เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จาก 53 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู   165,717163,810159,045148,013151,769153,10210.68 %7.35 %3.74 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู   29,48129,01328,2245,2478611282.20 %97.03 %99.96 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู   39,92833,63929,77518,96019,67323,42352.51 %41.52 %21.34 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง   44,82744,60542,1463,9233,8403,76491.25 %91.39 %91.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง   44,34342,86640,1412,1241,8691,81395.21 %95.64 %95.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง   43,69443,29040,7544,7003,9293,60989.24 %90.92 %91.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู   51,67551,14744,98010,3791230779.92 %99.98 %99.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง   44,29744,34142,2334,8504,0064,16789.05 %90.97 %90.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา   43,36143,51040,8474,9144,5614,04488.67 %89.52 %90.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�   84,46784,246147,59699,449149,269127,097-17.74 %-77.18 %13.89 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู   47,07045,86644,64525,81940,92359,04645.15 %10.78 %-32.26 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   35,94635,01833,46013,08612,34713,02563.60 %64.74 %61.07 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู   36,23645,60533,9578,93110,50311,68175.35 %76.97 %65.60 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู   39,21439,93844,25925,49424,48822,40634.99 %38.68 %49.38 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู   39,21138,79037,73032,85934,92737,33916.20 %9.96 %1.04 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   52,72552,57350,24027,51223,00327,66947.82 %56.25 %44.93 %
สปก. หนองบัวลำภู   
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู   142,473140,968131,70899,074111,623101,63430.46 %20.82 %22.83 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู   36,74836,13939,10020,52320,23415,77044.15 %44.01 %59.67 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู   18,99218,77218,2443,3823,8723,83182.19 %79.37 %79.00 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู   40,65637,99839,01010,5809,5097,88473.98 %74.98 %79.79 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู   31,72068,91431,1367,2636,4717,77377.10 %90.61 %75.04 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู   137,33042,41840,82523,86722,53522,03482.62 %46.87 %46.03 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู   42,97242,01537,33637,34738,03730,40113.09 %9.47 %18.58 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู   44,23643,20442,81535,55641,61739,25119.62 %3.67 %8.32 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู   53,43852,80750,04822,17020,07023,46058.51 %61.99 %53.13 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู   33,02632,72135,12228,68428,61730,62013.15 %12.54 %12.82 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู   368,583364,049349,95022,91823,28020,94093.78 %93.61 %94.02 %
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   30,07130,48629,06110,66411,07211,89064.54 %63.68 %59.09 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู   37,27737,77138,016121,31151,32620,946-225.43 %-35.89 %44.90 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   33,35832,81530,6539,46510,0559,89671.63 %69.36 %67.72 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู   49,72146,52149,35339,54840,46330,05620.46 %13.02 %39.10 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู   40,55139,67537,61936,51736,51736,5179.95 %7.96 %2.93 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   30,95452,339157,06441,65737,31228,028-34.58 %28.71 %82.16 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2   530,028451,815308,874136,306119,520100,57974.28 %73.55 %67.44 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง   929,463966,840597,242140,92582,327154,44784.84 %91.48 %74.14 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู   462,989558,198503,610300,565266,626274,55435.08 %52.23 %45.48 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   85,37189,82581,228158,858144,985157,237-86.08 %-61.41 %-93.58 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   40,54636,79034,37121,64722,38921,00946.61 %39.14 %38.88 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู   32,17831,10029,4359,94810,1783,94069.08 %67.27 %86.61 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู   201,631197,861164,353101,84392,75686,50049.49 %53.12 %47.37 %
รวม4,296,5044,290,2963,736,2061,876,8791,737,3691,731,69956.32 %59.50 %53.65 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน จาก 53 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู   2,2502,2502,2511,1311,3311,37349.76 %40.87 %39.01 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู   4,2684,4204,6299918681,14976.78 %80.35 %75.19 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู   6,0176,2265,9792,7472,1431,44854.35 %65.58 %75.78 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู   7,2917,3297,13971268474090.23 %90.67 %89.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง   3,2223,2223,2221,00399489968.88 %69.16 %72.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง   2,8472,8472,79026827123590.58 %90.47 %91.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง   3,3663,3663,3668721,01085974.10 %69.99 %74.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง   3,3263,3263,3268901,03895073.25 %68.78 %71.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา   4,1354,1354,1351,5021,5651,52663.69 %62.14 %63.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�   19,05819,53122,8465,8295,0004,17869.41 %74.40 %81.71 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู   11,41811,47511,4758,3078,2087,64127.25 %28.47 %33.41 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   6,8736,8736,7595,0892,8261,91925.96 %58.89 %71.61 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู   7,1397,3676,4554,3213,5073,85839.47 %52.40 %40.23 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู   8,6228,96511,89310,97816,4618,201-27.32 %-83.62 %31.04 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู   9,2719,2719,3036,9357,8426,26925.20 %15.42 %32.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู   14,11814,21314,2138,7417,0574,67038.09 %50.35 %67.14 %
สปก. หนองบัวลำภู   
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู   25,85125,85125,8514,3203,9974,58583.29 %84.54 %82.27 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู   7,5967,5969,4215,8044,5713,31623.59 %39.82 %64.80 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู   58757057028929128250.83 %49.04 %50.54 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู   8,4518,2048,4708963039698.95 %92.32 %95.33 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู   5,52318,7446,0364,0813,4843,00226.12 %81.41 %50.27 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู   11,7828,9658,9651,8871,9411,94183.98 %78.35 %78.35 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู   8,4898,3188,4324,7343,5243,10144.24 %57.64 %63.23 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู   10,33410,33410,7906,2575,7193,65939.45 %44.65 %66.09 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู   6,9108,7188,1852,9492,4572,33557.33 %71.81 %71.48 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู   5,7705,6755,77068260060088.18 %89.43 %89.60 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู   7,5157,4697,4463,1273,5253,21958.39 %52.80 %56.77 %
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   4,6484,7054,6671,2761,10167172.54 %76.60 %85.63 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู   5,7198,0337,5123,1752,6952,32844.49 %66.45 %69.01 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู   6,0556,0936,2452,4521,9861,64859.51 %67.41 %73.61 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู   8,7948,92710,0685,3514,6222,75739.15 %48.23 %72.62 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู   8,5128,5088,5087,3265,01011,20913.93 %41.12 %-31.74 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   3,4663,3652,8643,2253,2971,9236.97 %2.03 %32.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2   12,91712,93613,0447,74416,1324,58840.04 %-24.70 %64.83 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง   7,6597,6767,6764,5244,1433,85340.92 %46.02 %49.80 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู   10,76211,98111,9814,6174,5604,19957.10 %61.94 %64.95 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   18,26618,97616,5402,0522,2362,07988.77 %88.22 %87.43 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   7,8247,3867,2725,5864,5943,52028.61 %37.80 %51.60 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู   4,9525,0475,0852,4552,4011,98750.43 %52.42 %60.92 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู   48,74847,10947,92860,52073,75756,145-24.15 %-56.57 %-17.14 %
รวม360,352376,004369,112204,835218,076169,25643.16 %42.00 %54.15 %