เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ   191,125107,92195,45597,56987,71387,73248.95 %18.72 %8.09 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ   49,51949,03144,2578,6158,95315,73782.60 %81.74 %64.44 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ   38,45537,93738,50757,44065,36663,572-49.37 %-72.30 %-65.09 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ   43,19241,73940,66920,56222,78122,78152.39 %45.42 %43.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ   191,420160,726147,17196,87591,89678,59449.39 %42.82 %46.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์   48,02546,33148,8786,2945,2195,11086.89 %88.74 %89.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ   48,72349,11550,7386,6476,8716,48486.36 %86.01 %87.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์   48,68646,20049,3744,1993,2443,19591.38 %92.98 %93.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร   54,40644,87750,0424,6034,3893,07191.54 %90.22 %93.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส   48,22947,68844,8605,3415,4435,64888.93 %88.59 %87.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต   46,37547,68843,3414,0062,9293,48891.36 %93.86 %91.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า   48,11746,55044,3556,8255,6765,53585.82 %87.81 %87.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น   46,61449,32349,6474,7403,9143,72789.83 %92.06 %92.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์   48,63050,19043,2225,7315,3774,66688.22 %89.29 %89.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว   51,31851,93050,6377,6637,4386,56385.07 %85.68 %87.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ   57,63955,20451,99023,18920,65418,71859.77 %62.59 %64.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง   58,84162,01147,8574,1644,6755,41092.92 %92.46 %88.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว   60,27757,87153,2346,6847,2526,56188.91 %87.47 %87.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ   54,32753,46451,98545,69556,37259,36615.89 %-5.44 %-14.20 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส   33,70632,11731,59111,60110,84910,50065.58 %66.22 %66.76 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว   34,55734,41633,45711,85612,46117,52865.69 %63.79 %47.61 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ   39,88538,29532,1625,030121287.39 %99.97 %99.96 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ   39,87952,21237,89419,45618,91717,27051.21 %63.77 %54.43 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ   38,52137,43236,16018,91919,55517,15750.89 %47.76 %52.55 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   102,128100,40797,45162,28564,32560,42039.01 %35.94 %38.00 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ   28,33927,80726,93069,27064,68056,395-144.44 %-132.61 %-109.41 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ   63,65162,56860,55348,05754,26245,20724.50 %13.28 %25.34 %
ส.ป.ก.ชัยภูมิ   47,97745,70046,38760,40553,56998,043-25.90 %-17.22 %-111.36 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ   70,12370,63068,81424,52225,59327,14665.03 %63.77 %60.55 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   40,37439,44838,93021,45018,61017,38846.87 %52.82 %55.34 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ   128,79234,39036,3518,51210,81010,20993.39 %68.57 %71.92 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ   140,240138,527134,61438,04137,43736,59372.87 %72.98 %72.82 %
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ   47,96948,01448,641189,056153,238142,009-294.12 %-219.16 %-191.95 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ   48,14943,93343,01924,25923,39425,91249.62 %46.75 %39.76 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ   75,97759,34760,39114,88214,52148,41280.41 %75.53 %19.84 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ   51,76848,72751,90545,38339,65835,04212.33 %18.61 %32.49 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ   50,14148,82742,62726,80997,98033,87846.53 %-100.67 %20.52 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ   
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ   538,548674,874642,83628,116361,973406,07794.78 %46.36 %36.83 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   29,78229,00529,04211,34811,0538,07761.90 %61.89 %72.19 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ   46,39647,04944,93434,20629,04026,85326.27 %38.28 %40.24 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   
สปส.จ.ชัยภูมิ   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ   54,02140,74938,04944,71348,25651,83217.23 %-18.42 %-36.22 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ   30,93630,23529,13130,68135,57340,8610.82 %-17.66 %-40.27 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   136,209125,55290,418150,544129,63495,951-10.52 %-3.25 %-6.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   407,974401,257380,624145,173142,625114,26464.42 %64.46 %69.98 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   960,262942,6571,014,56919,50319,10629,98997.97 %97.97 %97.04 %
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ   
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   951,245933,857939,888933,942823,233876,8741.82 %11.85 %6.70 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ   40,48538,85937,60622,85222,20521,28243.55 %42.86 %43.41 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ   
