เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดร้อยเอ็ด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด   561,56913,06012,68230,778121294.52 %99.91 %99.91 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด   171,624168,242163,36855,38367,22043,97167.73 %60.05 %73.08 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด   61,30654,45613,20744,89743,65238,71326.77 %19.84 %-193.12 %
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด   42,46937,27734,56725,50719,42917,59939.94 %47.88 %49.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด   281,969276,572268,37394,983146,04769,59866.31 %47.19 %74.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย   51,57950,15048,6835,0854,6825,52190.14 %90.66 %88.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร   42,39045,14842,7993,2252,9973,45892.39 %93.36 %91.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี   47,50346,83043,0003,2783,1382,98793.10 %93.30 %93.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์   52,35151,31949,8335,6905,8175,38789.13 %88.67 %89.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร   61,71460,49818,5284,3194,8363,12293.00 %92.01 %83.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย   44,26743,35441,6324,2493,9383,71490.40 %90.92 %91.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย   23,47123,01422,3421,5641,3361,36293.34 %94.19 %93.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด   57,13956,01354,81619,76420,24620,25865.41 %63.85 %63.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง   46,24443,49742,1311,8461,7652,12096.01 %95.94 %94.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ   54,47953,40652,0404,2424,5054,36492.21 %91.56 %91.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ   47,16745,22152,5399,8329,4947,45679.15 %79.01 %85.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ   46,49046,39344,2764,9315,0004,28489.39 %89.22 %90.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก   47,58046,79345,3532,8153,2141,96194.08 %93.13 %95.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ   54,27053,11551,5714,3334,5934,10892.02 %91.35 %92.03 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด   51,84154,04448,48036,79269,93754,85529.03 %-29.41 %-13.15 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ   31,92731,30030,38916,39718,29332,94148.64 %41.55 %-8.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ   32,78832,14231,21110,8899,2449,30266.79 %71.24 %70.20 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด   53,54925,92625,89319,11122,46220,31464.31 %13.36 %21.55 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด   53,43353,78651,56210,77510,9209,76879.83 %79.70 %81.06 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   90,65888,87686,30055,24164,86433,62139.07 %27.02 %61.04 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด   29,17628,39327,88063,10754,25645,682-116.30 %-91.09 %-63.86 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   71,06067,03265,40454,32453,46351,23423.55 %20.24 %21.67 %
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด   
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)   218,929214,626221,970262,625222,396202,633-19.96 %-3.62 %8.71 %
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด   512,413830,062806,074389,928479,658257,22423.90 %42.21 %68.09 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด   
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด   19,47319,09020,70517,96611,88912,1277.74 %37.72 %41.43 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   21,37120,95020,3438,6519,8467,16759.52 %53.00 %64.77 %
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด   39,66437,14544,54410,69711,57910,42773.03 %68.83 %76.59 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด   39,74138,42334,8895,1218,8218,69887.11 %77.04 %75.07 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด   44,42143,54642,28434,98130,93810,21221.25 %28.95 %75.85 %
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   88,96787,21484,687433,018450,3981,252,749-386.72 %-416.43 %-1,379.26 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด   65,01163,73061,88446,84050,45735,01227.95 %20.83 %43.42 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   115,186114,040110,73735,25932,66615,96269.39 %71.36 %85.59 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด   73,63972,18870,09651,37269,360143,20730.24 %3.92 %-104.30 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด   142,209140,579135,41119,17120,82617,99786.52 %85.19 %86.71 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด   51,13849,53448,04941,72036,03342,64418.42 %27.26 %11.25 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด   48,46256,03554,46754,04646,12144,611-11.52 %17.69 %18.09 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด   60,96560,14555,48342,92937,83526,77729.58 %37.09 %51.74 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด   176,59892,799150,952142,986118,772124,23319.03 %-27.99 %17.70 %
รจจ.ร้อยเอ็ด   631,964870,704781,730547,684477,919508,78613.34 %45.11 %34.92 %
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   7,5657,4187,2036,1325,9227,24618.94 %20.17 %-0.59 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด   40,35041,31938,05119,27422,93438,61252.23 %44.49 %-1.48 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   51,31450,30346,49127,15330,13930,87247.08 %40.08 %33.60 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด   59,86158,68256,98277,43380,05371,912-29.36 %-36.42 %-26.20 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด   51,50054,00552,43523,55140,03537,27854.27 %25.87 %28.91 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด   
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   29,87128,95428,50443,83971,543111,571-46.76 %-147.09 %-291.43 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   1,039,416938,425506,247211,192187,112185,06479.68 %80.06 %63.44 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   306,074254,487247,213123,089110,75471,20659.78 %56.48 %71.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   679,512666,123646,826116,30394,64495,63882.88 %85.79 %85.21 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   359,320232,573225,83685,55648,85950776.19 %78.99 %99.78 %
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   900,586882,840857,26638,84530,5174,31395.69 %96.54 %99.50 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   503,836493,908479,6001,449,774460,749357,821-187.75 %6.71 %25.39 %
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย   284,850279,237271,148138,496112,123179,47551.38 %59.85 %33.81 %
