เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสกลนคร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จาก 71 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร   137,54694,34575,46793,26394,42473,09532.20 %-0.08 %3.14 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร   203,708199,224195,25569,77071,97560,76965.75 %63.87 %68.88 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร   30,14830,39930,20111,1506,6076,15063.02 %78.27 %79.64 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร   38,50638,15336,07016,13817,26718,01658.09 %54.74 %50.05 %
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร   38,35835,58637,0835,3395,8505,88186.08 %83.56 %84.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร   182,555191,474172,268159,168151,212132,78812.81 %21.03 %22.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์   45,24343,40541,3534,8384,1733,97789.31 %90.39 %90.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า   57,08551,90248,8264,9045,0814,35491.41 %90.21 %91.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ   48,66886,23356,6303,6854,2224,10892.43 %95.10 %92.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์   42,76443,52433,4702,9852,3402,70593.02 %94.62 %91.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย   65,10843,36142,1043,3123,0952,63594.91 %92.86 %93.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง   56,11344,12342,1523,0623,1853,55694.54 %92.78 %91.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม   50,63748,66647,6176,6776,5125,33986.81 %86.62 %88.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน   46,26545,71643,5746,5456,1754,50885.85 %86.49 %89.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน   43,42443,12841,9453,2103,0384,88792.61 %92.96 %88.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร   62,86152,08755,69811,59412,33111,74081.56 %76.33 %78.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส   69,40740,58945,1737,0106,9786,71889.90 %82.81 %85.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ   46,81246,29145,3715,3165,3273,85188.64 %88.49 %91.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน   47,46947,23744,52612,41212,85711,09373.85 %72.78 %75.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว   33,60043,46041,2062,3212,5212,71293.09 %94.20 %93.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย   10,95110,21146,7217,0996,0755,91135.18 %40.50 %87.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร   43,52738,537111,52537,20039,90535,83914.54 %-3.55 %67.86 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร   47,39046,66247,77027,18723,66123,72742.63 %49.29 %50.33 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   38,13337,17538,38212,88613,68018,40766.21 %63.20 %52.04 %
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร   41,17949,59434,3906,7877,5446,10183.52 %84.79 %82.26 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   40,82738,05238,73033,18629,65626,27418.72 %22.06 %32.16 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   48,45046,99636,75212,88214,85722,74473.41 %68.39 %38.11 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   87,20861,98558,86749,56147,56245,87643.17 %23.27 %22.07 %
ส.ป.ก. สกลนคร   53,10551,85550,02234,26834,97533,91535.47 %32.55 %32.20 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร   119,758116,58995,285107,849120,837122,7899.94 %-3.64 %-28.86 %
ท่าอากาศยานสกลนคร   474,138695,564594,404792,225651,478576,412-67.09 %6.34 %3.03 %
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)   121,908132,186122,902185,556224,489236,193-52.21 %-69.83 %-92.18 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร   59,21660,61547,76484,13283,76684,060-42.08 %-38.19 %-75.99 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   15,67315,28114,8686,9145,8796,28055.89 %61.53 %57.76 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร   40,16739,08741,7709,75410,3218,54775.72 %73.59 %79.54 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร   39,29439,18537,08310,18910,05312,30874.07 %74.34 %66.81 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร   40,39940,07738,12043,91227,36327,525-8.70 %31.72 %27.79 %
สำนักงานจังหวัดสกลนคร   119,25990,46175,28663,65455,20558,70746.63 %38.97 %22.02 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร   65,18763,73662,12983,22379,112147,509-27.67 %-24.12 %-137.42 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร   47,68445,94043,85318,08910,37910,21962.06 %77.41 %76.70 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร   57,09654,00456,617120,524189,544107,630-111.09 %-250.98 %-90.10 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร   181,373177,966173,909181,215187,425200,6480.09 %-5.32 %-15.38 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร   131,837129,479125,24225,82624,56225,37080.41 %81.03 %79.74 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร   45,83644,03542,78833,39433,96038,05327.14 %22.88 %11.07 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร   49,93247,65547,62061,08261,81242,896-22.33 %-29.71 %9.92 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร   70,45171,68463,82834,03234,43134,69451.69 %51.97 %45.64 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร   37,70350,82250,93938,71740,21040,452-2.69 %20.88 %20.59 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร   134,723139,534135,76332,13947,51855,14876.14 %65.95 %59.38 %
