เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลำพูน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน   687,583678,044674,762523,176450,871450,51023.91 %33.50 %33.23 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน   46,05134,34340,98336,93541,38647,36619.80 %-20.51 %-15.57 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน   38,143114,43632,51020,84819,37817,06645.34 %83.07 %47.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน   168,160146,820130,581104,625102,30895,65737.78 %30.32 %26.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง   53,07853,46651,0062,1291,8451,64695.99 %96.55 %96.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ   167,393167,41242,4034,3254,9825,54497.42 %97.02 %86.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง   45,54545,50144,02310,1679,5667,40277.68 %78.98 %83.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง   50,84348,96550,1497,3108,0117,11985.62 %83.64 %85.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน   60,03658,42358,17822,34121,29720,38162.79 %63.55 %64.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา   40,38742,78042,5035,5606,4585,71086.23 %84.90 %86.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้   56,13955,31353,6145,7935,9175,10089.68 %89.30 %90.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง   53,54653,99460,3013,2123,8644,56394.00 %92.84 %92.43 %
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2   60,88261,35559,16349,72954,83150,95818.32 %10.63 %13.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน   58,67359,81255,53952,85147,58049,9989.92 %20.45 %9.98 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน   44,66646,03646,23230,92527,63425,08130.76 %39.97 %45.75 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน   49,00839,48536,99815,64817,94415,34068.07 %54.55 %58.54 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   39,48635,29034,5867,6107,1626,98980.73 %79.71 %79.79 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน   47,30252,21451,58626,56328,18029,82943.84 %46.03 %42.18 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน   54,68757,45652,23827,33527,98123,73650.02 %51.30 %54.56 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน   52,86751,76550,50718,11619,63420,98465.73 %62.07 %58.45 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน   37,75141,74741,75322,93819,67922,20639.24 %52.86 %46.82 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน   22,72122,63122,29946,31832,44246,689-103.86 %-43.35 %-109.37 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน   
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน   34,80933,83933,92713,11414,21011,61962.33 %58.01 %65.75 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน   50,66051,42654,97937,66639,40641,28425.65 %23.37 %24.91 %
สำนักงานจังหวัดลำพูน   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน   62,21553,24648,98220,80921,64921,16066.55 %59.34 %56.80 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน   51,29249,64453,20541,64541,68444,77318.81 %16.03 %15.85 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน   93,904156,32663,128130,449123,625125,757-38.92 %20.92 %-99.21 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน   50,69148,84950,18622,11319,32016,86556.38 %60.45 %66.39 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน   18,41119,00862,54642,20245,81045,678-129.22 %-141.01 %26.97 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   65,28254,82843,88840,53545,51116,49637.91 %16.99 %62.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน   42,27244,73943,59021,85715,82421,70748.29 %64.63 %50.20 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน   49,05050,94447,65337,57735,66635,69423.39 %29.99 %25.10 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน   129,013128,845126,32839,33336,43125,35169.51 %71.72 %79.93 %
รจจ.ลำพูน   727,539684,080720,046601,083694,192715,46917.38 %-1.48 %0.64 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน   34,97234,29032,8711,2951,5903,87296.30 %95.36 %88.22 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน   67,67467,69859,96341,57346,11148,18738.57 %31.89 %19.64 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน   99,442113,36038,96922,04824,35624,09577.83 %78.51 %38.17 %
สปส.จ.ลำพูน   74,64994,43088,38771,84585,84281,1133.76 %9.09 %8.23 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน   38,97238,07941,65324,53323,29622,59937.05 %38.82 %45.74 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน   132,325131,60940,69829,23326,09528,62577.91 %80.17 %29.66 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   51,90561,81461,06446,34148,25847,77410.72 %21.93 %21.76 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   599,662418,414247,160165,096145,669130,12172.47 %65.19 %47.35 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2   614,560529,620537,046140,139146,007137,18377.20 %72.43 %74.46 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง   355,639348,731349,616102,523111,534110,66371.17 %68.02 %68.35 %
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง   201,029237,552234,842162,927144,453164,83218.95 %39.19 %29.81 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน   721,228721,790716,632122,788118,769210,97382.98 %83.55 %70.56 %
