เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดมหาสารคาม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม   393,218390,806298,249187,909173,361154,60052.21 %55.64 %48.16 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม   33,38432,39630,86111,9459,7268,48664.22 %69.98 %72.50 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม   35,96141,80744,53216,10331,11736,39155.22 %25.57 %18.28 %
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม   40,50838,50237,01520,89415,98114,81448.42 %58.49 %59.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม   226,222209,214211,035178,520171,722154,02421.09 %17.92 %27.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย   49,07148,74245,9305,4344,2642,13888.93 %91.25 %95.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง   45,88445,08043,1254,7393,8854,10589.67 %91.38 %90.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ   45,53645,15543,4825,0074,0744,37389.00 %90.98 %89.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย   54,64050,65948,7089,0088,4167,13083.51 %83.39 %85.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน   47,25746,71244,4409,6299,6769,08579.62 %79.29 %79.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก   46,66045,19144,3577,5866,3296,39483.74 %85.99 %85.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน   46,96944,48342,3005,3324,7924,05188.65 %89.23 %90.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ   47,93146,46744,3667,1725,5624,95285.04 %88.03 %88.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย   49,36649,54252,2119,4627,6365,87380.83 %84.59 %88.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม   56,34254,49154,62118,63914,52412,67966.92 %73.35 %76.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม   58,62555,55954,6548,9447,3276,32884.74 %86.81 %88.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม   53,15642,57041,05448,77394,15655,0638.25 %-121.18 %-34.13 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม   48,65749,41647,13318,59918,68815,71661.78 %62.18 %66.66 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   38,69638,43636,95322,53523,06023,68141.76 %40.00 %35.92 %
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม   38,07536,53335,14911,48713,81014,16869.83 %62.20 %59.69 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   103,92396,45194,24151,58047,25624,98450.37 %51.00 %73.49 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   28,35427,12426,81263,53350,58040,005-124.07 %-86.48 %-49.21 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   62,17863,21160,51127,78537,66420,10855.31 %40.42 %66.77 %
ส.ป.ก. มหาสารคาม   47,22547,59545,48330,02929,38421,44336.41 %38.26 %52.85 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม   57,18357,63340,69929,53830,12027,85348.35 %47.74 %31.56 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม   19,61721,10320,5128,0604,3464,48658.91 %79.41 %78.13 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม   35,59736,08237,05911,4839,20210,34867.74 %74.50 %72.08 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม   36,67236,37954,5916,5297,1387,07682.20 %80.38 %87.04 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม   44,86745,40343,70539,16136,25035,06712.72 %20.16 %19.76 %
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม   80,10678,95172,957353,240333,482314,571-340.97 %-322.39 %-331.17 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม   94,489100,75597,933112,23796,64579,134-18.78 %4.08 %19.20 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม   31,38641,17344,46421,62422,45721,70731.10 %45.46 %51.18 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม   98,00298,09394,974121,913207,83497,385-24.40 %-111.87 %-2.54 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม   73,97215,590129,35011,89012,66313,72483.93 %18.78 %89.39 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม   47,85746,08747,02533,93732,13137,17129.09 %30.28 %20.95 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม   57,68655,09053,30865,29371,42172,808-13.19 %-29.64 %-36.58 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม   69,84566,92566,39931,41927,09530,78455.02 %59.51 %53.64 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม   80,50075,46271,63642,85542,54441,00446.76 %43.62 %42.76 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม   136,841135,543129,42227,44925,03420,05379.94 %81.53 %84.51 %
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม   573,293583,515503,203614,077656,852650,756-7.11 %-12.57 %-29.32 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม   47,29646,66842,67944,26132,78026,0676.42 %29.76 %38.92 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม   49,51047,64047,33043,33740,60338,96012.47 %14.77 %17.68 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม   35,25135,81034,94520,79020,01719,24941.02 %44.10 %44.92 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม   75,39073,24476,35369,54566,95373,3937.75 %8.59 %3.88 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม   45,21744,90443,61775,958104,60390,537-67.98 %-132.95 %-107.57 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม   131,515128,950126,16351,847100,044229,69260.58 %22.42 %-82.06 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   528,849364,205324,491159,481148,124136,22569.84 %59.33 %58.02 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   2,196,766293,370194,747217,709192,739163,03690.09 %34.30 %16.28 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   452,047396,627286,926152,686126,279110,89266.22 %68.16 %61.35 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   338,146265,101201,588139,970136,229132,49458.61 %48.61 %34.28 %
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย   634,164643,912698,134227,829224,640174,44164.07 %65.11 %75.01 %
