เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์   31,88231,79129,9938,0517,1208,96374.75 %77.60 %70.12 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์   57,72241,97753,70448,62150,62449,62215.77 %-20.60 %7.60 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์   42,06138,97938,63499288566397.64 %97.73 %98.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์   313,028300,486144,240109,473149,623143,86565.03 %50.21 %0.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย   50,48752,07246,7677,7937,1968,39784.56 %86.18 %82.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์   48,70251,26750,1535,7976,8196,45288.10 %86.70 %87.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง   47,95345,92348,7245,9534,2474,63487.59 %90.75 %90.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง   49,72546,50447,9101,3851,5871,54497.21 %96.59 %96.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์   57,51753,11356,66013,21113,38311,81177.03 %74.80 %79.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด   56,28556,31449,82612,17512,89811,88178.37 %77.10 %76.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ   50,77947,70542,1368,0329,1327,59084.18 %80.86 %81.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์   47,57346,37142,3697,0646,3255,21185.15 %86.36 %87.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี   51,30652,53648,1716,3506,9226,34187.62 %86.82 %86.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง   47,38746,01644,1795,5205,5995,22988.35 %87.83 %88.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก   46,19943,77148,1014,3144,6975,80890.66 %89.27 %87.93 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์   157,23979,44976,77848,65855,46454,65269.05 %30.19 %28.82 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์   54,06049,37351,61143,78434,45328,68519.01 %30.22 %44.42 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   42,57341,99540,66336,08137,43021,98615.25 %10.87 %45.93 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   35,72334,02637,00410,1469,6939,86671.60 %71.51 %73.34 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   64,17358,12960,77127,29027,16024,91257.47 %53.28 %59.01 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   64,72361,94360,56332,81932,11044,53649.29 %48.16 %26.46 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   54,67454,94750,66437,57839,71737,05231.27 %27.72 %26.87 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์   79,04371,99659,952153,795133,001120,136-94.57 %-84.73 %-100.39 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์   44,81044,96642,22124,99123,24321,21244.23 %48.31 %49.76 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์   15,56819,13118,5773,8653,5583,62675.17 %81.40 %80.48 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์   35,48236,24833,9099,42412,73514,16573.44 %64.87 %58.23 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์   44,60343,69242,11737,88735,04334,04915.06 %19.80 %19.16 %
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์   
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์   74,31457,12054,74061,83768,73753,62716.79 %-20.34 %2.03 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์   51,68544,10843,01331,04429,71770,78739.94 %32.63 %-64.57 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   77,51575,42372,422139,496133,456198,156-79.96 %-76.94 %-173.61 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์   49,68049,07241,25735,69339,52338,02428.15 %19.46 %7.83 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์   50,38849,26842,55231,03831,53235,19638.40 %36.00 %17.29 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์   69,21665,10961,27127,08925,87922,82760.86 %60.25 %62.74 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์   421,040409,094382,48035,73037,76740,41191.51 %90.77 %89.43 %
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์   1,277,3351,292,8781,167,101551,663637,323656,09956.81 %50.71 %43.78 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์   71,25568,35766,83033,59329,76227,18252.85 %56.46 %59.33 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   35,38735,02934,00411,0339,6379,82368.82 %72.49 %71.11 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์   72,75970,91770,75761,39361,19760,71615.62 %13.71 %14.19 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   48,83054,98351,27328,93521,55930,65240.74 %60.79 %40.22 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   149,980148,951144,77892,48874,69296,66938.33 %49.85 %33.23 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   564,590569,591488,453207,674248,640181,36263.22 %56.35 %62.87 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   433,676404,958293,138116,526110,74498,81673.13 %72.65 %66.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   629,754617,170599,349116,874120,297112,69181.44 %80.51 %81.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   1,167,982859,388805,397190,16393,523156,09083.72 %89.12 %80.62 %
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี   699,053599,735561,832180,446170,751178,18374.19 %71.53 %68.29 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง   
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง   
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   212,022209,138201,362265,751289,470277,479-25.34 %-38.41 %-37.80 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   44,03141,86340,63836,20230,56330,26417.78 %26.99 %25.53 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์   34,86833,93832,85718,34712,93722,31147.38 %61.88 %32.10 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์   602,157578,164560,458179,382165,290147,65370.21 %71.41 %73.66 %
