69.64 %80.83 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก   7,81610,57411,0304,5896,3905,45441.28 %39.57 %50.55 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก   5,9916,0866,5421,0711,1112,94682.12 %81.74 %54.96 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   14,18814,25814,36110,1326,5225,06428.59 %54.26 %64.74 %
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก   
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์   
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   13,81213,76113,07613,43710,3975,6262.71 %24.45 %56.97 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก   7,1327,1327,1325,0954,1703,26728.56 %41.53 %54.19 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก   4,2414,3934,2983,4192,5591,98819.40 %41.76 %53.76 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก   27,40228,22345,95479,76279,21068,262-191.08 %-180.66 %-48.55 %
รวม425,008415,842363,680255,101232,401189,67539.98 %44.11 %47.85 %