เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุบลราชธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน จาก 108 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี   401,897225,557221,040318,291232,417285,81920.80 %-3.04 %-29.31 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี   989,710971,122685,2345,10012,183130,22499.48 %98.75 %81.00 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี   34,07340,95942,04812,54313,40610,54863.19 %67.27 %74.91 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2   855,889485,757817,351321,420223,000255,30962.45 %54.09 %68.76 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี   
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   42,19640,35439,67233,04433,20731,45721.69 %17.71 %20.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น   46,32745,29745,0375,4645,6175,79488.21 %87.60 %87.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ   46,77545,74343,4496,0275,6384,82787.11 %87.67 %88.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน   47,13346,24344,8977,2237,2816,73584.68 %84.25 %85.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม   45,21444,29742,6024,1734,3932,77290.77 %90.08 %93.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง   48,16248,25645,1454,2424,2114,28091.19 %91.27 %90.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม   50,31849,49548,2314,2557,6277,87491.54 %84.59 %83.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล   46,96946,92945,5448,1898,6158,49582.56 %81.64 %81.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม   46,31346,23343,1805,6455,6445,63087.81 %87.79 %86.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย   46,88743,97443,3516,1265,3166,26586.93 %87.91 %85.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน   46,74946,08543,7198,6727,4006,25681.45 %83.94 %85.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก   46,45945,81345,8948,1787,4825,76082.40 %83.67 %87.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร   57,90256,55254,5596,9096,8675,20788.07 %87.86 %90.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร   44,73844,48642,2809,7185,1233,83178.28 %88.48 %90.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ   46,21345,87043,2826,8715,3725,20885.13 %88.29 %87.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี   59,64057,17456,14631,64726,57826,29846.94 %53.51 %53.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ   60,64555,90756,34510,83710,5688,22482.13 %81.10 %85.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่   47,14547,20744,5666,0335,4855,82787.20 %88.38 %86.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์   45,4074,6694,5203,5752,8583,11292.13 %38.79 %31.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง   47,46645,76643,1762,5672,4453,29194.59 %94.66 %92.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร   46,33244,82342,8298,1167,6777,41882.48 %82.87 %82.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก   51,43945,33543,0215,9585,3705,37188.42 %88.15 %87.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี   389,850368,510370,693298,140282,108277,06823.52 %23.45 %25.26 %
ด่านศุลกากรเขมราฐ   
ด่านศุลกากรช่องเม็ก   230,883194,48885,603360,788260,000303,069-56.26 %-33.68 %-254.04 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี   44,80644,80644,611165,31652,47145,990-268.96 %-17.11 %-3.09 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม   34,50850,85933,50620,23720,24216,75641.36 %60.20 %49.99 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล   38,02637,99737,4712,10036,00013,42094.48 %5.26 %64.19 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี   35,59665,58563,82821,79424,08516,68338.77 %63.28 %73.86 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ   66,86555,01234,69421,79720,75220,41267.40 %62.28 %41.17 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร   40,90647,19731,7371,60012,25112,82696.09 %74.04 %59.59 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   41,29140,52147,97736,05035,55034,46712.69 %12.27 %28.16 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี   51,98954,85532,26328,26628,44624,17445.63 %48.14 %25.07 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   40,35447,79438,31933,96436,08428,56515.83 %24.50 %25.45 %
สำนักงานชลประทานที่ 7   221,603164,532168,689291,214312,763155,513-31.41 %-90.09 %7.81 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4   59,85058,76657,73320,18222,06428,80366.28 %62.45 %50.11 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี   49,89653,31641,08821,18721,88220,73657.54 %58.96 %49.53 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี   106,341104,34469,43721,50037,17344,90579.78 %64.37 %35.33 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   55,60652,86452,12957,95250,88447,184-4.22 %3.75 %9.49 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี   353,252316,730302,105478,106282,689288,116-35.34 %10.75 %4.63 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   86,50584,10381,84979,68456,50361,9227.89 %32.82 %24.35 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   62,60661,43172,27015,00012,00048,00976.04 %80.47 %33.57 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11   