รจจ.สกลนคร   923,704939,185934,8141,160,1821,261,9511,328,620-25.60 %-34.37 %-42.13 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร   29,87535,28437,78510,5919,1148,70964.55 %74.17 %76.95 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร   58,00657,86158,77234,67326,29723,46040.23 %54.55 %60.08 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร   127,095124,403121,80011,07014,00415,93391.29 %88.74 %86.92 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร   67,24466,29072,60946,95145,40241,44230.18 %31.51 %42.92 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร   72,30360,43559,43234,67337,46232,59352.04 %38.01 %45.16 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร   85,03158,29855,817196,094128,73162,244-130.61 %-120.81 %-11.52 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร   52,36452,98851,68438,49940,97445,94826.48 %22.67 %11.10 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   319,502356,170399,154171,493159,804156,21646.32 %55.13 %60.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   687,780457,396412,348233,391178,758178,16766.07 %60.92 %56.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   590,2241,320,1551,174,325192,457160,818106,24867.39 %87.82 %90.95 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   539,288571,997580,99466,94355,99437,77987.59 %90.21 %93.50 %
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม   188,117188,394175,490201,702207,833170,896-7.22 %-10.32 %2.62 %
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   1,146,7441,157,9181,199,018954,518855,717914,20116.76 %26.10 %23.75 %
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน   2,071,3322,026,0501,962,950377,891361,058566,91481.76 %82.18 %71.12 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร   992,752976,019462,799201,310171,234183,07779.72 %82.46 %60.44 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   123,655128,073113,545202,300220,549230,714-63.60 %-72.21 %-103.19 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร   39,66038,87038,39230,11929,00526,91224.06 %25.38 %29.90 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร   25,92336,88636,22814,51810,6589,95244.00 %71.11 %72.53 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   538,988529,020515,002148,425132,465121,42072.46 %74.96 %76.42 %
รวม12,288,26712,885,56311,972,2756,913,9826,649,2556,684,56143.74 %48.40 %44.17 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสกลนคร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จาก 71 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร   1,3211,3211,3218181,28865538.09 %2.46 %50.41 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร   2,2993,3952,2991,6871,2821,15526.62 %62.24 %49.75 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร   6,5526,5906,7991,1081,12463883.10 %82.94 %90.61 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร   9,5189,8049,5751,8602,7842,05880.45 %71.60 %78.51 %
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร   5,7065,4786,14463456636888.89 %89.68 %94.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร   33,42134,31529,80811,94510,2275,80664.26 %70.20 %80.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์   2,1812,1432,29520222475390.73 %89.53 %67.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า   4,8134,8514,832124619299.75 %99.06 %96.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ   1,8381,8951,83818922926789.73 %87.93 %85.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์   4,1784,2924,44418723519895.52 %94.52 %95.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง   4,7345,0415,0419891,1301,09079.10 %77.59 %78.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม   3,3873,3683,3688861,04697673.85 %68.94 %71.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน   3,8813,7093,80584870852578.14 %80.92 %86.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว   1,70463663618622421589.08 %64.80 %66.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน   3,0173,0173,01780098999873.47 %67.21 %66.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร   3,8243,8433,6151,07285654571.95 %77.73 %84.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส   4,9754,9754,9758751,00095082.41 %79.89 %80.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ   3,2903,0653,3628921,04287972.89 %66.01 %73.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน   5,6795,6795,6601,4981,8061,68773.62 %68.20 %70.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว   4,7604,7795,00768783974685.57 %82.45 %85.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย   3,8313,8313,83180794486878.93 %75.36 %77.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร   11,5159,67047,81610,42111,53610,1269.50 %-19.29 %78.82 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร   13,22612,86814,6727,8617,5517,09340.56 %41.32 %51.66 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   9,3859,6139,7843,7344,1323,69660.21 %57.01 %62.23 %