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   1,751,4711,716,9591,667,222961,424893,452926,75545.11 %47.96 %44.41 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด   40,85040,68039,30519,63416,82414,93951.94 %58.64 %61.99 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด   39,93639,14938,01513,12914,32611,44267.13 %63.41 %69.90 %
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด   636,189544,256548,963254,51685,52047,04559.99 %84.29 %91.43 %
รวม11,342,66010,735,9839,970,4696,347,6915,076,3805,409,87544.04 %52.72 %45.74 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดร้อยเอ็ด ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด   1,7511,7511,7511,4231,2601,74218.71 %28.03 %0.54 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด   6,0436,0436,0685,5709,6712,0187.83 %-60.03 %66.74 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด   8,1475,8655,7122,0553,0723,48074.78 %47.63 %39.08 %
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด   5,6365,9405,27542447851492.48 %91.95 %90.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด   38,67538,67538,67511,6009,2938,57770.01 %75.97 %77.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย   3,9193,9763,97678196660180.06 %75.71 %84.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร   2,2132,8462,44119422821191.23 %92.00 %91.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์   4,1524,1524,15281893690080.29 %77.46 %78.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร   4,1974,1974,19733530729192.01 %92.68 %93.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย   2,8712,8712,64262070967278.41 %75.31 %74.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง   2,9763,0522,8249081,08034169.48 %64.63 %87.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ   2,2282,2282,22858041431173.95 %81.44 %86.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ   2,5472,5282,77576783472269.87 %67.02 %73.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ   3,4903,4903,49082271143576.45 %79.62 %87.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก   3,1873,1873,18767369159678.90 %78.33 %81.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ   2,7622,7622,76268731627475.11 %88.54 %90.09 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด   11,97612,43312,43317,43814,3187,291-45.60 %-15.17 %41.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ   6,2066,2066,2062,7672,3662,29055.41 %61.87 %63.11 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด   10,10410,37010,8078,2277,2645,66618.58 %29.95 %47.57 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด   9,0109,8479,5994,7184,0321,66847.63 %59.05 %82.62 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   29,54729,54725,10624,87524,11514,02615.81 %18.38 %44.13 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด   7,3577,3157,3688,2716,9088,180-12.42 %5.56 %-11.02 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   13,20211,01512,59316,76812,5515,051-27.02 %-13.95 %59.89 %
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด   
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)   
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด   
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด   7647647647,740621434-913.54 %18.69 %43.18 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   5215215215084373322.48 %16.04 %36.34 %
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด   9,1248,36312,09149676139194.56 %90.90 %96.77 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด   7,9497,7208,4624,1995,1325,85947.18 %33.53 %30.76 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด   10,15110,15110,1514,5963,9334,37754.72 %61.25 %56.88 %
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   37,53437,99037,99016,78017,21182,52855.29 %54.70 %-117.23 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด   13,53913,53913,5391,5631,2391,70288.46 %90.85 %87.43 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด   12,66113,11712,6616,8306,6165,76946.05 %49.57 %54.43 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด   12,98412,88913,1556,1856,6356,49152.36 %48.52 %50.66 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด   8,4499,8189,8187,2866,0983,60413.76 %37.89 %63.29 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด   15,91216,17915,24711,4558,2288,86528.01 %49.14 %41.86 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด   6,5047,7827,78258270277091.05 %90.98 %90.10 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด   6,0965,9935,8804,7533,7322,71722.03 %37.73 %53.79 %
รจจ.ร้อยเอ็ด   11,97114,33714,1901,7153,62468085.67 %74.72 %95.21 %
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   2,8682,8682,8682,4711,2931,74213.82 %54.90 %39.25 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด   9,4669,4669,4665,8195,3455,47038.52 %43.54 %42.22 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   8,3258,2688,4582,8112,5973,10166.23 %68.59 %63.34 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด   14,03014,01014,0105,0796,7967,31863.80 %51.49 %47.76 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด   12,88914,25814,2584,9086,5685,95161.92 %53.93 %58.26 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด   
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   3,5012,9883,5015,7203,3504,066-63.39 %-12.13 %-16.15 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   14,38714,38314,4257,3925,8284,08948.62 %59.48 %71.66 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   17,35111,27011,2932,9002,8102,85583.29 %75.07 %74.72 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   27,27227,27227,2728,0899,52951,14470.34 %65.06 %-87.53 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   9,7039,7039,70314,0058,7439,167-44.34 %9.89 %5.53 %
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   9,1229,1229,1226,9316,8485,73224.02 %24.93 %37.16 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   13,60613,60613,60616,25916,54014,397-19.51 %-21.57 %-5.82 %
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย   10,86410,86410,86419,70112,3734,845-81.34 %-13.90 %55.40 %
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   18,80718,80718,80713,693349,0474,51327.19 %-1,755.93 %76.00 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด   8,7828,7829,0105,3875,7603,01038.65 %34.41 %66.59 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด   7,8697,8697,8693,0783,1642,13560.88 %59.79 %72.87 %
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด   107,008103,067100,45382,62352,10548,86022.79 %49.45 %51.36 %
รวม632,203626,059623,502392,879666,186368,77137.86 %-6.41 %40.85 %