เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนนทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี   40,52238,76538,55714,39212,82811,46964.48 %66.91 %70.25 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี   42,36143,71442,25926,29525,97123,95837.93 %40.59 %43.31 %
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี   41,62839,29538,59730,79426,12721,21826.03 %33.51 %45.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1   492,885394,939353,693361,644370,167335,94326.63 %6.27 %5.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2   445,209360,592304,323375,418344,556292,88415.68 %4.45 %3.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย   49,53649,49848,53110,55210,85511,25578.70 %78.07 %76.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย   48,60247,68944,35010,4459,1088,66578.51 %80.90 %80.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง   80,90078,68374,49743,58840,49935,82546.12 %48.53 %51.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่   68,90668,11864,23028,69630,05526,78658.35 %55.88 %58.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1   75,84375,81370,96033,04140,12539,16056.44 %47.07 %44.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2   120,996126,150101,65846,42650,36241,07161.63 %60.08 %59.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1   77,48187,05273,28126,05528,58827,49566.37 %67.16 %62.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2   89,98888,31583,99431,58427,85028,12464.90 %68.46 %66.52 %
สำนักงานสรรพากรภาค 4   276,685265,626235,732280,212273,297244,853-1.27 %-2.89 %-3.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี   34,41834,36134,28035,30137,33840,543-2.57 %-8.66 %-18.27 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1   85,35278,07976,495165,000157,962150,000-93.32 %-102.31 %-96.09 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี   53,47152,07950,13625,42825,69217,03552.45 %50.67 %66.02 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   37,11338,75435,65017,27419,54415,00453.46 %49.57 %57.91 %
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี   86,82135,30933,28917,14317,40813,98480.25 %50.70 %57.99 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี   50,56049,66048,44529,80228,93021,45041.06 %41.74 %55.72 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี   50,48951,47650,05538,65034,26029,00023.45 %33.44 %42.06 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   55,26355,81752,91221,61025,51019,65760.90 %54.30 %62.85 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี   223,976174,609255,009311,020298,576257,401-38.86 %-71.00 %-0.94 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี   43,01842,90442,27350,33122,71220,606-17.00 %47.06 %51.26 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6   
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   43,45842,40051,70416,16314,41313,69362.81 %66.01 %73.52 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี   34,46834,83634,18310,15710,6207,94970.53 %69.51 %76.75 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี   56,35356,75346,20254,73357,18854,1292.87 %-0.77 %-17.16 %
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี   151,469165,822174,417316,410336,540281,736-108.89 %-102.95 %-61.53 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี   62,14660,11561,82756,29556,24250,3139.42 %6.44 %18.62 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี   114,91397,08278,132167,810176,644173,945-46.03 %-81.95 %-122.63 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี   144,060143,103137,62016,09521,83221,84188.83 %84.74 %84.13 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี   42,88342,64941,29527,09131,50726,74336.83 %26.13 %35.24 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี   65,92769,15768,72334,46536,35930,82547.72 %47.43 %55.15 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี   77,03169,73073,04862,51251,94238,50918.85 %25.51 %47.28 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี   73,43383,03679,078145,705157,144176,288-98.42 %-89.25 %-122.93 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   
รจก.บางขวาง   2,188,0312,229,0052,179,7242,196,5872,488,2652,718,664-0.39 %-11.63 %-24.73 %
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี   727,154727,895624,200616,680629,886609,85515.19 %13.46 %2.30 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี   33,40834,06432,03411,0839,94712,50066.83 %70.80 %60.98 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี   57,82557,39254,38124,75127,64924,78357.20 %51.82 %54.43 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี   43,98345,12243,80021,59122,93320,91250.91 %49.18 %52.26 %
สปส.จ.นนทบุรี   126,923138,964138,504158,573164,627157,638-24.94 %-18.47 %-13.81 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี   39,80746,03254,29818,82323,44320,82352.71 %49.07 %61.65 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี   57,57455,80254,65848,81754,83554,30815.21 %1.73 %0.64 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี   83,83683,85081,951167,795177,030161,155-100.15 %-111.13 %-96.65 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี   51,99551,87752,75547,98942,13955,3817.70 %18.77 %-4.98 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   698,482537,293332,150163,493178,565148,45976.59 %66.77 %55.30 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   384,844231,100223,529202,941168,636220,12447.27 %27.03 %1.52 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   690,758767,389723,635309,664324,395421,73655.17 %57.73 %41.72 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   
สถาบันทันตกรรม   1,256,6291,192,7381,269,255926,000927,000834,06526.31 %22.28 %34.29 %
สถาบันโรคทรวงอก   8,727,5439,018,1728,833,4776,779,8897,279,1837,087,12022.32 %19.28 %19.77 %