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   115,189126,173191,803348,302221,423244,828-202.37 %-75.49 %-27.65 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   40,59139,93638,92429,54431,05524,13827.22 %22.24 %37.99 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม   
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   505,804497,825481,850180,093164,410151,64264.39 %66.97 %68.53 %
รวม8,431,4856,144,2965,824,0084,072,7014,018,1053,730,11251.70 %34.60 %35.95 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดมหาสารคาม ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม   2,3012,3471,9831,3331,2471,03242.08 %46.87 %47.95 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม   5,6045,6045,5092,6442,1791,67052.82 %61.11 %69.69 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม   6,9448,2229,6223,1603,2722,58654.49 %60.21 %73.13 %
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม   8,4947,9818,0579081,03292789.31 %87.07 %88.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม   39,96638,80638,6929,6847,2486,75375.77 %81.32 %82.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย   2,8642,7502,7509071,07074368.32 %61.11 %72.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง   2,2152,2152,26412513814794.34 %93.77 %93.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ   1,9061,9061,90611213816194.14 %92.77 %91.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย   3,8543,8543,8549281,07141375.92 %72.20 %89.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน   3,7973,7973,7979361,11982975.35 %70.53 %78.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก   3,3463,4793,59411211315796.65 %96.75 %95.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ   3,1703,2083,34147043131185.16 %86.58 %90.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย   4,6684,7126,0051,1081,3441,23876.26 %71.47 %79.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม   3,8513,4333,92783747228778.27 %86.26 %92.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม   3,3343,3343,33493099294972.11 %70.26 %71.55 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม   9,7119,9409,8064,41510,2567,11354.54 %-3.18 %27.47 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม   10,54810,85211,2902,9172,6502,53772.35 %75.58 %77.52 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม   10,1307,5827,5252,3054,5723,63877.25 %39.69 %51.65 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   34,54933,52032,26431,15115,28810,9309.84 %54.39 %66.12 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   5,8905,8905,8909,9898,0527,827-69.58 %-36.69 %-32.87 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   16,84217,92617,60314,81314,13011,73412.05 %21.18 %33.34 %
ส.ป.ก. มหาสารคาม   
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม   9,7119,9409,7873,5573,5124,93963.37 %64.67 %49.53 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม   69869869855541335420.52 %40.87 %49.22 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม   6,7456,74514,7324,0543,3532,85839.89 %50.29 %80.60 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม   9,71110,32010,4723,2703,8592,66066.33 %62.61 %74.60 %
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม   21,53921,32921,40316,20113,09054,49324.79 %38.63 %-154.60 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม   4,9199,0278,3542,7022,2961,81345.08 %74.57 %78.29 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม   24,46425,49125,3201,8611,6381,47092.39 %93.58 %94.19 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม   8,5705,0525,5237,1083,6893,57517.06 %26.98 %35.27 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม   9,0938,9029,9984,6843,2333,85548.48 %63.68 %61.44 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม   11,08110,54810,4722,3391,2031,71378.89 %88.60 %83.64 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม   14,19913,55214,0851,8192,1932,79887.19 %83.82 %80.13 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม   11,88211,48310,39995492961691.97 %91.91 %94.08 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม   8,5519,1228,3665,0675,0113,57540.74 %45.07 %57.26 %
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม   10,99811,27510,81514,27015,03113,495-29.75 %-33.30 %-24.77 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม   7,2017,3727,3153,8952,0792,09045.91 %71.79 %71.43 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม   6,6436,2816,6944,2243,8973,43536.41 %37.96 %48.69 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม   6,5936,9927,2202,4892,6032,47262.24 %62.77 %65.76 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม   12,29711,30812,9635,6524,9374,85954.04 %56.34 %62.52 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม   10,39610,39610,3964,9951,9902,43951.95 %80.86 %76.54 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม   4,1094,1924,4183,0794,2492,34425.07 %-1.37 %46.93 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   16,21616,01515,9294,3742,9353,60673.03 %81.68 %77.36 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   224,516224,560224,4957,6065,0634,67696.61 %97.75 %97.92 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   12,68312,73512,77211,71818,0425,9927.61 %-41.67 %53.08 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   21,63221,65921,6831,7751,6762,48991.80 %92.26 %88.52 %
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย   9,6489,6579,68310,2029,2321,845-5.75 %4.40 %80.94 %
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   21,26121,81921,81930,34221,49217,239-42.71 %1.50 %20.99 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   8,6478,6479,0084,7744,6193,38244.79 %46.58 %62.45 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม   
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   71,44972,59672,59636,35044,17838,61849.12 %39.15 %46.80 %
รวม769,438769,069780,425289,701263,250255,68562.35 %65.77 %67.24 %