เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดยโสธร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร   167,733168,781186,255180,320177,324175,530-7.50 %-5.06 %5.76 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร   55,17652,93650,80612,87710,06610,52376.66 %80.98 %79.29 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร   36,64238,93440,00017,88219,68421,96851.20 %49.44 %45.08 %
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร   44,46543,85335,59113,90115,09915,61768.74 %65.57 %56.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร   182,005177,049175,198132,424119,752118,87627.24 %32.36 %32.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม   55,29252,30849,9987,6057,4417,45786.25 %85.77 %85.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง   66,71261,56358,0443,8053,0883,62194.30 %94.98 %93.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว   62,51049,68553,1704,3865,4723,99592.98 %88.99 %92.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว   56,93656,50753,6165,5114,3833,84190.32 %92.24 %92.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย   64,30263,17961,4824,9005,2995,18992.38 %91.61 %91.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร   60,47957,18255,00517,69917,24916,87170.74 %69.84 %69.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา   49,64455,54452,8208,3976,4446,16183.09 %88.40 %88.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร   39,93840,25238,34142,81049,18251,362-7.19 %-22.19 %-33.96 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ   32,99632,39230,4776,0847,10210,97481.56 %78.07 %63.99 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย   31,36731,83132,6646,4279,9449,06779.51 %68.76 %72.24 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร   38,49637,83836,62519,62215,62117,55149.03 %58.72 %52.08 %
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   52,92245,03844,96127,04429,58627,77148.90 %34.31 %38.23 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร   29,64427,88026,80350,90443,81942,677-71.72 %-57.17 %-59.22 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร   57,18666,07357,38063,23952,82147,003-10.59 %20.06 %18.09 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร   185,108159,98876,866174,858163,941174,0515.54 %-2.47 %-126.43 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร   57,75264,43063,90822,56521,68121,40660.93 %66.35 %66.51 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร   47,70147,30545,64011,35611,20112,06476.19 %76.32 %73.57 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร   46,96046,12950,64518,29311,9958,04561.05 %74.00 %84.11 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร   
สำนักงานจังหวัดยโสธร   
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร   28,99628,75928,02826,81324,30811,4247.53 %15.48 %59.24 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร   57,40256,63756,86299,61292,204102,091-73.53 %-62.80 %-79.54 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร   58,29753,13251,86521,43125,40726,07663.24 %52.18 %49.72 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร   44,78345,38043,51028,20027,97230,36337.03 %38.36 %30.22 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร   55,80857,61453,60658,44459,26949,957-4.72 %-2.87 %6.81 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร   67,75562,98657,50837,01133,50028,87545.37 %46.81 %49.79 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร   37,73334,88633,35229,75831,32225,52321.14 %10.22 %23.47 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร   135,390133,312129,20225,88127,89623,60780.88 %79.07 %81.73 %
รจ.จ.ยโสธร   472,215484,848393,696315,227309,487301,12533.25 %36.17 %23.51 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร   32,68632,97331,45610,88411,72213,42066.70 %64.45 %57.34 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร   43,99442,79041,16821,24519,29215,84151.71 %54.92 %61.52 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร   33,89234,05731,8989,18112,14811,09772.91 %64.33 %65.21 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร   46,88547,19546,27853,71846,53349,775-14.57 %1.40 %-7.56 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร   45,81649,92147,74817,77617,20416,82161.20 %65.54 %64.77 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร   160,541160,011141,98551,70554,74054,83067.79 %65.79 %61.38 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   301,944371,288376,849193,408167,074145,71635.95 %55.00 %61.33 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   108,816150,891133,1781,2111,0521,11798.89 %99.30 %99.16 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร   
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา   579,631623,722532,574295,080213,714226,20049.09 %65.74 %57.53 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   94,59092,73890,638245,456236,008221,240-159.49 %-154.49 %-144.09 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร   39,70837,65536,8441,6351,42720,07395.88 %96.21 %45.52 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร   34,35533,18933,0757,9207,7876,68476.95 %76.54 %79.79 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร   466,264457,772413,144178,317206,330198,43161.76 %54.93 %51.97 %
