เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครพนม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม   3,867,2763,795,537194,373214,192189,942165,23494.46 %95.00 %14.99 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม   30,73731,11231,2088,6257,3707,44071.94 %76.31 %76.16 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม   
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม   43,57842,27341,41821,29817,32620,50651.13 %59.01 %50.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม   288,830178,106132,739115,38790,62872,48760.05 %49.12 %45.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน   86,82470,34179,8274,1584,3364,28895.21 %93.84 %94.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม   86,03460,09450,8924,9725,6754,81194.22 %90.56 %90.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก   52,78351,62448,3243,1562,7622,70394.02 %94.65 %94.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า   48,30946,10450,2172,5982,4702,62194.62 %94.64 %94.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง   61,10157,60649,9207,1857,0636,73188.24 %87.74 %86.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก   54,88552,83450,6733,4633,8003,45293.69 %92.81 %93.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์   49,53048,97350,2272,3832,4424,01695.19 %95.01 %92.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร   54,93255,46151,1905,9724,8865,19489.13 %91.19 %89.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม   57,07254,45151,3475,7905,0604,05789.85 %90.71 %92.10 %
ด่านศุลกากรนครพนม   193,402175,712115,462310,070274,957290,765-60.32 %-56.48 %-151.83 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   47,68351,14247,24458,26358,07358,048-22.19 %-13.55 %-22.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม   32,35337,77730,46814,31813,64918,64455.74 %63.87 %38.81 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม   32,70532,36330,23712126,77399.96 %99.96 %77.60 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม   33,25334,45530,34910,13010,77412,75869.54 %68.73 %57.96 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม   51,18555,38847,56914,91014,32814,85570.87 %74.13 %68.77 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม   79,79849,07560,36715,93014,61212,74280.04 %70.23 %78.89 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม   58,51761,49559,73813,41912,47511,89877.07 %79.71 %80.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   84,07785,91385,78031,18736,87614,52862.91 %57.08 %83.06 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   44,05035,59737,66230,78531,34334,94030.11 %11.95 %7.23 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม   59,73551,68359,35742,45839,09740,77328.92 %24.35 %31.31 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม   61,25259,47168,74922,42023,67621,11463.40 %60.19 %69.29 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม   
ท่าอากาศยานนครพนม   969,1591,085,876772,6641,096,741822,169960,153-13.16 %24.29 %-24.27 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม   41,00339,91840,33416,23413,27915,00660.41 %66.73 %62.80 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   12,48813,71413,299121331,32099.90 %99.03 %90.07 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม   38,04634,18736,5508,0455,6577,37178.85 %83.45 %79.83 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม   39,28944,50240,60114,35513,85213,13163.46 %68.87 %67.66 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม   48,93149,81349,31234,55271,29726,91729.39 %-43.13 %45.42 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม   
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม   46,63549,29849,67447,27547,96251,741-1.37 %2.71 %-4.16 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม   127,689169,739164,658130,239104,392115,270-2.00 %38.50 %29.99 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม   131,886131,038126,46213,46416,70319,77789.79 %87.25 %84.36 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม   50,97947,61945,91237,67023,40682,67126.11 %50.85 %-80.06 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม   57,98357,19455,73040,50935,87838,47330.14 %37.27 %30.96 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม   40,82141,54662,22342,68049,11351,597-4.55 %-18.21 %17.08 %
สพ.นครพนม   595,846672,091454,67598,27497,60993,26783.51 %85.48 %79.49 %
รจก.นครพนม   1,138,2711,175,5321,020,298822,687822,135786,14627.72 %30.06 %22.95 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม   59,18456,45047,98048,31347,36562,54818.37 %16.09 %-30.36 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม   38,64038,30839,00519,10917,80318,07650.55 %53.53 %53.66 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม   59,52161,99664,67652,80349,00950,83311.29 %20.95 %21.40 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม   16,92319,18930,11822,45822,00720,725-32.71 %-14.68 %31.19 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม   48,49241,87342,31195,04085,01585,034-95.99 %-103.03 %-100.98 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   291,322370,277403,635157,406132,213129,29245.97 %64.29 %67.97 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   647,226207,877140,237121,200121,542132,26281.27 %41.53 %5.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   97,835202,603231,334123,735114,774103,698-26.47 %43.35 %55.17 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   658,570652,827502,875667,515621,138629,093-1.36 %4.85 %-25.10 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม   109,667155,841151,919205,369213,316224,864-87.27 %-36.88 %-48.02 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม   37,81039,41740,30027,96029,07628,07526.05 %26.23 %30.34 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม   44,61246,23845,24218,03521,26918,13759.57 %54.00 %59.91 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม   
