เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ   34,68636,14835,8355,48211,1339,34684.20 %69.20 %73.92 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ   67,68161,33061,26559,31156,65751,87712.37 %7.62 %15.32 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ   43,75542,34238,31419,12119,81418,74556.30 %53.20 %51.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3   274,810287,312276,729289,133279,573255,042-5.21 %2.69 %7.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ   53,38466,94349,92615,27717,48514,89971.38 %73.88 %70.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี   80,88661,04157,62151,444143,02439,92736.40 %-134.31 %30.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง   72,33868,59670,43628,55724,06021,37360.52 %64.93 %69.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1   63,47366,90659,78428,34426,91026,64055.34 %59.78 %55.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2   61,98660,14754,79712121299.98 %99.98 %99.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์   63,86562,52461,66724,77629,90729,47361.21 %52.17 %52.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1   86,41496,26863,13653,43050,06545,35338.17 %47.99 %28.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2   61,26857,62253,29035,04435,71932,76542.80 %38.01 %38.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1   474,251463,872394,673392,123439,581406,79417.32 %5.24 %-3.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2   335,692332,684327,806346,221316,982260,857-3.14 %4.72 %20.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1   85,80983,76080,28790,47094,66496,915-5.43 %-13.02 %-20.71 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2   65,26162,77261,49884,65591,11489,587-29.72 %-45.15 %-45.68 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ   54,23154,23156,29846,68043,42341,42213.92 %19.93 %26.42 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ   33,99334,70733,41522,04121,95620,16335.16 %36.74 %39.66 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ   40,06846,31438,51328,78628,73325,57828.16 %37.96 %33.59 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ   70,68067,27665,91045,36645,66546,07335.82 %32.12 %30.10 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   22,79822,12622,39431,77535,29233,250-39.38 %-59.51 %-48.47 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ   61,78960,14558,21959,50053,39252,2013.70 %11.23 %10.34 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ   119,381166,046200,752240,428226,839212,529-101.40 %-36.61 %-5.87 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ   45,12244,39443,01822,89620,44932,01549.26 %53.94 %25.58 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ   46,51949,55653,65520,67917,90919,09755.55 %63.86 %64.41 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ   48,81143,24543,61718,96215,43715,41761.15 %64.30 %64.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ   64,80956,69146,01158,57064,57559,6559.63 %-13.91 %-29.65 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ   108,575102,773104,918317,746361,660263,089-192.65 %-251.90 %-150.76 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   67,32375,32276,80251,42760,75257,06423.61 %19.34 %25.70 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ   90,13790,42886,684187,317196,094176,589-107.81 %-116.85 %-103.72 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ   136,162136,156133,39144,80435,19828,89167.09 %74.15 %78.34 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ   57,03758,14143,32647,31949,36934,56317.04 %15.09 %20.23 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ   167,471168,546165,12368,03978,71978,78759.37 %53.30 %52.29 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ   68,90465,73566,393190,533194,24195,419-176.52 %-195.49 %-43.72 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา   371,863361,493335,042331,548295,984255,57810.84 %18.12 %23.72 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ   588,938591,291564,580180,372176,710185,06069.37 %70.11 %67.22 %
รจก.สมุทรปราการ   1,733,8281,769,7212,837,1431,758,0001,918,0001,616,002-1.39 %-8.38 %43.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ   35,33534,41533,01618,65518,38916,60747.20 %46.57 %49.70 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ   89,21484,64879,473128,486122,46495,387-44.02 %-44.67 %-20.02 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ   90,20489,02784,103121,299107,671111,165-34.47 %-20.94 %-32.18 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ   840,222793,464814,672605,919554,185517,56927.89 %30.16 %36.47 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ   43,43467,97162,09327,90227,05227,44235.76 %60.20 %55.81 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ   83,96853,39083,11765,99258,18360,17421.41 %-8.98 %27.60 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ   129,355129,571127,01197,931112,241102,64424.29 %13.37 %19.18 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   62,41040,50945,251120,83484,17893,529-93.61 %-107.80 %-106.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   255,499255,499264,299222,234203,544206,03113.02 %20.33 %22.05 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   1,145,6801,108,8411,145,1421,190,1931,028,486898,947-3.89 %7.25 %21.50 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ   874,9311,106,1881,083,727399,823350,610433,57254.30 %68.30 %59.99 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   620,706487,295467,192205,543137,982225,89066.89 %71.68 %51.65 %
