เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 75 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ   354,989348,502339,094544,95250,77948,242-53.51 %85.43 %85.77 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ   45,16628,01644,13412,06311,40511,23973.29 %59.29 %74.53 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ   
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ   40,14039,55438,56623,92725,11723,30740.39 %36.50 %39.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ   169,143153,816150,956101,33583,78769,57840.09 %45.53 %53.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์   53,10950,01148,7528,4788,1958,61884.04 %83.61 %82.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์   51,88149,92949,4876,1895,2754,61488.07 %89.43 %90.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์   52,50949,88348,9669,1877,7495,56782.50 %84.47 %88.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ   53,41251,53249,9857,9838,1846,40285.05 %84.12 %87.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง   50,96548,02446,6063,1002,3952,26293.92 %95.01 %95.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ   50,77548,24146,6343,5482,6442,26393.01 %94.52 %95.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์   50,16347,38245,7983,1202,9672,58693.78 %93.74 %94.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่   50,31848,00047,4503,3843,7103,02693.27 %92.27 %93.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์   49,61047,26645,8884,7225,3914,14490.48 %88.59 %90.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง   50,30647,28546,3883,5312,6772,33592.98 %94.34 %94.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์   50,32947,78946,3774,4133,5174,22491.23 %92.64 %90.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ   56,37553,12851,73825,89023,90522,71554.08 %55.00 %56.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย   50,70147,17946,3734,0473,3823,30392.02 %92.83 %92.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล   51,21049,87647,7656,9278,4936,84786.47 %82.97 %85.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน   50,03047,52045,9643,6923,4763,32392.62 %92.69 %92.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ   49,79047,51246,1553,4053,0772,19793.16 %93.52 %95.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน   50,77547,43946,8473,2803,1103,25393.54 %93.44 %93.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย   51,82249,23447,78611,2979,9939,62578.20 %79.70 %79.86 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ   141,510135,45644,77232,46340,32638,57677.06 %70.23 %13.84 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์   32,89732,06230,2987,8217,1369,28376.23 %77.74 %69.36 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์   31,88431,12731,0039,7028,0149,36869.57 %74.25 %69.78 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย   33,14531,91030,63310,36610,89812,35868.73 %65.85 %59.66 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   39,06438,05655,84412,40610,97712,44568.24 %71.16 %77.71 %
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ   39,22744,52338,04214,17512,49811,68163.86 %71.93 %69.30 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ   214,043200,819109,02279,07357,46850,90363.06 %71.38 %53.31 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   30,55430,05230,25996,09688,45877,945-214.51 %-194.35 %-157.59 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   61,98760,09487,25941,06738,35843,55733.75 %36.17 %50.08 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ   21,13720,74020,18414,49012,0655,11931.45 %41.83 %74.64 %
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ   48,34920,59845,83014,2448,13911,04870.54 %60.49 %75.89 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ   37,16537,45937,2446,90515,23916,62181.42 %59.32 %55.37 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ   63,61465,56160,86246,42746,42741,38727.02 %29.18 %32.00 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ   56,93065,18429,65352,81552,87745,7337.23 %18.88 %-54.23 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ   50,03639,57338,54131,93125,38223,54336.18 %35.86 %38.91 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   347,033339,681341,161151,673187,785165,98956.29 %44.72 %51.35 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ   56,33650,77552,69037,30458,46063,49933.78 %-15.14 %-20.52 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ   103,30599,26890,59037,98134,54734,20563.23 %65.20 %62.24 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ   66,82441,83239,54142,84443,28943,25035.88 %-3.48 %-9.38 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ   139,789138,686133,08433,98231,36328,80475.69 %77.39 %78.36 %
รจจ.ศรีสะเกษ   530,940609,957516,812283,250330,655304,03446.65 %45.79 %41.17 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ   34,02033,24731,94713,58812,16911,30360.06 %63.40 %64.62 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ   42,47741,50840,18437,33234,53732,46412.11 %16.80 %19.21 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ   111,00265,36057,64454,38660,99852,72951.00 %6.67 %8.53 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ   57,09460,09060,45048,42145,05147,11015.19 %25.03 %22.07 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ   29,17127,92927,439106,669125,24274,574-265.67 %-348.43 %-171.78 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ   42,65538,87335,44775,30361,69147,543-76.54 %-58.70 %-34.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   406,530289,682237,975231,512213,225191,42143.05 %26.39 %19.56 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   674,532809,248662,247123,945114,076146,33281.62 %85.90 %77.90 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   2,017,8621,791,1621,293,81137,47427,72827,53998.14 %98.45 %97.87 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   277,775272,763318,354140,644136,560123,29049.37 %49.93 %61.27 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร   1,066,684960,307574,666191,133165,827129,38482.08 %82.73 %77.49 %
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ   
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   1,460,3841,290,003837,458514,242445,615373,56964.79 %65.46 %55.39 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   2,311,1292,657,7062,200,2621,303,7201,001,6541,037,54743.59 %62.31 %52.84 %
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   249,096243,444235,366359,215382,766378,073-44.21 %-57.23 %-60.63 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ   39,37838,66138,40230,06228,01529,13423.66 %27.54 %24.13 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ   