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร   8,0647,5095,7789,5548,6756,890-18.48 %-15.53 %-19.26 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   11,53411,47711,24813,63917,78021,853-18.26 %-54.92 %-94.28 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   9,0118,9256,6745,4204,2764,47539.86 %52.09 %32.96 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   19,61619,61619,21718,89417,11014,4743.68 %12.78 %24.68 %
ส.ป.ก. สกลนคร   15,32015,50815,5081,6708781,05689.10 %94.34 %93.19 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร   12,67013,20318,6894,6624,1992,88963.20 %68.19 %84.54 %
ท่าอากาศยานสกลนคร   6,2476,2476,7857,0814,9403,528-13.35 %20.93 %48.01 %
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)   45,62050,48848,35868,90170,15563,902-51.03 %-38.95 %-32.14 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร   15,48210,94410,9453,0174,4563,58280.51 %59.28 %67.27 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร   1,0201,07196272590455728.96 %15.51 %42.10 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร   7,6117,5359,07679054044589.62 %92.83 %95.09 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร   8,0548,3966,1443,3213,3392,42958.77 %60.23 %60.46 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร   10,48810,48810,4885,1154,7543,05851.23 %54.67 %70.84 %
สำนักงานจังหวัดสกลนคร   19,17119,17119,17123,92213,75012,104-24.78 %28.28 %36.87 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร   16,60616,60616,6068,37812,36110,70549.55 %25.56 %35.54 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร   12,9948,8158,4164,3405,2733,50866.60 %40.19 %58.32 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร   11,41010,30712,3229539761,38391.65 %90.53 %88.78 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร   33,90333,50333,92234,78637,88133,012-2.61 %-13.07 %2.68 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร   9,9369,9939,7085,3674,2004,56545.99 %57.97 %52.98 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร   12,73211,74312,2804,2844,7796,47066.35 %59.30 %47.31 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร   16,35514,46114,4613,4183,6483,42579.10 %74.78 %76.32 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร   17,10519,10215,7363,8873,6674,39977.27 %80.80 %72.05 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร   6,5916,7586,68287239836186.77 %94.11 %94.60 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร   10,12711,91411,9906,6198,4295,18034.64 %29.26 %56.80 %
รจจ.สกลนคร   14,94815,26615,4558,4587,4866,62643.42 %50.97 %57.13 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร   6,8376,8378,5482,4262,4881,59264.52 %63.61 %81.38 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร   11,64812,14211,3257,9395,0875,76031.84 %58.11 %49.14 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร   8,1688,2068,4533,2663,2052,37960.02 %60.94 %71.85 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร   11,67811,50712,9527,0804,5974,54039.37 %60.05 %64.95 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร   21,51715,92715,0982,7896,3345,97187.04 %60.23 %60.45 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร   12,19813,47213,1494,2002,4792,56065.57 %81.60 %80.53 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร   3,5484,2314,1386,3156,0203,216-77.97 %-42.26 %22.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   18,35418,37517,5129,9437,1626,58345.83 %61.02 %62.41 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   31,63731,42931,4847,6936,8896,88775.68 %78.08 %78.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   10,92331,41631,4167,3744,6664,30432.49 %85.15 %86.30 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   28,82127,25423,2605,6269,64612,16780.48 %64.61 %47.69 %
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม   10,21510,18510,12925,39023,04528,945-148.54 %-126.27 %-185.76 %
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   22,80723,18324,45311,3719,95911,09850.14 %57.04 %54.61 %
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน   13,94513,98013,98013,00411,2279,0286.75 %19.69 %35.42 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร   9,5319,6019,63615,81921,34814,780-65.97 %-122.35 %-53.38 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   25,77426,51226,08430,19427,26115,151-17.15 %-2.82 %41.92 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร   10,10810,54510,5457,4166,9465,58426.63 %34.13 %47.05 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร   7,6118,6628,4344,9564,6563,45334.89 %46.25 %59.06 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   68,34069,88469,88552,77259,17552,15222.78 %15.32 %25.37 %
รวม835,313850,577881,048523,846518,847459,50637.29 %39.00 %47.85 %