เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุดรธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จาก 96 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี   82,30883,08481,77914,766248,96014,04382.06 %-199.65 %82.83 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี   139,19894,51991,97291,74691,06981,23934.09 %3.65 %11.67 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี   1,355,3691,355,0201,315,32569,43065,29860,85294.88 %95.18 %95.37 %
สำนักงานคลังเขต 4   1,124,454956,209903,17750,17534,35633,72195.54 %96.41 %96.27 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี   37,34838,84836,06516,58115,88117,36155.60 %59.12 %51.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ   45,90945,35443,6705,6325,6545,05587.73 %87.53 %88.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี   53,22449,0779,06912,20311,38511,13777.07 %76.80 %-22.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน   44,44745,34743,0833,3842,4852,24892.39 %94.52 %94.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน   67,45366,38064,7114,8274,8383,92992.84 %92.71 %93.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม   46,24038,91538,5322,7041,0451,37294.15 %97.31 %96.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด   44,66544,33242,2994,1143,8643,35690.79 %91.28 %92.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง   46,29146,37543,9467,0467,1745,91984.78 %84.53 %86.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ   48,71347,30647,0654,8024,1364,65690.14 %91.26 %90.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ   46,77146,19444,7655,1124,7803,99389.07 %89.65 %91.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี   75,57469,51165,81753,15954,11849,14729.66 %22.14 %25.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ   45,69944,99543,8726,0015,4675,46386.87 %87.85 %87.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ   46,55745,73545,6286,3455,1614,55586.37 %88.72 %90.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ   56,61655,33156,5573,9493,9953,72793.03 %92.78 %93.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง   45,43644,03945,5383,2753,7204,08692.79 %91.55 %91.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี   271,858253,945258,548262,593249,940253,0923.41 %1.58 %2.11 %
สำนักงานสรรพากรภาค 10   384,886213,470279,938152,994153,294124,22660.25 %28.19 %55.62 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี   
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ   30,17629,98927,1388,2938,2049,80072.52 %72.64 %63.89 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ   30,70030,22729,4947,6798,79011,31674.99 %70.92 %61.63 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี   26,69226,25824,13019,22618,88615,93127.97 %28.07 %33.98 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี   42,72054,52953,41357,46260,70460,469-34.51 %-11.32 %-13.21 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   65,35065,17161,87396,27398,24195,598-47.32 %-50.74 %-54.51 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี   49,89652,433221,41534,84430,44128,27130.17 %41.94 %87.23 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   42,01641,20039,61718,38417,76217,90856.25 %56.89 %54.80 %
สำนักงานชลประทานที่ 5   328,873179,598182,997413,206416,592406,909-25.64 %-131.96 %-122.36 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี   43,97643,29243,36512,60712,85311,99871.33 %70.31 %72.33 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   113,638113,005112,74449,42154,91048,60856.51 %51.41 %56.89 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี   27,37927,79626,84457,44532,66528,274-109.82 %-17.52 %-5.33 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   87,56540,34985,45356,75048,70054,67035.19 %-20.70 %36.02 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3   50,07349,16949,14327,56724,96121,18744.95 %49.23 %56.89 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี   209,438218,708245,276278,803267,084237,617-33.12 %-22.12 %3.12 %
ท่าอากาศยานอุดรธานี   3,426,6082,909,8212,666,6266,121,0544,855,5543,828,362-78.63 %-66.87 %-43.57 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี   41,54240,12144,98824,41022,42013,85041.24 %44.12 %69.21 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)   152,611126,034131,33352,28848,65645,38665.74 %61.39 %65.44 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)   126,734130,703122,665131,753127,364123,109-3.96 %2.55 %-0.36 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3   135,199122,925115,89898,72899,86688,47826.98 %18.76 %23.66 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี   42,61639,52644,32212,56712,94432,21970.51 %67.25 %27.31 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี   36,01738,05438,8579,64711,47111,40373.22 %69.86 %70.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี   55,88756,45755,82758,57153,91453,305-4.80 %4.50 %4.52 %
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี   129,046106,725108,682209,405177,017147,912-62.27 %-65.86 %-36.10 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี   136,877135,531130,49628,59230,29526,30379.11 %77.65 %79.84 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   49,23350,46248,23648,03254,10450,8172.44 %-7.22 %-5.35 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี   86,46983,44770,75587,50394,34687,961-1.20 %-13.06 %-24.32 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี   58,23157,00254,81033,13728,63235,48743.09 %49.77 %35.25 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี   271,010168,767164,745125,898118,912114,21753.54 %29.54 %30.67 %