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ   417,206397,698401,012276,520144,200134,25633.72 %63.74 %66.52 %
รวม12,916,28212,598,21510,343,6985,399,6534,398,9434,135,28658.19 %65.08 %60.02 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 75 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ   2,9712,9712,9501,4131,7621,84952.43 %40.68 %37.33 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ   6,2526,1766,2522,7601,6661,48755.85 %73.02 %76.22 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ   
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ   9,6479,3449,60999056864689.74 %93.92 %93.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ   37,90537,82937,9058,5299,0137,22977.50 %76.17 %80.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์   5,2235,0324,76697876844281.27 %84.74 %90.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์   2,9632,9632,96394062121268.28 %79.04 %92.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์   3,8833,8833,88368353743482.41 %86.18 %88.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ   4,2835,2674,2836254,36635185.42 %17.11 %91.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง   2,5822,5822,58211111099.58 %99.59 %99.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ   3,1743,1743,1741111999.66 %99.66 %99.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์   2,3412,1332,11411111099.53 %99.49 %99.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่   3,3393,3393,33993382527272.04 %75.28 %91.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์   1,8301,8301,83011111099.40 %99.41 %99.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง   2,7352,7352,78811111099.60 %99.61 %99.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์   3,0353,0353,03549058947983.84 %80.59 %84.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ   3,2253,2253,22598184055869.57 %73.96 %82.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย   2,1392,1392,13911111099.49 %99.49 %99.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล   3,1683,1683,1683707117088.32 %97.75 %94.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน   2,2762,2762,27626111098.86 %99.52 %99.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ   2,3352,3352,33585171096.37 %99.26 %99.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน   2,4942,2652,26511311411595.46 %94.97 %94.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย   3,0833,0833,08386374654671.99 %75.79 %82.30 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ   11,51011,66212,4525,9816,0955,38348.04 %47.73 %56.77 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์   6,3256,1925,9443,0843,1472,63551.24 %49.17 %55.67 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์   6,0716,3006,3002,1542,3552,31864.53 %62.62 %63.20 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย   4,6734,5214,0701,5971,7071,70165.83 %62.24 %58.19 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   9,1525,0526,0793,0844,3174,05466.31 %14.54 %33.31 %
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ   8,0888,7448,6963,4884,3293,06756.88 %50.50 %64.73 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ   38,13338,13438,13325,39021,64011,76733.42 %43.25 %69.14 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   7,2887,3097,43814,84114,4856,371-103.65 %-98.17 %14.35 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   17,46217,06315,8652,0392,8282,88788.33 %83.42 %81.81 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ   783783783816961890-4.17 %-22.70 %-13.63 %
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ   10,18810,14112,8045362,95728594.74 %70.84 %97.77 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ   8,2408,5638,8482,6802,5782,64767.48 %69.89 %70.08 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ   16,99618,19416,9586,7376,7376,73760.36 %62.97 %60.27 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ   16,79716,56915,90397110930794.22 %99.34 %98.07 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ   14,07811,52911,7015,0964,2183,95263.80 %63.41 %66.22 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   122,588122,185128,8391,9352,4412,02598.42 %98.00 %98.43 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ   14,09713,71614,7625,0175,1956,35964.41 %62.12 %56.93 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ   5,2245,1795,0534,0364,7124,39622.74 %9.02 %13.01 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ   9,14410,0659,83778182657191.46 %91.79 %94.19 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ   10,63611,11110,4656,1704,1842,71141.99 %62.34 %74.09 %
รจจ.ศรีสะเกษ   11,53812,56212,1736,1185,2455,59646.97 %58.24 %54.03 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ   6,9856,8706,9851,4751,4192,09778.88 %79.34 %69.98 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ   9,83710,01310,0134,5102,9793,06354.16 %70.25 %69.41 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ   13,33713,16515,7134,5945,4813,78665.56 %58.37 %75.90 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ   15,73217,93818,6614,9587,5736,62468.49 %57.78 %64.50 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ   14,62914,62914,6296,4262,9565,11456.07 %79.79 %65.04 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ   5,0023,1962,2224,5604,5604,5608.83 %-42.67 %-105.22 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   27,12727,35727,5672,1331,1811,44592.14 %95.68 %94.76 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   13,06513,00713,1098,0285,7145,65838.56 %56.07 %56.84 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   116,196116,64030,2745,2154,4304,92595.51 %96.20 %83.73 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   17,62217,62817,7285,6575,0094,04467.90 %71.58 %77.19 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร   33,54733,54133,5994,4333,7923,28786.79 %88.69 %90.22 %
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ   
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   10,23510,44610,2705,2003,8443,92349.20 %63.20 %61.81 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์   
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   28,98130,70823,88019,19425,8545,11133.77 %15.81 %78.60 %
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   25,12525,54827,22320,25221,88923,13219.40 %14.32 %15.02 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ   8,9249,0769,1524,8514,3914,29645.64 %51.62 %53.06 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ   
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ   120,847121,612121,61237,08946,70341,29069.31 %61.60 %66.05 %
รวม927,083927,731845,703261,969271,422213,88171.74 %70.74 %74.71 %