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน   746,702762,897767,977548,373471,004560,29026.56 %38.26 %27.04 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   128,260119,321122,909164,776174,839185,127-28.47 %-46.53 %-50.62 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน   112,28252,98352,97842,22044,24537,83162.40 %16.49 %28.59 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน   
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน   
รวม7,289,3857,075,6546,473,1383,778,5493,704,3463,875,01348.16 %47.65 %40.14 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลำพูน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน   1,2431,1901,2431,1541,4581,3557.14 %-22.59 %-8.97 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน   6,8366,4557,4251,7031,43598175.09 %77.77 %86.79 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน   36,93837,50927,8685,9545,5923,96283.88 %85.09 %85.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง   4,7344,7344,73475258344684.11 %87.68 %90.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง   3,3243,3243,32457656348882.66 %83.06 %85.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง   2,3222,1122,37961135233073.69 %83.33 %86.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน   3,6403,6404,00152956740085.48 %84.42 %89.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา   2,5662,6812,795451114998.25 %95.85 %98.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้   6,2426,2856,12837822914993.94 %96.36 %97.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง   2,1722,3242,19140351246681.43 %77.95 %78.74 %
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน   12,46512,92112,6177,8558,1237,13236.99 %37.13 %43.47 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน   11,19011,43812,1983,8365,6775,68665.72 %50.37 %53.39 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน   7,9018,2627,9582,4393,7022,25869.13 %55.19 %71.62 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   4,2884,3644,2313,8733,1321,9729.69 %28.24 %53.39 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน   6,2858,5858,58519,1196,6876,285-204.22 %22.12 %26.79 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน   14,74615,88714,2908,5767,8316,82141.84 %50.71 %52.27 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน   11,32411,32411,3243,0342,9732,22673.21 %73.75 %80.35 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน   7,4829,51710,1642,8653,7446,17361.71 %60.66 %39.26 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน   60860860846825028623.05 %58.92 %52.89 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน   
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน   6,3426,4376,8554,0293,1123,01836.47 %51.65 %55.98 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน   7,3817,74310,1834,4133,8133,90040.21 %50.76 %61.69 %
สำนักงานจังหวัดลำพูน   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน   13,81513,47313,2256,0296,8475,45356.36 %49.18 %58.76 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน   8,3577,6729,5362,4321,9702,01170.90 %74.32 %78.92 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน   17,12419,19616,11661169574296.43 %96.38 %95.39 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน   8,3577,6728,5473,8113,0042,38554.40 %60.85 %72.09 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน   10,18310,41110,7723,5613,5763,83865.03 %65.65 %64.37 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   13,79612,80710,8864,8632,0923,02864.75 %83.66 %72.18 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน   9,72410,88411,1154,1362,9493,01957.46 %72.90 %72.84 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน   7,7688,0727,8251,09165957885.96 %91.84 %92.61 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน   5,5005,5005,3482,3811,8791,70456.72 %65.84 %68.13 %
รจจ.ลำพูน   12,82412,74214,7297,9608,1476,48537.93 %36.06 %55.97 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน   5,6315,9515,9232,0821,6881,52463.01 %71.63 %74.27 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน   9,0428,2119,1372,3262,3632,29774.27 %71.22 %74.86 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน   7,2166,8397,2543,1122,4032,52456.87 %64.87 %65.20 %
สปส.จ.ลำพูน   13,83415,27917,7324,2783,5672,81469.07 %76.66 %84.13 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน   8,3578,3579,0422,4041,15388171.24 %86.21 %90.25 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   5,5124,6755,5043,7163,9273,49032.59 %16.01 %36.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   12,85312,73312,7625,0154,3694,42060.98 %65.69 %65.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2   17,30217,30317,3477,9646,9655,75753.97 %59.75 %66.81 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง   7,3787,2677,2209,1717,5296,218-24.29 %-3.60 %13.88 %
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง   7,1867,0406,9388,4373,2661,569-17.41 %53.60 %77.38 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน   9,1618,7618,4059,3778,7977,886-2.36 %-0.41 %6.18 %
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน   15,83515,83015,8306,6365,5184,81458.09 %65.14 %69.59 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน   8,9478,6809,0425,5303,1794,05538.19 %63.38 %55.15 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน   
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน   
รวม395,728402,696401,335179,539146,986131,87854.63 %63.50 %67.14 %