รวม8,528,7947,884,9757,182,3573,163,4463,173,6613,237,90362.91 %59.75 %54.92 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์   6,4866,6196,5811,5181,2361,13176.59 %81.33 %82.82 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์   9,7919,77210,8733,0433,3272,28668.92 %65.95 %78.97 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์   106,755106,75529,30310,8508,4459,30289.84 %92.09 %68.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย   2,4082,4082,40962773365273.96 %69.57 %72.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์   4,6494,6494,6491,25196887073.09 %79.17 %81.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง   4,5244,5245,03710211621397.75 %97.43 %95.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง   4,8064,8254,97777579188183.87 %83.61 %82.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์   3,7543,7543,54551049336586.41 %86.87 %89.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด   2,8633,2442,70474495786374.00 %70.50 %68.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ   3,8603,8793,87979993385279.31 %75.95 %78.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์   1,7691,7691,76910011522094.35 %93.48 %87.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี   4,8374,8334,78674886380584.53 %82.15 %83.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง   3,5243,5243,52460775793582.76 %78.52 %73.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก   2,9812,9813,81958170081280.52 %76.53 %78.74 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์   15,63715,47716,61811,72714,23712,87825.01 %8.01 %22.51 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์   12,89112,96713,1387,6207,3726,65740.89 %43.15 %49.33 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   9,8119,77310,0027,2244,9345,05826.37 %49.51 %49.43 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   6,5786,8067,5664,6205,3615,27829.75 %21.23 %30.25 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   15,47815,47815,47814,70018,45418,5835.03 %-19.23 %-20.06 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์   18,90018,90017,9875,8002,9625,80569.31 %84.33 %67.73 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   14,31614,67813,8989441,1905,71593.41 %91.89 %58.88 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์   16,84717,39915,5921,9671,7571,57888.33 %89.90 %89.88 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์   
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์   
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์   6,997132,3397,4343,1372,6262,16155.17 %98.02 %70.94 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์   10,64810,57210,6662,7922,0882,38273.78 %80.25 %77.67 %
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์   
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์   14,33615,02115,0214,0373,6342,59071.84 %75.80 %82.76 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์   9,53110,22910,6854,5794,9276,76651.96 %51.83 %36.67 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   16,84716,84716,8471,9211,5321,19888.60 %90.91 %92.89 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์   10,55210,68510,2306,8584,5714,11735.01 %57.22 %59.76 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์   10,68610,68610,5147,2696,8365,68531.98 %36.03 %45.93 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์   14,73013,34212,6765,6485,1284,33561.66 %61.56 %65.80 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์   10,09510,13410,1337,7296,5793,75223.44 %35.08 %62.97 %
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์   15,10215,47915,13114,52814,43711,1093.80 %6.73 %26.58 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   5,8935,8935,8931,4642,01987475.16 %65.73 %85.17 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์   9,9839,3179,4124,8494,2083,23151.43 %54.83 %65.67 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   6,5636,6017,6054,0093,1712,22338.91 %51.95 %70.76 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์   15,40415,25216,2608,1315,8375,80847.22 %61.73 %64.28 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   11,23715,24914,7363,8502,3935,98265.74 %84.30 %59.40 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์   4,5054,6285,1472,6762,3463,17440.59 %49.31 %38.34 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   24,87324,89224,9368,66334,5325,67465.17 %-38.73 %77.24 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   12,21011,80211,8036,6592,8162,03145.47 %76.14 %82.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   15,65515,72715,7573,6933,4094,01476.41 %78.32 %74.52 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   24,71724,71724,7049,34811,91112,04562.18 %51.81 %51.24 %
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี   9,8559,8439,94812,70611,0608,404-28.93 %-12.36 %15.52 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง   
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง   
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   24,08324,05023,93133,34422,92321,685-38.45 %4.68 %9.39 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   9,5449,0889,3165,9585,2614,55637.57 %42.11 %51.09 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์   6,6166,8066,8064,1726,0874,28936.94 %10.56 %36.97 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์   86,93880,93080,38459,22559,23459,23431.88 %26.81 %26.31 %
รวม661,070785,143584,110304,102306,269269,05754.00 %60.99 %53.94 %