เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเลย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   137,428117,717114,061118,560121,40476,96413.73 %-3.13 %32.52 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย   272,203258,947250,734198,942306,354274,12326.91 %-18.31 %-9.33 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย   29,62729,28329,5158,1957,0318,16772.34 %75.99 %72.33 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย   36,16440,92933,15521,92423,79523,16539.38 %41.86 %30.13 %
สำนักงานคลังจังหวัดเลย   38,90537,15034,80020,37017,34018,39047.64 %53.32 %47.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย   329,052238,803228,718106,187138,636130,05267.73 %41.95 %43.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน   55,17053,44848,3618,6799,1744,79884.27 %82.84 %90.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย   45,28943,74142,4084,4924,9283,70390.08 %88.73 %91.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่   51,91446,70248,3559,2297,2575,96582.22 %84.46 %87.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม   44,14742,89041,6235,4654,9684,68487.62 %88.42 %88.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว   17,33618,99916,2311,1081,3841,27593.61 %92.72 %92.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง   43,54344,13042,0687,5065,4875,44382.76 %87.57 %87.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ   44,10544,32242,3285,7656,2786,79586.93 %85.84 %83.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง   57,63457,62151,10112,29512,15411,32478.67 %78.91 %77.84 %
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ   44,44245,66143,9845,9586,0915,26686.59 %86.66 %88.03 %
ด่านศุลกากรเชียงคาน   70,92869,78566,14563,26358,25651,85210.81 %16.52 %21.61 %
ด่านศุลกากรท่าลี่   195,666116,794124,210173,507175,38969,16611.32 %-50.17 %44.32 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย   122,79455,32269,07052,72163,13562,01157.07 %-14.12 %10.22 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย   30,90630,54329,41116,21914,18711,91247.52 %53.55 %59.50 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย   37,99936,32435,5597,6868,3799,19779.77 %76.93 %74.14 %
สำนักงานประมงจังหวัดเลย   45,40135,36430,2644,7793,7733,39289.47 %89.33 %88.79 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย   50,45660,19948,39920,03424,97125,98160.29 %58.52 %46.32 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย   25,17924,70323,58720,0986,7629,32720.18 %72.63 %60.46 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   63,10360,52259,43630,92439,40329,77050.99 %34.90 %49.91 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย   50,21052,80146,51132,97632,56731,16834.32 %38.32 %32.99 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย   120,532120,51190,051114,337247,014109,4805.14 %-104.97 %-21.58 %
ท่าอากาศยานเลย   643,302578,865488,761310,307377,937412,24751.76 %34.71 %15.65 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย   133,966132,30743,04224,15317,99521,99381.97 %86.40 %48.90 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย   37,18537,09935,74211,36713,47913,77069.43 %63.67 %61.47 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย   77,58678,87432,5944,8347,7437,93193.77 %90.18 %75.67 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   40,85641,66739,09527,94029,99329,28331.61 %28.02 %25.10 %
สำนักงานจังหวัดเลย   70,43865,39264,16733,15032,01025,26052.94 %51.05 %60.63 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย   46,37645,87343,50334,34332,35628,63625.95 %29.47 %34.17 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย   41,28441,39041,83823,22518,02516,54243.74 %56.45 %60.46 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย   60,749159,938151,97585,525102,746105,042-40.78 %35.76 %30.88 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย   130,917128,444125,81625,57722,13124,88680.46 %82.77 %80.22 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย   39,69441,22443,35729,92031,70722,98224.62 %23.08 %46.99 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย   56,91858,86157,56945,62841,23136,84419.83 %29.95 %36.00 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย   52,92254,84855,80023,89624,49624,81654.85 %55.34 %55.53 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย   131,342131,133124,82631,88831,65029,89975.72 %75.86 %76.05 %
เรือนจำจังหวัดเลย   474,794507,839379,321285,453303,801335,33839.88 %40.18 %11.60 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย   35,44326,35425,8455,4014,7166,15084.76 %82.10 %76.21 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย   39,54839,22937,37110,11512,42812,70274.42 %68.32 %66.01 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย   187,811163,417159,26675,13180,26972,11460.00 %50.88 %54.72 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย   9,7289,3278,9647,0086,2226,59227.96 %33.29 %26.46 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)   56,30853,21846,44047,37251,30655,23415.87 %3.59 %-18.94 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย   85,95885,02382,65423,81724,19827,78372.29 %71.54 %66.39 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย   371,533351,712341,83014,65740,36228,44696.06 %88.52 %91.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   510,344342,683744,358185,280169,666168,42263.69 %50.49 %77.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   200,244199,69899,874131,026123,561194,82534.57 %38.13 %-95.07 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   271,944232,390187,81993,29397,09977,60465.69 %58.22 %58.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู   253,163236,48598,51989,40591,12765,46864.68 %61.47 %33.55 %
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย   
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   
วิทยาลัยเทคนิคเลย   882,038901,944873,077636,936555,558563,01127.79 %38.40 %35.51 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   983,077955,0491,000,647518,834364,215387,06647.22 %61.86 %61.32 %