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี   164,739231,719127,548265,398203,554314,169-61.10 %12.15 %-146.31 %
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี   3,349,8473,275,2583,311,2923,165,4092,939,4022,480,2315.51 %10.25 %25.10 %
สำนักงานทางหลวงที่ 9   132,686128,346125,808206,590212,107215,296-55.70 %-65.26 %-71.13 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)   65,70164,46772,45934,83312,000101,79746.98 %81.39 %-40.49 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี   47,06345,23547,79717,82512,00017,09362.13 %73.47 %64.24 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12(จ.อุบลราชธานี)   52,02551,04849,68085,44089,29482,966-64.23 %-74.92 %-67.00 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   154,084141,166169,540139,078141,042135,8279.74 %0.09 %19.89 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   39,46042,36651,61719,30218,74416,80451.08 %55.76 %67.44 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี   40,38640,89238,65734,00017,65813,91415.81 %56.82 %64.01 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   69,35767,92086,864187,283179,879146,321-170.03 %-164.84 %-68.45 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   63,15470,14466,94873,62879,40465,400-16.59 %-13.20 %2.31 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี   99,28594,81084,33797,51482,44373,2361.78 %13.04 %13.16 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี   
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี   319,158315,029295,477188,489196,259210,55140.94 %37.70 %28.74 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี   878,889857,555826,992283,863293,174253,10267.70 %65.81 %69.39 %
เรือนจำกลางอุบลราชธานี   1,211,0631,185,2851,427,8291,087,2301,193,1661,186,18110.23 %-0.66 %16.92 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี   40,34039,76032,62118,34016,06617,84854.54 %59.59 %45.29 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี   436,359263,641257,416200,898176,514201,97853.96 %33.05 %21.54 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี   38,92039,14837,45523,48222,31422,26039.67 %43.00 %40.57 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี   83,06081,53881,76777,38182,89182,1786.84 %-1.66 %-0.50 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   57,63045,273112,56453,31851,16358,0867.48 %-13.01 %48.40 %
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี   40,24042,13639,67471,03868,04169,325-76.54 %-61.48 %-74.74 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี   255,633250,832224,40241,09663,00065,43883.92 %74.88 %70.84 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   125,346122,992119,266138,44765,00075,547-10.45 %47.15 %36.66 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   124,000121,860118,594375,504187,187190,923-202.83 %-53.61 %-60.99 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   327,2493,570,8981,683,92436,000189,208220,15989.00 %94.70 %86.93 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   483,353493,731409,870238,011236,402177,09650.76 %52.12 %56.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   1,308,6211,284,044831,063164,358120,94994,85287.44 %90.58 %88.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4   338,971389,511299,484178,684144,033142,63647.29 %63.02 %52.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   801,448786,397338,611189,612162,878157,90976.34 %79.29 %53.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ   
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ   
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   923,447794,235444,36325,60036,508238,32997.23 %95.40 %46.37 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี   
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   972,609303,681679,312470,925396,127396,42151.58 %-30.44 %41.64 %
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   1,065,434758,834722,842307,407288,573292,57371.15 %61.97 %59.52 %
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   679,913577,719656,92740,600112,0001,085,26494.03 %80.61 %-65.20 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   655,202364,910343,08550,60060,000251,76092.28 %83.56 %26.62 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   351,099246,867258,35935,60034,000379,59689.86 %86.23 %-46.93 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   121,605137,100120,093370,809404,080101,494-204.93 %-194.73 %15.49 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   231,222226,880217,911267,499375,776354,061-15.69 %-65.63 %-62.48 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)   41,20441,08239,48228,67227,12326,77030.41 %33.98 %32.20 %
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี   47,00848,21856,15531,68127,88625,80432.61 %42.17 %54.05 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี)   61,15960,01061,183106,090117,21892,616-73.47 %-95.33 %-51.38 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี   41,59840,06238,9564,10024,00016,81190.14 %40.09 %56.85 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี   840,017633,533382,177217,112238,162150,66174.15 %62.41 %60.58 %