รวม4,469,4674,568,4334,180,7632,582,8222,434,5902,391,90342.21 %46.71 %42.79 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดยโสธร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร   2,1912,2722,3338681,3071,14760.36 %42.46 %50.83 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร   5,9256,1156,1151,9461,9581,94567.15 %67.98 %68.20 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร   7,0287,0287,4842,7042,2422,35261.53 %68.10 %68.57 %
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร   6,8956,9337,10449739833192.79 %94.26 %95.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร   19,69220,49121,7847,1165,1424,14463.86 %74.91 %80.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม   3,1473,1472,9571,01540639467.74 %87.10 %86.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง   3,4173,4163,41711313612296.69 %96.01 %96.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว   2,6522,0912,63886683565367.33 %60.07 %75.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว   2,6232,6232,62390065542065.69 %75.05 %83.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย   3,6313,6313,43294560055973.97 %83.48 %83.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร   4,9234,4474,5041,28285147473.95 %80.87 %89.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา   4,3254,1733,73669144319384.03 %89.38 %94.83 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร   8,0548,2838,1683,8253,7313,88952.51 %54.95 %52.39 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร   3,4113,0312,87981177372476.22 %74.50 %74.85 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ   5,7605,7605,5322,2742,6612,05560.53 %53.80 %62.85 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย   4,7964,6634,7972,5912,3102,11045.97 %50.46 %56.00 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร   5,9736,0496,6318,5996,3934,259-43.96 %-5.68 %35.77 %
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   14,2769,7669,76615,45614,4617,548-8.27 %-48.08 %22.71 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร   6,4266,1476,0628,7508,2157,406-36.16 %-33.63 %-22.18 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร   11,17312,27610,3742,8133,2003,08774.83 %73.93 %70.25 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร   60,86253,35117,6202,9102,7453,38695.22 %94.86 %80.78 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร   9,2528,7398,8342,8413,2992,68069.30 %62.25 %69.66 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร   8,1698,2648,94895879875388.27 %90.34 %91.59 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร   6,1536,1726,1134,7945,1915,56922.09 %15.89 %8.90 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร   
สำนักงานจังหวัดยโสธร   15,69915,16115,69921,27018,33912,579-35.49 %-20.96 %19.87 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร   13,41713,45513,4556,6015,4844,71450.80 %59.24 %64.96 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร   8,3217,7697,9213,7463,7522,86554.98 %51.70 %63.83 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร   9,99410,48810,3362,4112,3862,42975.87 %77.25 %76.50 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร   7,0408,9807,9533,6232,2041,95348.54 %75.46 %75.44 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร   12,27611,64910,3745,7224,6024,66253.39 %60.49 %55.06 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร   7,7697,7887,7125,5234,4002,85928.91 %43.51 %62.93 %
รจ.จ.ยโสธร   9,0489,3198,8985,9266,7745,00834.51 %27.32 %43.72 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร   4,8035,1644,8981,0831,2101,18277.45 %76.57 %75.87 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร   7,9407,8267,6174,5524,5304,89042.67 %42.11 %35.80 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร   5,2595,4495,6972,3252,5242,08955.79 %53.68 %63.32 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร   9,8049,7629,8043,7633,7002,42761.61 %62.10 %75.24 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร   7,36311,62911,8201,2251,44089883.37 %87.62 %92.40 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร   46,04846,04846,0294,0513,0643,46291.20 %93.35 %92.48 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   33,97526,81019,5135,2814,9424,18184.46 %81.57 %78.57 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   15,69015,67015,6574,0006,3393,10574.51 %59.54 %80.17 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร   
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา   9,5439,3659,40010,2958,2157,194-7.87 %12.29 %23.47 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   18,66518,66519,34217,30315,87312,6807.30 %14.96 %34.44 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร   7,5987,5417,6745,6998,0116,27024.99 %-6.24 %18.30 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร   5,1075,3355,6582,7833,2472,78245.51 %39.13 %50.83 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร   48,35348,51727,12489,52990,32471,835-85.16 %-86.17 %-164.84 %
รวม514,465501,259436,431282,278270,110216,26345.13 %46.11 %50.45 %