โรงพยาบาลเลย   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย   119,174110,587191,391184,086167,669170,402-54.47 %-51.62 %10.97 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   46,95443,76441,17334,32637,65638,71426.89 %13.95 %5.97 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย   33,05032,69931,42218,72117,98916,75843.36 %44.99 %46.67 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย   
รวม8,184,7797,670,5417,388,1394,143,8344,277,4584,020,13049.37 %44.24 %45.59 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเลย ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   6408718711,0861,3091,965-69.54 %-50.22 %-125.54 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย   8958608462,6481,6231,465-195.89 %-88.76 %-73.28 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย   6,8446,8447,3012,6842,7583,16260.78 %59.71 %56.69 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย   8,3098,8988,8981,9332,4122,05476.73 %72.90 %76.91 %
สำนักงานคลังจังหวัดเลย   4,9084,8514,5281,07976779278.02 %84.19 %82.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย   34,05636,89034,8939,5257,5356,45472.03 %79.58 %81.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย   5,6725,5965,4061,0831,1891,06880.91 %78.75 %80.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่   3,6003,6003,60068472379881.00 %79.92 %77.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง   4,4694,4694,46968465753684.69 %85.29 %88.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ   2,9413,8553,85568485579876.75 %77.82 %79.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง   4,5324,6274,7601,08387681076.10 %81.07 %82.98 %
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ   2,8142,8143,49862764262977.72 %77.18 %82.02 %
ด่านศุลกากรเชียงคาน   9,7929,8499,7923,4912,6242,39664.35 %73.36 %75.53 %
ด่านศุลกากรท่าลี่   17,94018,60618,8917,9636,4176,05155.61 %65.51 %67.97 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย   17,28417,49318,25415,73916,16013,7808.94 %7.62 %24.51 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย   18,39018,5237,3205,01511,5302,41072.73 %37.75 %67.08 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย   9,8119,2979,4305,4223,7683,35844.73 %59.47 %64.39 %
สำนักงานประมงจังหวัดเลย   19,62619,22719,0377,9286,5592,79659.61 %65.89 %85.31 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย   11,48712,79911,4659,3158,4237,00218.91 %34.19 %38.93 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย   7,1657,5746,7746,8986,6974,1053.73 %11.58 %39.40 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   20,46019,96519,9469,2439,7706,89154.82 %51.06 %65.45 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย   14,98314,98314,2233,7212,7341,67275.17 %81.75 %88.24 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย   16,14315,97215,0402,2402,1922,50786.13 %86.28 %83.33 %
ท่าอากาศยานเลย   7,0177,0266,9525,9415,9275,07215.34 %15.65 %27.04 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย   11,86411,73111,9602,6841,5731,12577.37 %86.59 %90.59 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย   9,8059,90010,14774460240992.41 %93.92 %95.97 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย   26,94426,9448,7274,3083,1033,72984.01 %88.48 %57.27 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   6,82011,63611,3323,4264,4614,05849.76 %61.66 %64.19 %
สำนักงานจังหวัดเลย   
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย   13,23313,23313,2338,20713,2519,50837.98 %-0.13 %28.16 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย   11,99812,09312,1503,8994,1053,55367.50 %66.05 %70.76 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย   16,63820,87818,0261,5921,3581,31890.43 %93.50 %92.69 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย   10,95010,57111,0285,8274,3143,69146.78 %59.19 %66.53 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย   10,68511,86512,8342,8962,1732,18372.90 %81.69 %82.99 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย   14,98314,81214,5844,3494,0473,59270.97 %72.68 %75.37 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย   15,13614,98315,2883,6763,3402,38675.71 %77.71 %84.39 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย   10,80011,33210,4385,8205,3934,78446.11 %52.41 %54.17 %
เรือนจำจังหวัดเลย   12,25312,90711,3404,8244,3004,68660.63 %66.69 %58.68 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย   6,7496,8447,1491,4131,3141,59779.06 %80.80 %77.66 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย   10,32410,19110,1723,6883,4463,79064.27 %66.19 %62.74 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย   8,5568,4428,4042,1361,7361,93575.03 %79.43 %76.98 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)   11,35111,08511,1995,2114,0844,85354.09 %63.16 %56.67 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย   23,50223,50223,50216,1529,8394,71331.27 %58.14 %79.95 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย   4,0423,9513,9512,9713,0442,14726.48 %22.95 %45.67 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   20,46431,71531,6426,7285,3403,74767.12 %83.16 %88.16 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   18,74918,72918,2259,7148,0967,07248.19 %56.77 %61.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   19,59419,46619,47611,25811,4028,45442.54 %41.43 %56.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู   18,80718,87518,9599,9486,89031,71147.10 %63.49 %-67.26 %
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย   
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง   
วิทยาลัยเทคนิคเลย   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย   11,86911,61811,6067,7605,4644,82434.62 %52.97 %58.44 %
โรงพยาบาลเลย   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย   26,18926,15629,16623,00923,31122,08812.15 %10.87 %24.27 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   12,26411,78812,2264,2033,7764,56165.73 %67.97 %62.70 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย   7,9667,9097,8523,1582,9762,67860.35 %62.37 %65.89 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย   
รวม622,314648,648614,664266,318246,883227,76057.21 %61.94 %62.95 %