เรือนจำกลางอุดรธานี   1,151,3751,157,3961,118,019602,202638,451632,98047.70 %44.84 %43.38 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี   34,64235,52834,64213,76813,63414,02060.26 %61.62 %59.53 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี   59,37651,25953,30232,86445,44320,80744.65 %11.35 %60.96 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี   208,765205,44240,25926,81925,42435,35687.15 %87.62 %12.18 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี   178,758122,969122,117111,524150,272148,63037.61 %-22.20 %-21.71 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   65,15763,65597,31027,48926,18752,79757.81 %58.86 %45.74 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   242,832285,363302,494172,552170,737135,38128.94 %40.17 %55.25 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   423,351435,613424,598187,576172,672153,37055.69 %60.36 %63.88 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   295,834358,383374,767207,448192,434136,31829.88 %46.30 %63.63 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   704,658736,238655,358141,015129,004117,05779.99 %82.48 %82.14 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี   96,253215,55372,042110,672113,23488,950-14.98 %47.47 %-23.47 %
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี   154,526152,372148,541123,952121,52376,65919.79 %20.25 %48.39 %
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ   909,558895,946873,932170,818320,353153,43481.22 %64.24 %82.44 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน   1,226,0541,197,1281,159,587396,825327,992331,94467.63 %72.60 %71.37 %
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   1,040,3461,034,7891,006,689620,457817,350926,23440.36 %21.01 %7.99 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   442,514421,170381,027286,531242,684251,89335.25 %42.38 %33.89 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   1,567,1162,037,7291,986,847611,251640,49172,72261.00 %68.57 %96.34 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี   134,83883,95397,50325,16058,66181,91881.34 %30.13 %15.98 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8   35,25632,75032,9119,64217,34714,71672.65 %47.03 %55.29 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   58,36458,70454,85229,08129,67428,35450.17 %49.45 %48.31 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)   61,64960,57657,42890,67286,98672,425-47.08 %-43.60 %-26.11 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี   38,22938,78037,51021,84724,91426,33142.85 %35.75 %29.80 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4   125,982129,535117,65266,75670,82462,34147.01 %45.32 %47.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี   
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี   
รวม19,261,02018,532,11517,851,88713,047,30412,249,20210,035,18032.26 %33.90 %43.79 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุดรธานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จาก 96 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี   77679578445864876440.92 %18.45 %2.54 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี   9744506742,0351,6782,721-108.98 %-272.96 %-303.77 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี   55,16155,28255,2893,2893,7463,32094.04 %93.22 %93.99 %
สำนักงานคลังเขต 4   54,83954,83954,80734324126399.38 %99.56 %99.52 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี   9,75510,0029,6981,2871,10481986.80 %88.96 %91.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ   3,0123,0123,0121,1451,1971,11062.00 %60.27 %63.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี   3,6973,9073,8501,1401,61561769.17 %58.66 %83.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน   3,4563,1923,19282988189676.02 %72.40 %71.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน   10,54210,55010,55012012012098.86 %98.86 %98.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม   5,8895,5735,72589166653884.86 %88.05 %90.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด   3,0783,1933,30791291291270.37 %71.43 %72.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง   4,9955,0725,0721,3301,3681,25473.38 %73.03 %75.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ   4,0883,8984,10791291291277.69 %76.60 %77.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ   3,8473,6953,69557030424985.18 %91.77 %93.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี   6,5786,6926,86347160837492.83 %90.92 %94.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ   5,3045,3045,3041,0841,1661,57779.56 %78.02 %70.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ   3,6333,5383,4051,02695065071.76 %73.15 %80.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ   3,3963,3963,39691285591273.14 %74.82 %73.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง   3,2333,2333,23390397493172.08 %69.88 %71.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี   58,45558,45559,5958,3048,9255,87685.79 %84.73 %90.14 %
สำนักงานสรรพากรภาค 10   77,10748,50764,3283,1732,7801,71995.89 %94.27 %97.33 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี   
