เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุรินทร์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์   158,321107,050102,25397,88974,27872,34438.17 %30.61 %29.25 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์   379,663397,439405,831199,617210,152153,92547.42 %47.12 %62.07 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์   43,69144,28442,41847,41451,79848,073-8.52 %-16.97 %-13.33 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์   35,87334,80433,40713,94314,81812,15761.13 %57.42 %63.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง   52,10243,50046,3505,9496,4015,39388.58 %85.29 %88.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ   52,49747,00746,3584,7804,6204,20490.89 %90.17 %90.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี   52,40944,15846,1367,6877,5535,26785.33 %82.90 %88.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม   52,85544,84449,5256,3845,9926,99287.92 %86.64 %85.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท   54,75050,68364,9768,7349,3189,82384.05 %81.62 %84.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์   55,19652,80068,15719,89715,88913,45963.95 %69.91 %80.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี   52,85547,36049,39112,3138,2508,17176.70 %82.58 %83.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน   52,85544,15847,8757,0445,8514,97686.67 %86.75 %89.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ   53,30147,93549,8267,2005,8115,43886.49 %87.88 %89.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม   52,85547,02748,0135,2608841,15490.05 %98.12 %97.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ   53,65945,82649,4719,1429,4867,46882.96 %79.30 %84.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ   52,40946,92148,4664,4213,9193,09291.56 %91.65 %93.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์   247,812228,783236,07290,30177,14177,12063.56 %66.28 %67.33 %
ด่านศุลกากรช่องจอม   131,95993,97076,46695,05089,32191,12027.97 %4.95 %-19.16 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม   39,04238,26037,0636,5616,5718,68383.20 %82.83 %76.57 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท   36,76736,80235,3569,6579,9779,88373.73 %72.89 %72.05 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   40,55741,23338,11716,25715,72213,41459.91 %61.87 %64.81 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์   36,29838,27434,68727,00037,16536,07225.62 %2.90 %-3.99 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   70,42068,60766,32946,36446,29839,91634.16 %32.52 %39.82 %
ส.ป.ก. สุรินทร์   58,05557,68054,90546,10545,15036,41720.58 %21.72 %33.67 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์   78,11170,22752,167164,375110,89265,040-110.44 %-57.91 %-24.68 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์   43,93342,26442,51921,73626,36422,19150.53 %37.62 %47.81 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)   
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์   42,24641,19249,90612,93312,59711,79569.39 %69.42 %76.37 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์   35,63333,12233,4254,5603,5764,57887.20 %89.20 %86.30 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์   44,90744,13142,74945,01838,30533,461-0.25 %13.20 %21.73 %
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์   88,556104,77893,419223,877277,611136,244-152.81 %-164.95 %-45.84 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์   45,98245,17645,00743,84541,56536,0224.65 %7.99 %19.96 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์   147,225144,776141,161132,176132,324125,69210.22 %8.60 %10.96 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์   63,12462,03661,38024,77925,97214,14960.75 %58.13 %76.95 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์   34,0137,31447,85455,38452,97842,262-62.83 %-624.36 %11.69 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์   74,06075,86359,23178,18675,54567,330-5.57 %0.42 %-13.67 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์   42,89855,13053,15939,30041,70038,2508.39 %24.36 %28.05 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์   137,003134,768130,56933,37232,27635,42175.64 %76.05 %72.87 %
เรือนจำกลางสุรินทร์   637,266626,788613,598139,193214,198262,95878.16 %65.83 %57.14 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์   7,26533,5807,42411,6409,78110,529-60.22 %70.87 %-41.83 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์   47,26445,46042,80231,66730,66826,55533.00 %32.54 %37.96 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์   68,34770,53862,53563,62668,87758,6476.91 %2.36 %6.22 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์   144,846118,410116,92631,89330,20728,94877.98 %74.49 %75.24 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์   77,56375,17975,31660,79549,26536,52221.62 %34.47 %51.51 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์   80,45778,29376,72856,39451,45439,52329.91 %34.28 %48.49 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   418,719522,228407,852206,475183,179156,65950.69 %64.92 %61.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   132,081109,116109,53983,90763,86743,12136.47 %41.47 %60.63 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2   225,953209,963267,799129,085105,910107,38642.87 %49.56 %59.90 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   779,156797,216778,814250,448231,297243,32067.86 %70.99 %68.76 %
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์   636,061566,802624,749195,362211,153224,32469.29 %62.75 %64.09 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   1,810,9392,092,2211,453,591456,192408,757429,98374.81 %80.46 %70.42 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   161,719159,042154,063308,550348,447304,242-90.79 %-119.09 %-97.48 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์   44,80041,83340,89824,53223,34639,72145.24 %44.19 %2.88 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์   
