เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอำนาจเจริญ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 50 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ   310,277235,819278,706176,273182,703171,40043.19 %22.52 %38.50 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ   31,79632,01133,0845,1914,2913,49483.67 %86.60 %89.44 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ   36,52035,39334,89214,51913,68513,99560.24 %61.33 %59.89 %
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ   38,73736,64637,12924,57117,75319,28736.57 %51.56 %48.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา   43,67543,94347,2436,6887,1696,82684.69 %83.69 %85.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ   68,56365,32861,9565,772121291.58 %99.98 %99.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ   43,75745,72346,5764,3955,5235,53889.96 %87.92 %88.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม   46,41846,74146,7104,8733,9883,92989.50 %91.47 %91.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน   48,93348,36547,2125,9955,7925,54587.75 %88.02 %88.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ   131,732166,537167,02076,558108,732117,14141.88 %34.71 %29.86 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ   53,18172,29868,58118,30227,99327,29865.58 %61.28 %60.20 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ   45,15240,59738,52314,86312,53215,02567.08 %69.13 %61.00 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   39,47537,58035,88013,05912,78914,89166.92 %65.97 %58.50 %
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ   40,92240,23139,82211,59311,7988,13471.67 %70.67 %79.57 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ   56,00557,81755,10033,28231,90231,14640.57 %44.82 %43.47 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ   51,92024,16984,97943,33332,70143,14316.54 %-35.30 %49.23 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   41,86241,08242,72312,58012,48012,23169.95 %69.62 %71.37 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   50,97651,03451,05632,14827,20230,08236.94 %46.70 %41.08 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ   42,10441,97740,34321,46123,11820,85349.03 %44.93 %48.31 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   40,09439,01139,66523,19115,49014,36342.16 %60.29 %63.79 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ   37,72536,51035,1486,9637,8509,26281.54 %78.50 %73.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ   39,05839,15139,47122,25721,96024,10343.02 %43.91 %38.94 %
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ   67,58362,47259,48226,43826,4381,85960.88 %57.68 %96.87 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ   91,67387,22087,36212,98113,93112,28785.84 %84.03 %85.94 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ   55,14941,25540,42823,11921,46916,58458.08 %47.96 %58.98 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   202,364193,286189,063155,19874,14450,23223.31 %61.64 %73.43 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ   45,01456,75442,41316,50317,54621,53063.34 %69.08 %49.24 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ   45,12044,08642,49735,12430,41225,18122.16 %31.02 %40.75 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ   44,30938,88438,59722,72820,42128,23448.71 %47.48 %26.85 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ   44,06143,98341,88920,80220,74621,52052.79 %52.83 %48.63 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ   43,71547,29745,80430,78833,87132,07629.57 %28.39 %29.97 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ   138,925136,873132,26319,78619,83618,96385.76 %85.51 %85.66 %
รจจ.อำนาจเจริญ   488,800476,728413,573376,244423,144540,44023.03 %11.24 %-30.68 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ   31,79731,94930,5569,3469,9967,94570.61 %68.71 %74.00 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ   37,41235,09535,25621,00317,83717,60743.86 %49.17 %50.06 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ   33,86033,83432,6416,2226,0468,38781.62 %82.13 %74.31 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ   68,16770,92669,71348,30846,04748,36329.13 %35.08 %30.63 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   65,85540,19936,56511,66910,81510,70882.28 %73.10 %70.72 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ   53,07441,57039,86738,95836,58933,57126.60 %11.98 %15.79 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   117,86597,38195,24130,45729,85128,37074.16 %69.35 %70.21 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ   1,024,1381,227,953813,826195,416159,112155,68080.92 %87.04 %80.87 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   566,889570,483569,35779,766147,616156,90485.93 %74.12 %72.44 %
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ   1,376,0751,480,2271,421,582700,759560,165480,01949.08 %62.16 %66.23 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   147,152131,249140,112189,116122,443176,278-28.52 %6.71 %-25.81 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   47,51342,26337,33021,95017,15721,85753.80 %59.40 %41.45 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   34,66234,52632,6369,2399,6949,33573.35 %71.92 %71.40 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ   207,730206,534199,450142,971133,031117,57331.17 %35.59 %41.05 %