รวม11,008,72410,779,5556,227,3614,924,7604,471,7424,606,85555.26 %58.52 %26.02 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครพนม ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม   26,27926,7121,0962,8082,8292,29089.31 %89.41 %-108.86 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม   5,4355,5695,62671982556086.77 %85.18 %90.05 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม   4,2134,3273,7891,5831,1201,27262.43 %74.12 %66.44 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม   7,5038,4168,5111,4902,3361,05980.15 %72.24 %87.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม   27,62228,72524,16110,3629,3767,50562.48 %67.36 %68.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน   6,5122,6322,6329201,0321,01185.88 %60.81 %61.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม   3,4213,4213,4219711,1821,17271.62 %65.44 %65.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก   6,1786,1786,1781,2591,26584579.63 %79.53 %86.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า   3,7643,7643,5552321668393.84 %95.58 %97.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง   4,7904,7904,7901,4371,4601,31270.00 %69.52 %72.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์   3,1373,1373,1372631621391.61 %94.83 %99.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร   3,2463,2463,0371,2821,14887260.52 %64.63 %71.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม   4,2214,2214,2211,0491,05387175.15 %75.06 %79.35 %
ด่านศุลกากรนครพนม   24,16624,16624,1664,2143,9203,86582.56 %83.78 %84.00 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   9,19512,37112,2767,53410,2747,56618.07 %16.95 %38.37 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม   4,8784,9924,6692,6252,8501,99746.19 %42.91 %57.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม   6,5886,7596,0721,9642,1551,80070.19 %68.12 %70.35 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม   12,08613,66412,82710,9748,4056,3689.20 %38.49 %50.36 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม   7,6937,6747,3383,6713,2533,10952.28 %57.61 %57.63 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม   5,7844,1134,0183,5682,1611,43338.31 %47.45 %64.33 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   22,10722,10724,61713,0819,7869,25640.83 %55.73 %62.40 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   8,6238,3027,9806,4376,7433,97425.35 %18.78 %50.20 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม   14,90013,37917,63817,72714,26412,781-18.97 %-6.62 %27.54 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม   9,3339,5429,2571,8011,8051,33780.71 %81.09 %85.56 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม   
ท่าอากาศยานนครพนม   5,1085,9862,3126,3525,0873,484-24.35 %15.02 %-50.70 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม   7,0857,2567,0473,7043,5853,61247.71 %50.59 %48.74 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม   
สำนักงานจังหวัดนครพนม   
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม   11,83813,20813,8922,7802,8173,14276.52 %78.67 %77.38 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม   23,70523,70526,4221,6671,7431,62592.97 %92.65 %93.85 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม   13,3607,7507,38922,2006,0343,716-66.16 %22.14 %49.70 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม   10,24110,24110,0134,7394,4304,08153.72 %56.74 %59.24 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม   10,34210,34210,3428,0248,1018,06022.42 %21.67 %22.07 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม   
สพ.นครพนม   9,2879,7648,4787,0285,1434,04424.33 %47.32 %52.29 %
รจก.นครพนม   17,55618,42017,32215,21016,04512,61813.36 %12.89 %27.16 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม   13,07513,79711,05910,2206,8045,80421.83 %50.69 %47.52 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม   6,8186,7046,8563,2993,5243,27651.61 %47.43 %52.22 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม   9,69010,39311,9119,4867,2494,6702.11 %30.25 %60.79 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม   8,7969,78514,5731,7312,8634,94580.32 %70.74 %66.07 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม   7,9337,8957,3627,3523,1933,9107.32 %59.55 %46.89 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   15,86615,86915,88510,5509,5958,62033.51 %39.54 %45.74 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   18,24817,91618,0008,9689,2118,69550.86 %48.59 %51.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   5,3075,3005,4368,4789,2266,771-59.73 %-74.06 %-24.57 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   13,77213,77214,0523,6224,1234,82773.70 %70.07 %65.65 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม   21,07621,07621,07623,90921,16919,163-13.44 %-0.44 %9.08 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม   7,9598,1118,1874,5334,2893,93443.05 %47.12 %51.95 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม   6,8566,4386,5146,4473,0871,6745.98 %52.05 %74.30 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม   
รวม475,596475,937449,142268,267226,887193,02443.59 %52.33 %57.02 %