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   2,938,0102,940,7062,967,8171,430,7001,597,9001,673,00051.30 %45.66 %43.63 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี   45,57045,03543,33835,58635,84532,79921.91 %20.41 %24.32 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี   33,84633,52231,8248,1418,1988,22475.95 %75.54 %74.16 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   1,392,2261,393,9911,064,016470,065390,722288,38266.24 %71.97 %72.90 %
รวม23,116,61122,871,92921,904,78016,577,30517,459,94917,159,28628.29 %23.66 %21.66 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนนทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี   3,1953,3663,53786860244672.82 %82.12 %87.39 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี   5,7375,9336,9221,1831,0741,06879.38 %81.90 %84.57 %
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี   6,2375,3255,32576337824087.76 %92.90 %95.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1   41,32341,70336,2278,7146,8485,48178.91 %83.58 %84.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2   31,40132,78933,6067,5536,6694,70675.95 %79.66 %86.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย   3,1173,0983,1179838361,04568.46 %73.02 %66.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย   2,6632,8342,2631,1409981,07457.19 %64.80 %52.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง   3,9323,8753,7991,04589383673.43 %76.95 %77.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่   3,1043,0903,10482771365673.38 %76.94 %78.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1   4,0154,0914,1481,4441,2871,25964.03 %68.53 %69.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2   4,2833,9983,7321,04598286075.60 %75.43 %76.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1   4,1523,7343,96292286863277.79 %76.74 %84.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2   4,4124,1084,46977978968482.34 %80.80 %84.69 %
สำนักงานสรรพากรภาค 4   57,99158,21954,1316,6956,4116,01388.45 %88.99 %88.89 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี   12,87512,87513,0218,80116,8157,12631.65 %-30.60 %45.28 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1   17,19117,19117,19114,40214,89012,98016.22 %13.38 %24.49 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี   10,89710,40010,4594,5124,0743,11458.59 %60.83 %70.23 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   4,4314,6974,5451,5111,36392965.89 %70.97 %79.57 %
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี   24,6924,2884,0031,9071,7581,85292.28 %59.01 %53.73 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี   8,7188,3568,3378,6607,3635,5620.66 %11.89 %33.29 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   11,44811,65711,4867,9956,7744,86730.16 %41.89 %57.62 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี   20,70920,15720,1571,0722,02399494.82 %89.97 %95.07 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี   6,9225,9236,1512,7901,9191,38459.69 %67.61 %77.50 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6   
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี   7,2686,88710,8431431104898.03 %98.40 %99.55 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี   3,6513,8224,1841,6981,6421,28753.48 %57.05 %69.25 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี   26,77529,60832,02322,50021,77019,14515.96 %26.47 %40.22 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี   9,8519,1289,5276,1496,1894,68237.58 %32.20 %50.86 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี   15,99316,05016,0501,5511,5431,33390.30 %90.39 %91.69 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี   5,7135,7325,7322,1642,3462,55562.12 %59.07 %55.44 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี   7,5307,3027,8542,5171,02688366.58 %85.95 %88.76 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี   13,65212,01813,2634,4063,6803,74667.73 %69.38 %71.75 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี   14,73816,96217,1911,6311,14896188.94 %93.23 %94.41 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   
รจก.บางขวาง   24,02923,83823,8796,4504,8433,96273.16 %79.69 %83.41 %
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี   10,29510,2679,3877,4214,7905,25327.92 %53.34 %44.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี   2,6712,8993,2331,18878753655.52 %72.84 %83.41 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี   11,67611,43511,0674,6083,4663,16860.53 %69.69 %71.38 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี   6,1616,5046,4663,6333,5372,85141.04 %45.61 %55.91 %
สปส.จ.นนทบุรี   20,44223,15123,8946,3473,8022,62268.95 %83.58 %89.03 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี   5,6865,1546,1811,5084,3172,67773.47 %16.24 %56.69 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี   6,9856,3016,3012,0543,2393,29770.60 %48.59 %47.67 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี   3,8493,8263,8575,1273,5192,375-33.20 %8.03 %38.44 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   4,2654,2004,3053,8153,3542,81510.56 %20.14 %34.60 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   7,3837,3607,3913,8742,7462,71447.53 %62.69 %63.28 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   5,2315,2335,4448,6158,0786,990-64.71 %-54.35 %-28.41 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   28,48228,48228,17211,35611,55112,05160.13 %59.44 %57.23 %
สถาบันทันตกรรม   2,4382,4632,4402,0231,6812,40817.01 %31.76 %1.28 %
สถาบันโรคทรวงอก   142,676141,081141,19113,18010,3089,03390.76 %92.69 %93.60 %
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   4,3734,1684,2716,7466,9084,959-54.25 %-65.77 %-16.13 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี   7,8817,8817,8815,5573,6852,86029.50 %53.24 %63.71 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี   3,1763,2713,1382,1411,2901,17032.57 %60.55 %62.70 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   614,042614,072476,85344,79773,008108,83092.70 %88.11 %77.18 %
รวม1,310,3571,290,8041,155,709268,811280,689279,01779.49 %78.25 %75.86 %