รวม6,417,7866,550,9896,059,3222,822,7562,595,8212,639,20256.02 %60.38 %56.44 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอำนาจเจริญ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 50 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ   1,9188661,2412,2252,041746-16.00 %-135.52 %39.90 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ   4,5694,5694,7411,3641,6591,21770.16 %63.70 %74.32 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ   5,9395,9396,3951,7221,3431,04771.00 %77.38 %83.63 %
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ   7,3656,5477,53659236366991.96 %94.45 %91.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา   2,7542,9252,77375861248872.49 %79.09 %82.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ   2,5542,5542,5547871,0581,07569.20 %58.57 %57.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ   2,3832,5922,63082477658865.42 %70.06 %77.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม   4,2364,4074,50261270167085.56 %84.08 %85.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน   2,9743,1073,10779091580073.43 %70.56 %74.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ   21,22822,82523,1297,1895,8935,45766.13 %74.18 %76.41 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ   10,80711,52911,4728,9428,2558,55917.26 %28.40 %25.39 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ   9,6858,0118,04911,0997,8005,031-14.60 %2.64 %37.49 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   7,3086,7576,6614,1234,7992,34443.58 %28.97 %64.81 %
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ   7,0807,0807,4264,4105,0713,00937.71 %28.37 %59.48 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ   14,15414,99014,61010,05510,89312,03128.96 %27.33 %17.65 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ   10,9925,28918,1549,28115,5946,08515.56 %-194.87 %66.48 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   7,9927,9929,1336,3296,3276,32620.81 %20.84 %30.73 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   9,97010,36910,9592,0812,0321,59879.13 %80.41 %85.42 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ   20,08720,99911,8721,8103,2632,19190.99 %84.46 %81.55 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ   7,9738,1648,0301,9952,2041,54274.98 %73.01 %80.80 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ   7,6507,5178,06851270379993.31 %90.65 %90.10 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ   6,2216,3386,2623,8685,1422,74037.83 %18.88 %56.25 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ   7,3277,5938,3162,4561,5791,13866.48 %79.20 %86.32 %
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ   18,03316,66416,43627,95826,87011,114-55.04 %-61.25 %32.38 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ   13,48812,36613,4887,1276,5785,02047.16 %46.81 %62.78 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ   7,7458,5258,6584,2643,7132,30944.94 %56.45 %73.33 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   22,27322,12122,1406021,3761,86997.30 %93.78 %91.56 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ   7,7076,2436,1675,5615,4994,24327.85 %11.92 %31.20 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ   9,5909,5909,4955,6045,2305,36941.56 %45.47 %43.46 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ   9,2858,4117,7612,5382,4673,09372.67 %70.67 %60.14 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ   9,98910,2749,7233,4014,5192,79465.95 %56.01 %71.26 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ   7,5368,6778,67793184790887.64 %90.23 %89.54 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ   7,9697,9708,0735,5044,1502,20430.92 %47.93 %72.70 %
รจจ.อำนาจเจริญ   9,1279,0738,4207,8378,6639,90314.13 %4.52 %-17.61 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ   4,5694,5694,5691,66268681863.63 %84.99 %82.11 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ   6,1295,9396,3573,3162,5053,08945.90 %57.82 %51.41 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ   5,1595,4465,4442,9432,0131,68042.95 %63.04 %69.14 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ   9,80610,85211,0125,9164,7113,92839.67 %56.59 %64.33 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   7,1947,0046,9081,5701,7411,19378.18 %75.15 %82.73 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ   10,2748,0498,6772,4811,8392,36375.85 %77.16 %72.77 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   3,6263,6813,9351,7411,6061,47451.98 %56.37 %62.54 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ   17,38117,40417,33110,8928,8975,66137.33 %48.88 %67.34 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   6,8756,9487,07912,4727,7374,010-81.42 %-11.35 %43.36 %
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ   8,9339,1209,1204,815343446.10 %99.62 %99.62 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   17,49314,56117,79228,08216,03519,284-60.53 %-10.12 %-8.39 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ   10,4457,0036,8135,1034,0934,64951.14 %41.55 %31.77 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ   5,1975,3885,0074,0834,0673,07121.45 %24.51 %38.66 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ   54,25454,25454,25425,31330,83331,43653.34 %43.17 %42.06 %
รวม473,243459,092470,960265,541245,730197,66643.89 %46.47 %58.03 %