เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดหนองคาย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย   283,441280,893273,615294,085305,437296,284-3.76 %-8.74 %-8.28 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย   47,03147,32151,9241,8031,8204,27196.17 %96.15 %91.77 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย   37,96439,92838,18923,33740,72040,04538.53 %-1.98 %-4.86 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย   37,48736,86936,81416,56315,41916,02655.82 %58.18 %56.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ   59,98259,50157,7815,2455,1024,95791.26 %91.43 %91.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่   51,82651,35650,8735,3415,6134,93289.69 %89.07 %90.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย   57,19457,54956,1838,2268,1876,24685.62 %85.77 %88.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี   56,82951,49950,2263,3242,7222,22494.15 %94.71 %95.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่   53,96754,16552,8586,7067,1016,70487.57 %86.89 %87.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม   52,35451,93050,5304,0633,8593,76792.24 %92.57 %92.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย   228,678227,845218,52399,369110,76097,35756.55 %51.39 %55.45 %
ด่านศุลกากรหนองคาย   676,841678,707657,232695,050593,307616,527-2.69 %12.58 %6.19 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2   63,99167,44677,71759,32568,00865,8177.29 %-0.83 %15.31 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย   69,72363,97364,22940,13639,42475,40542.43 %38.37 %-17.40 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย   40,10748,46543,26437,23864,16225,0857.15 %-32.39 %42.02 %
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย   48,38954,09224,31940,11137,80641,57217.11 %30.11 %-70.94 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   38,76338,79736,69412,67511,47512,61867.30 %70.42 %65.61 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย   68,10551,77162,14010,26011,0678,64884.94 %78.62 %86.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย   88,69791,47160,72829,73035,92532,20366.48 %60.73 %46.97 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย   52,58050,99750,18517,93717,64012,92265.89 %65.41 %74.25 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   50,05447,27946,05268,44443,47435,233-36.74 %8.05 %23.49 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย   57,61156,62454,02550,77845,32846,43111.86 %19.95 %14.06 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   91,15554,09252,80791,88093,059110,865-0.80 %-72.04 %-109.94 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย   19,244288,674281,8296,8377,1077,82364.47 %97.54 %97.22 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย   39,59839,10940,34416,54114,89215,64658.23 %61.92 %61.22 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย   36,40545,08839,9096,94714,8229,87680.92 %67.13 %75.25 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย   
สำนักงานจังหวัดหนองคาย   113,13248,20261,169367,42811,090560,816-224.78 %76.99 %-816.84 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย   63,28663,25060,89747,641133,10270,70024.72 %-110.44 %-16.10 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย   42,77342,24143,18963,03733,78228,955-47.37 %20.03 %32.96 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย   69,81457,07356,13837,10231,84529,30746.86 %44.20 %47.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   78,11870,50970,71830,02030,18925,53761.57 %57.18 %63.89 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย   37,95654,09252,84825,80426,29649,40132.02 %51.39 %6.52 %
สถานพินิจฯหนองคาย   134,482133,842129,55540,07731,35726,20570.20 %76.57 %79.77 %
รจจ.หนองคาย   1,274,7231,240,768702,684391,481396,589376,53069.29 %68.04 %46.42 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย   31,98332,21831,01213,87612,66412,52856.61 %60.69 %59.60 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย   50,95652,14156,72637,24138,98639,81326.92 %25.23 %29.82 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย   59,50254,09264,78355,76456,99953,3316.28 %-5.37 %17.68 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   389,845563,462657,716193,761162,819142,25750.30 %71.10 %78.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   1,546,2331,083,748662,172209,360152,876161,90086.46 %85.89 %75.55 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย   
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   949,461988,057959,423708,285616,149632,86625.40 %37.64 %34.04 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   841,525778,026783,305288,860667,5381,201,32365.67 %14.20 %-53.37 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   131,767136,464136,360188,017197,089201,034-42.69 %-44.43 %-47.43 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย   34,63454,09234,76211,32215,01216,92067.31 %72.25 %51.33 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย   
รวม8,258,2028,087,7177,092,4494,361,0274,218,6205,228,90747.19 %47.84 %26.28 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดหนองคาย ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย   9679359211,6812,8701,150-73.77 %-206.99 %-24.93 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย   4,6254,6826,1081,4391,36191768.89 %70.93 %84.99 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย   7,1767,6897,6132,3561,7631,56367.16 %77.07 %79.47 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย   6,8526,7007,29051750636892.45 %92.45 %94.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ   3,6773,6773,67779996187878.27 %73.88 %76.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่   4,2614,2614,26180292987281.17 %78.20 %79.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย   3,6433,6433,64381494586977.67 %74.07 %76.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี   7,5885,3065,30678774055289.63 %86.06 %89.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่   4,1214,1214,12177594295981.20 %77.15 %76.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม   5,1685,1685,16880894288584.37 %81.77 %82.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย   31,20931,20931,2097,0844,7454,77477.30 %84.80 %84.70 %
ด่านศุลกากรหนองคาย   29,31330,63630,6367,6947,3905,11273.75 %75.88 %83.32 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย   14,55414,26915,33410,78710,1338,20825.88 %28.98 %46.47 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย   5,2265,2265,2263,5673,0111,81631.74 %42.38 %65.25 %
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย   11,31812,9549,6318,4227,3609,51525.59 %43.18 %1.20 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   9,9919,2659,1447,4307,6556,41725.63 %17.38 %29.83 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย   6,5075,2405,5144,0072,0602,35938.42 %60.69 %57.21 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย   20,02821,3979,53119,02325,93524,2555.02 %-21.21 %-154.48 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย   12,10112,06712,09917,57716,3745,277-45.26 %-35.69 %56.38 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย   11,70110,67210,7314,3521,53894862.81 %85.59 %91.17 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   14,77912,95412,9543,4402,4952,86176.72 %80.74 %77.91 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย   7272,7132,7131166665098.43 %75.46 %76.03 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย   5,4234,7396,1273,7235,1083,05631.35 %-7.79 %50.13 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย   
สำนักงานจังหวัดหนองคาย   36,9115,4239,03614,8944,28514,12259.65 %20.99 %-56.28 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย   11,25610,65310,2532,9391,5051,58973.89 %85.87 %84.50 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   10,80510,3499,7404,9764,7814,62053.95 %53.80 %52.57 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย   
สถานพินิจฯหนองคาย   7,9367,9937,5374,3994,4502,87044.57 %44.33 %61.92 %
รจจ.หนองคาย   9,0448,9768,4975,7204,4853,04136.75 %50.03 %64.21 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย   11,93512,31515,8528,0125,6246,61532.87 %54.33 %58.27 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย   9,91112,95411,9687,0077,6806,22929.30 %40.71 %47.95 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   17,24517,24617,26610,1368,0956,50041.22 %53.06 %62.36 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   17,95317,89017,96617,6688,2985,4051.59 %53.62 %69.92 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย   
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   15,28315,50715,1618,5498,4427,28444.06 %45.56 %51.96 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   7,1657,2737,2795,3504,2103,88225.33 %42.12 %46.67 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   19,62619,98719,99820,44715,04416,293-4.18 %24.73 %18.53 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย   
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย   
รวม396,028366,088359,510217,992183,328162,70944.96 %49.92 %54.74 %