รวม22,538,31422,999,74519,783,52112,474,45011,662,95212,641,73344.65 %49.29 %36.10 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุบลราชธานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน จาก 108 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี   1,5218868861,5331,2911,672-0.80 %-45.75 %-88.81 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี   4,3674,3672,5251,2351,1573,42571.72 %73.50 %-35.64 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี   8,3308,2548,7101,7911,9732,02478.49 %76.09 %76.76 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2   5,2242,7825,2243,5562,1694,04631.93 %22.02 %22.55 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี   
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี   11,37211,37211,2581,3441,3391,04588.19 %88.22 %90.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น   3,6473,7613,64773492035179.88 %75.54 %90.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ   4,4824,4824,48268293095484.78 %79.25 %78.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน   3,4373,4943,66573490785378.65 %74.03 %76.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม   4,1384,1384,138123,3012,77099.71 %20.22 %33.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง   2,4982,4982,44112121299.52 %99.52 %99.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม   4,4764,6095,18074240032583.43 %91.31 %93.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล   4,4104,4104,65772489387683.58 %79.75 %81.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม   2,2802,2802,28010413211595.43 %94.20 %94.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย   4,9424,9804,98010414613997.89 %97.08 %97.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน   5,9615,9805,9801,0421,2161,08082.52 %79.66 %81.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก   5,3945,3945,3948031,2351,24885.12 %77.10 %76.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร   4,2594,2594,25967695276284.13 %77.64 %82.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร   4,3224,3224,32212121499.72 %99.72 %99.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ   3,1993,2373,19964984071379.71 %74.07 %77.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี   4,1973,2653,5701,1311,3621,21473.05 %58.28 %65.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ   3,3833,7633,53584485655975.04 %77.24 %84.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่   4,9824,9824,83171782882285.60 %83.38 %82.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์   1,8001,7811,78174370210758.70 %60.60 %93.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง   2,5342,5342,53412121199.53 %99.53 %99.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร   4,2914,2914,06371490176083.37 %79.01 %81.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก   2,1022,1022,102100321195.24 %98.49 %99.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี   43,41441,57041,91214,00310,7608,57467.75 %74.12 %79.54 %
ด่านศุลกากรเขมราฐ   
ด่านศุลกากรช่องเม็ก   18,00518,00526,8981,61411,4002,51991.03 %36.68 %90.64 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี   12,97012,97012,98029,22710,48510,651-125.35 %19.16 %17.95 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม   7,01815,2607,2463,4833,1941,23150.37 %79.07 %83.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล   6,4846,4846,4841,3303,4203,01079.49 %47.26 %53.57 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี   4,97319,82119,8211,3631,24990172.60 %93.70 %95.45 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ   6,31518,5507,1342,4322,4152,36561.49 %86.98 %66.84 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร   7,68214,1195,7291,0934,7002,78885.78 %66.71 %51.33 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ   3,55715,7758,2441,2194,3592,42065.74 %72.37 %70.65 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   10,74910,7499,8933,0252,6913,51171.85 %74.96 %64.51 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี   15,25216,85516,6218,5908,3059,36843.68 %50.72 %43.63 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   11,14411,60011,3916,2516,4646,30543.90 %44.28 %44.65 %
สำนักงานชลประทานที่ 7   74,33856,42556,42658,10747,85836,61021.84 %15.18 %35.12 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4   18,21018,43818,4385,9854,6504,21067.13 %74.78 %77.17 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี   12,97012,97018,5222,37511,68511,27481.69 %9.90 %39.13 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   22,56022,19922,19937,31539,75820,050-65.40 %-79.10 %9.68 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี   29,62528,87328,86249,9586,4609,749-68.63 %77.63 %66.22 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี   6,7326,7326,73211,59010,0093,847-72.17 %-48.68 %42.85 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   26,26626,26626,26619,7725,91211,21024.72 %77.49 %57.32 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   17,53317,53313,8601,3301,1407,14692.41 %93.50 %48.45 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11   