สถาบันราชประชาสมาสัย   4,579,0024,135,6443,913,2434,333,0004,040,0003,833,0005.37 %2.31 %2.05 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ   49,46249,91348,79562,00035,00656,000-25.35 %29.87 %-14.77 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ   36,69842,56142,1578,85911,47719,11775.86 %73.03 %54.65 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ   
รวม14,860,11814,453,54215,115,56012,904,85712,468,56711,445,12113.16 %13.73 %24.28 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ   3,1443,2013,3721,1991,04396461.87 %67.40 %71.41 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ   9,1918,6588,7531,1141,1761,01487.88 %86.42 %88.41 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ   5,5975,7115,1216445568998.86 %92.03 %86.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3   39,88141,93841,02414,60710,4546,74363.37 %75.07 %83.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ   4,75912,4604,00996164862779.82 %94.80 %84.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี   5,2935,1984,6651,2371,29772476.63 %75.05 %84.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง   3,7143,6573,8289221,0711,12175.18 %70.72 %70.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1   5,3355,1075,1071,18096583977.89 %81.10 %83.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2   3,6003,6003,65730742530091.47 %88.18 %91.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์   3,8724,7134,9249881,23585574.48 %73.80 %82.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2   4,7604,3993,9611,8111,4771,08861.96 %66.42 %72.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1   64,53764,20442,1467,1996,6904,90388.85 %89.58 %88.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2   46,88845,31445,9537,3135,8254,34484.40 %87.15 %90.55 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1   13,98614,11613,6415,5666,1124,81060.20 %56.70 %64.74 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2   10,05210,05210,0528,6859,1347,91513.59 %9.13 %21.26 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ   9,7619,76110,9974,3754,1215,96155.18 %57.78 %45.79 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ   3,8094,1523,7711,4181,4841,62562.79 %64.26 %56.92 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ   4,9124,9694,9694,3573,5952,60811.30 %27.65 %47.52 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ   7,6177,6177,6173,7233,18114,15051.12 %58.25 %-85.77 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   4,3384,1884,3811,377221568.25 %99.47 %99.66 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ   13,29812,95612,9567,0257,0595,82747.17 %45.52 %55.03 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ   18,66118,94615,6942,4544,0354,96686.85 %78.70 %68.36 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ   8,0697,9747,2703,9222,9501,75551.40 %63.00 %75.87 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ   7,5568,79210,78859232813992.17 %96.27 %98.71 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ   4,3804,3044,9692,2772,8762,95948.01 %33.18 %40.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ   9,6099,2488,9632,5782,6812,86373.17 %71.01 %68.06 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ   23,90923,90923,90911,06913,2408,21553.70 %44.62 %65.64 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   9,53312,99415,8466,9906,6615,10726.67 %48.74 %67.77 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ   17,52017,29217,7481,15995286493.39 %94.50 %95.13 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ   5,6545,6545,6545,7771,8652,353-2.18 %67.01 %58.38 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ   7,7087,7087,4792,2721,5542,16970.52 %79.84 %71.00 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ   16,01816,37916,3795,5146,6255,53665.57 %59.55 %66.20 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ   14,59115,39015,7321,2921,30392991.14 %91.53 %94.09 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา   12,97212,76612,10410,0537,8585,52722.50 %38.45 %54.34 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ   9,99010,0059,5145,4114,6223,28845.84 %53.81 %65.44 %
รจก.สมุทรปราการ   24,21124,50934,85423,57018,17314,9012.65 %25.85 %57.25 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ   4,2853,6193,8661,8661,0702,08756.45 %70.44 %46.01 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ   17,33017,52017,3304,8413,4773,51472.07 %80.15 %79.72 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ   12,89912,38613,1085,9374,1705,45953.97 %66.33 %58.35 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ   70,46052,81467,26618,12113,73714,75874.28 %73.99 %78.06 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ   6,11010,9029,1912,7753,7514,06154.59 %65.59 %55.81 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ   7,5946,7577,7086,2682,8232,33317.45 %58.23 %69.73 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ   3,5713,2453,5842,2992,5001,25935.63 %22.94 %64.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   10,37010,32510,3565,8264,233101,07243.82 %59.00 %-875.94 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   10,27810,27810,0709,3755,8945,1338.79 %42.66 %49.02 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ   17,36117,23417,6817,6615,8916,41755.87 %65.82 %63.71 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ   5,4215,4215,4219,9817,1023,965-84.13 %-31.01 %26.86 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   188,640160,958157,14122,53558,89814,53888.05 %63.41 %90.75 %
สถาบันราชประชาสมาสัย   82,28175,01271,83519,96215,86911,82375.74 %78.84 %83.54 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ   10,00910,08510,0476,8703,1018,66431.36 %69.25 %13.76 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ   3,5623,3723,5621,6882,2161,99952.60 %34.28 %43.89 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ   
รวม908,896871,767859,977286,361277,928315,77668.49 %68.12 %63.28 %