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ   
รวม5,511,9505,332,6855,221,1902,537,7132,758,7312,777,13753.96 %48.27 %46.81 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ   1,2207206061,3551,177973-11.02 %-63.37 %-60.61 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ   7,1337,2857,1141,5161,3181,18278.74 %81.92 %83.39 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ   9,3779,6249,7951,6562,0061,21482.34 %79.16 %87.61 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ   10,1408,9618,96135240435296.53 %95.49 %96.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ   34,53532,67229,2309,4068,8496,52472.76 %72.91 %77.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์   5,7335,5435,54381359478385.82 %89.28 %85.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ   3,6333,4623,4621,0501,4111,12771.09 %59.25 %67.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์   3,1273,1273,12744850545785.69 %83.85 %85.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร   5,8996,0896,08974475543787.38 %87.61 %92.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส   4,1634,0114,16373466251982.37 %83.49 %87.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต   5,5595,3305,33083697667284.96 %81.69 %87.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า   2,5052,5622,65748354551780.74 %78.72 %80.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น   4,5954,5754,57546851842189.80 %88.67 %90.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์   4,0464,0463,83683998154879.27 %75.75 %85.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว   5,0685,1265,25973481048885.52 %84.19 %90.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ   4,5024,5024,50295079386678.90 %82.38 %80.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง   4,7044,8754,7048861,0001,02481.17 %79.48 %78.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว   4,0934,1314,15076277462781.39 %81.27 %84.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ   10,55810,38510,5379,41115,07910,57310.86 %-45.20 %-0.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส   6,0035,5855,6613,7023,5073,53138.33 %37.21 %37.63 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว   8,1588,3488,3482,7502,4812,30966.29 %70.28 %72.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ   6,4716,4716,8328024,5073487.61 %30.35 %99.50 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ   7,5716,9246,4306,1634,5944,00518.60 %33.65 %37.71 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   34,53534,53534,53517,80114,52715,93148.45 %57.94 %53.87 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ   7,5027,5027,50210,0838,5557,784-34.41 %-14.03 %-3.76 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ   16,26416,26416,2649,2207,6955,94743.31 %52.69 %63.43 %
ส.ป.ก.ชัยภูมิ   12,51511,79213,3701,9453,4202,28484.46 %71.00 %82.92 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ   12,81911,48811,6782,0582,4332,72383.95 %78.82 %76.68 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   10,46110,53712,36370653044993.25 %94.97 %96.37 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ   46,0428,4099,1135,6954,5342,75987.63 %46.08 %69.72 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ   7,4687,6967,9245,1794,0532,69230.65 %47.34 %66.03 %
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ   12,45812,81913,9981,2371,1701,10490.07 %90.87 %92.11 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ   11,45011,08910,7846,8926,7744,90239.81 %38.91 %54.55 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ   18,29618,29618,5244,0403,2983,74177.92 %81.98 %79.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ   11,96311,79212,8194,8374,0994,25859.56 %65.24 %66.78 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ   8,7128,8839,78672067761591.73 %92.38 %93.71 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ   
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ   13,36214,73714,6448,0339,33510,78939.88 %36.65 %26.32 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   8,0898,2417,6661,8591,6961,30177.02 %79.41 %83.02 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ   12,11512,93312,7054,9995,5012,72158.74 %57.47 %78.58 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   
สปส.จ.ชัยภูมิ   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ   13,4478,8078,7126,9696,7782,10948.17 %23.03 %75.79 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ   2,9002,5942,1614,1172,5992,924-41.95 %-0.20 %-35.26 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   22,34422,31922,2866,34220,7345,40171.62 %7.11 %75.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   21,24421,23621,17711,31510,0176,17746.74 %52.83 %70.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   18,69218,73818,7766,1304,1845,96567.20 %77.67 %68.23 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   11,37311,34411,3448,1026,5345,24828.76 %42.40 %53.74 %
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์   11,14311,96310,8549,1792,3854,79317.62 %80.07 %55.84 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ   
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   20,25220,63320,65414,42911,4277,18728.76 %44.62 %65.20 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ   10,30910,30910,3093,3443,3744,07967.56 %67.27 %60.43 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ   
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ   
รวม534,548489,311490,860202,090200,574153,06662.19 %59.01 %68.82 %