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์   
รวม8,066,3258,156,8527,462,6313,724,2723,664,4763,319,43453.83 %55.07 %55.52 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุรินทร์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์   10,10910,88911,1552,5392,5351,93074.89 %76.72 %82.70 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์   8,9448,7358,7353902537295.63 %97.10 %99.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง   3,6243,5103,62415919619095.62 %94.43 %94.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ   2,3422,3422,34212316315494.76 %93.04 %93.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี   4,3754,3754,37514915416696.60 %96.48 %96.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม   3,5083,6413,73664971166781.51 %80.46 %82.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท   3,6943,6945,74745821325687.59 %94.24 %95.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์   3,0683,5243,56163269446179.41 %80.30 %87.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี   3,6183,9754,1659051,0641,02274.98 %73.22 %75.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน   2,2942,0652,06515919718493.06 %90.47 %91.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ   3,0442,8163,04433324713589.05 %91.23 %95.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม   2,9042,7332,67616018918394.48 %93.08 %93.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ   3,9574,1853,72937953750790.43 %87.17 %86.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ   2,9572,9572,95712512414295.78 %95.81 %95.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์   26,88126,48126,31011,32310,4869,64557.88 %60.40 %63.34 %
ด่านศุลกากรช่องจอม   10,36111,06410,8363,0212,9231,97970.84 %73.58 %81.73 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม   7,1977,2357,2354,9275,6534,30331.54 %21.88 %40.52 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท   6,9036,9036,5605,45910,7202,87620.92 %-55.31 %56.16 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   9,4199,8759,4195,9155,4464,33337.20 %44.86 %54.00 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์   8,3118,6548,5684,1337,4676,74650.27 %13.72 %21.27 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   21,32321,05721,28517,58513,28412,78017.53 %36.91 %39.96 %
ส.ป.ก. สุรินทร์   16,26516,26516,2652,74461177583.13 %96.24 %95.23 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์   11,77710,94010,5603,4712,6981,57970.53 %75.34 %85.05 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์   80980980953958568033.40 %27.77 %16.01 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   72375773114324062480.17 %68.27 %14.58 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)   86386386358757037131.99 %33.97 %57.00 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์   7,6896,9097,5374,0873,0873,15746.84 %55.32 %58.11 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์   10,78810,78810,7885,5994,5574,25948.10 %57.76 %60.52 %
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์   20,12420,31492,23832,02628,92528,935-59.15 %-42.39 %68.63 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์   6,8466,8466,8463,6165,1932,08947.17 %24.14 %69.48 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์   44,67544,39044,3323,5562,6942,25492.04 %93.93 %94.92 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์   11,45411,28311,47311,8544,3874,440-3.50 %61.12 %61.30 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์   2,4362,43610,1434,8085,0287,089-97.34 %-106.38 %30.10 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์   20,82921,45616,2847,6816,8295,66163.12 %68.17 %65.24 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์   9,8769,8579,8766,6395,5114,10932.77 %44.09 %58.39 %
เรือนจำกลางสุรินทร์   11,58011,65711,7122,9827,1447,72674.25 %38.71 %34.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์   2,5402,6732,6542,4722,8542,8172.66 %-6.79 %-6.15 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์   10,61710,67410,7885,3253,8223,97049.85 %64.19 %63.20 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์   8,3189,1929,1924,5923,4913,39244.79 %62.02 %63.10 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์   16,47916,48216,4822,5752,1614,42184.38 %86.89 %73.17 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์   
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์   4,5133,9134,5494,8795,1785,983-8.12 %-32.31 %-31.51 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   15,51115,50116,0295,2154,0973,37166.38 %73.57 %78.97 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   19,16019,16919,2043,9815,1116,01379.22 %73.34 %68.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2   15,07615,00615,0062,7485,4163,47281.77 %63.91 %76.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   9,6869,8619,8615,7664,9014,42840.47 %50.30 %55.09 %
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์   8,3898,3898,3896,4626,6066,72022.97 %21.26 %19.89 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   14,93714,30911,53612,5159,0409,13716.21 %36.82 %20.79 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   30,70430,70430,70440,76331,33225,875-32.76 %-2.04 %15.73 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์   9,2489,1919,3433,8853,7653,83157.99 %59.04 %58.99 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์   
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์   
รวม490,740491,345566,320251,035229,090205,91148.85 %53.38 %63.64 %