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี   27,80227,802190,9535,8423,2404,72678.99 %88.35 %97.53 %
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี   17,51817,51917,51921,18510,869788-20.93 %37.96 %95.50 %
สำนักงานทางหลวงที่ 9   46,92747,13640,08573,281428,38878,060-56.16 %-808.83 %-94.74 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)   21,17021,17019,66813,2101,14038,44937.60 %94.62 %-95.49 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี   12,97012,74113,4832,0131,9671,83584.48 %84.57 %86.39 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12(จ.อุบลราชธานี)   17,29117,29117,2919,6589,27110,64944.14 %46.38 %38.41 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   58,36654,48661,27613,80513,86012,81776.35 %74.56 %79.08 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   11,82911,82915,59496281744991.87 %93.09 %97.12 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี   10,75410,74910,3685,5045,0076,64248.82 %53.42 %35.94 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี   74,58174,58125,0073,84511,40011,11594.84 %84.71 %55.55 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   18,67418,67421,6603,2623,0612,29682.53 %83.61 %89.40 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   17,53317,53317,5337,3544,3063,34658.06 %75.44 %80.92 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี   28,25928,25923,9145,4757,2077,99680.62 %74.50 %66.56 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี   
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี   10,90110,90010,8544,7863,2413,97156.10 %70.27 %63.42 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี   7,9748,0178,0227,2265,0734,5179.38 %36.73 %43.69 %
เรือนจำกลางอุบลราชธานี   24,09923,75427,06912,07610,75010,46149.89 %54.74 %61.35 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี   10,68810,6888,7053,8102,2431,86264.35 %79.02 %78.60 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี   17,36217,33717,3309,0836,5088,43347.69 %62.46 %51.34 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี   10,91610,91610,8024,0363,0311,02663.02 %72.24 %90.50 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี   18,44618,44619,3406,4784,7855,27164.88 %74.06 %72.75 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   17,53312,97039,1172,2802,2806,76987.00 %82.42 %82.70 %
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี   14,31215,18714,8258,4528,5367,94940.94 %43.79 %46.38 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี   9,5749,5749,1263,0313,4201,82268.34 %64.28 %80.03 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   43,99040,35340,3531,9143,4171,07895.65 %91.53 %97.33 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   40,35340,35340,3539,2627,5094,42577.05 %81.39 %89.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   18,50237,10515,83312,8687,3604,09130.45 %80.17 %74.16 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   16,48016,43016,4405,9675,36627,58963.79 %67.34 %-67.81 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   38,23338,23338,2478,5448,2327,03077.65 %78.47 %81.62 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4   36,90036,91536,8955,0453,2912,62486.33 %91.09 %92.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   37,81737,81715,73610,4794,9203,87172.29 %86.99 %75.40 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ   
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ   
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   10,51410,72412,9663,4205,7164,93267.47 %46.70 %61.96 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี   
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   16,35112,32714,13312,5016,1677,68923.54 %49.97 %45.60 %
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   12,94612,42012,24510,9077,3446,26215.74 %40.87 %48.86 %
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   14,53615,14515,14510,54522,8006,70327.45 %-50.54 %55.74 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   25,96425,96436,0444,8453,61022,50881.34 %86.10 %37.56 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   45,34650,97946,94316,40516,17516,08063.82 %68.27 %65.75 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   13,33310,02315,4424,8904,7024,00763.32 %53.08 %74.05 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)   
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี   35,26535,26535,28710,87511,76513,94769.16 %66.64 %60.48 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี   13,71114,33914,4918,9527,6216,87034.71 %46.85 %52.59 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี)   17,53317,53318,7311,5851,2231,02290.96 %93.02 %94.54 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี   10,68810,68810,6883,6105,7005,40666.22 %46.67 %49.42 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี   77,39679,69079,69066,08674,51762,70714.61 %6.49 %21.31 %
รวม1,498,6811,539,2801,630,502716,167979,269623,73952.21 %36.38 %61.75 %