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ   5,7315,7315,4832,2152,3172,16961.35 %59.58 %60.44 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ   5,3655,3655,3652,1662,1162,19459.63 %60.55 %59.11 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี   5,6265,3944,8422,1442,2351,67961.89 %58.56 %65.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี   11,20011,29511,4096,5805,3944,92641.25 %52.24 %56.82 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   28,60828,74127,99917,39113,68611,77439.21 %52.38 %57.95 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   10,64811,31410,9919,3745,7645,39411.96 %49.05 %50.92 %
สำนักงานชลประทานที่ 5   86,93286,93288,64477,193129,80351,02611.20 %-49.31 %42.44 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี   8,2528,2528,7096,0975,3054,36226.12 %35.72 %49.91 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   39,76239,97141,13124,39827,20426,82538.64 %31.94 %34.78 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี   6,9857,0177,01710,1386,1115,276-45.14 %12.92 %24.81 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   21,37315,70020,40417,94610,4968,65916.03 %33.14 %57.56 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3   20,72320,66621,25629,39320,23015,314-41.84 %2.11 %27.95 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี   25,90027,45831,7373,2561,6183,41587.43 %94.11 %89.24 %
ท่าอากาศยานอุดรธานี   16,19016,19016,1909,7599,2188,60039.72 %43.07 %46.88 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)   13,86813,87014,0097,9426,3727,01642.73 %54.06 %49.92 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)   44,41548,33448,33410,84520,51316,06875.58 %57.56 %66.76 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3   48,54847,69343,50940,63524,19438,37416.30 %49.27 %11.80 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี   10,51510,76213,33085991478791.83 %91.51 %94.09 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี   9,1659,43110,5532,9623,9714,37567.68 %57.90 %58.55 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี   11,23711,59511,7857,5245,7375,57933.04 %50.52 %52.66 %
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี   29,29125,08825,0432,9032,3082,03890.09 %90.80 %91.86 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี   10,53410,3069,6216,5967,5025,02737.38 %27.21 %47.75 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   13,61514,22314,0144,4115,0245,97067.60 %64.68 %57.40 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี   22,59022,51420,1564,4314,0805,78080.38 %81.88 %71.32 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี   16,88614,88815,0185,2204,9624,95069.09 %66.67 %67.04 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี   6,3786,2486,7425,3784,9554,43115.68 %20.69 %34.28 %
เรือนจำกลางอุดรธานี   21,47821,66021,3397,5548,4775,48564.83 %60.86 %74.30 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี   7,6827,7967,9101,5371,7001,66880.00 %78.19 %78.91 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี   14,92714,68014,9657,3091,2771,57551.04 %91.30 %89.47 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี   72,46172,4615,3304,1503,0792,51394.27 %95.75 %52.84 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี   27,51832,04432,0446,6046,2644,81576.00 %80.45 %84.97 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   16,79516,77516,72912,0477,8617,47428.27 %53.14 %55.32 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   17,76817,72017,7939,1838,0217,10848.32 %54.74 %60.05 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   17,75616,45116,5767,1915,1073,16459.50 %68.96 %80.91 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี   31,88431,81731,76210,4639,4249,41567.18 %70.38 %70.36 %
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี   5,5075,6055,5665,9533,2884,772-8.09 %41.35 %14.27 %
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ   12,21412,21412,2147,1824,6912,23541.20 %61.59 %81.70 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน   12,62512,45312,5258,2706,5494,15234.50 %47.41 %66.85 %
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   21,85421,85421,8543,2762,0072,02885.01 %90.82 %90.72 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   12,68512,45612,0245,7413,8662,62354.74 %68.97 %78.18 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   33,48433,48433,48437,42836,22739,625-11.78 %-8.19 %-18.34 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี   54,23028,42629,4142,4602,4201,01895.46 %91.49 %96.54 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8   15,21515,40515,4243,0564,1623,25379.91 %72.98 %78.91 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   12,28414,02912,8886,4204,1664,04347.73 %70.30 %68.63 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)   21,39121,71421,2777,8094,5566,29563.50 %79.02 %70.41 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี   17,64518,17315,6526,5576,1614,39762.84 %66.10 %71.91 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4   32,49033,57430,87411,9438,39613,77363.24 %74.99 %55.39 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี   
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี   
รวม1,332,0421,278,3521,230,818521,024501,376409,97260.89 %60.78 %66.69 %