เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปทุมธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน จาก 72 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี   41,83141,75734,8579,5648,4248,08877.14 %79.83 %76.80 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี   61,24261,24059,48170,58567,92374,806-15.26 %-10.91 %-25.76 %
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี   42,04651,67336,32419,47520,59416,28653.68 %60.14 %55.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1   193,751183,284172,347160,314157,450123,04117.26 %14.10 %28.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2   449,997324,886287,173393,994320,108322,62012.45 %1.47 %-12.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1   81,34089,89974,97755,09880,46076,33432.26 %10.50 %-1.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2   60,68157,72853,31026,03625,73523,88357.09 %55.42 %55.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี   64,43060,83752,60732,19029,97828,73350.04 %50.72 %45.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี   68,79071,65368,66828,45929,07126,28758.63 %59.43 %61.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว   68,34768,05264,67922,31725,07022,40567.35 %63.16 %65.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา   71,86470,95972,10321,09419,97817,84770.65 %71.85 %75.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก   63,15855,41254,95615,84318,27517,26674.92 %67.02 %68.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ   59,58258,40356,6127,4148,9148,36287.56 %84.74 %85.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1   60,08662,64663,00382,74781,70483,157-37.71 %-30.42 %-31.99 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2   62,47563,12860,59491,50892,38195,458-46.47 %-46.34 %-57.54 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี   62,76662,99460,36730,60930,50432,18351.23 %51.58 %46.69 %
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1   71,49870,34549,02742,95543,92333,15139.92 %37.56 %32.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   44,15241,28144,64515,19214,88515,81265.59 %63.94 %64.58 %
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   67,78265,68263,258111,46696,70492,270-64.45 %-47.23 %-45.86 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี   58,08852,74149,03642,61352,03345,27426.64 %1.34 %7.67 %
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   239,644225,164219,2372,106,2881,952,0161,984,048-778.92 %-766.93 %-804.98 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์   184,653213,760156,01791,67389,692117,25350.35 %58.04 %24.85 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   67,92067,59363,020110,250101,331104,362-62.32 %-49.91 %-65.60 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี   25,54323,66022,78932,56737,06029,856-27.50 %-56.64 %-31.01 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   63,00463,60162,04967,49368,57759,330-7.13 %-7.82 %4.38 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี   47,91149,34643,91431,76934,57131,41833.69 %29.94 %28.46 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี   112,229112,659109,594268,018230,661224,586-138.81 %-104.74 %-104.92 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)   86,86786,56084,18454,60286,39480,30437.14 %0.19 %4.61 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี   47,98949,57146,68121,69621,62118,97454.79 %56.38 %59.35 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี   49,74846,69851,51969,32065,92968,659-39.34 %-41.18 %-33.27 %
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   74,88275,40168,981291,348259,691322,270-289.08 %-244.41 %-367.19 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี   59,06547,22345,26041,82739,91642,06829.18 %15.47 %7.05 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี   64,59956,42250,12929,10140,61135,77454.95 %28.02 %28.64 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี   58,88463,30856,91156,98161,37455,0633.23 %3.05 %3.25 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี   167,413160,499149,15587,808100,532116,98047.55 %37.36 %21.57 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี   
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง   
รจจ.ปทุมธานี   
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง   326,530326,5302,235,9733,6431,345,0561,367,60298.88 %-311.92 %38.84 %
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี   349,778227,889371,914235,676240,324230,14132.62 %-5.46 %38.12 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1   
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี   86,71286,19780,28193,91797,78477,016-8.31 %-13.44 %4.07 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี   62,58363,51953,27452,43648,83146,16316.21 %23.12 %13.35 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี   246,734224,234223,435218,797210,021202,23611.32 %6.34 %9.49 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี   72,70776,18176,58245,62848,13435,35737.24 %36.82 %53.83 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี   33,99532,748135,95077,31847,77155,829-127.44 %-45.88 %58.93 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   459,834472,160414,042175,240158,592133,20061.89 %66.41 %67.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี   444,539269,063119,135167,651163,118158,53362.29 %39.38 %-33.07 %
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   235,117226,682222,115336,21699,375813,222-43.00 %56.16 %-266.13 %
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   49,46548,70046,599280,456235,343246,540-466.98 %-383.25 %-429.07 %
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   4,524,7324,603,9786,412,5002,182,8402,785,5402,223,55051.76 %39.50 %65.32 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   50,15048,07347,26943,07840,50240,83014.10 %15.75 %13.62 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี   38,63331,67640,9218,7789,44710,08977.28 %70.18 %75.35 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี   261,646328,466256,559102,914120,332120,55460.67 %63.37 %53.01 %
รวม10,347,40810,022,15713,444,0148,664,80010,064,25910,215,06916.26 %-0.42 %24.02 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปทุมธานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน จาก 72 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี   3,5373,5373,7271,02397793171.08 %72.37 %75.01 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี   11,06711,06611,0652,6822,5822,46875.77 %76.67 %77.70 %
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี   6,1046,0474,18790266455785.23 %89.02 %86.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1   30,74630,97428,5406,9205,9375,36977.49 %80.83 %81.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2   63,29561,96450,72113,65511,0998,34578.43 %82.09 %83.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1   5,7915,6015,5861,12993088480.51 %83.40 %84.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2   3,3223,3153,33493680860871.83 %75.64 %81.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี   5,6435,8725,98698887483682.49 %85.11 %86.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี   5,7404,6225,94999983366682.60 %81.97 %88.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว   4,2204,1063,68789486776978.81 %78.87 %79.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา   6,0776,0776,0761,2731,2111,29179.05 %80.07 %78.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก   3,6753,5993,7701,1021,21074770.01 %66.39 %80.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ   4,1382,8342,8348171,1021,08380.26 %61.11 %61.80 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1   11,92013,23214,1276,0235,0744,86549.47 %61.65 %65.56 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2   15,31315,42715,1616,8565,8954,91255.23 %61.79 %67.60 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี   10,97011,14111,7497,8216,6357,05728.70 %40.44 %39.94 %
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1   10,66610,4847,7086,4405,6216,39739.62 %46.38 %17.00 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   5,9325,3996,0463,7181,8801,43237.32 %65.18 %76.31 %
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   20,86720,67720,67712,83410,8206,11938.50 %47.67 %70.41 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี   10,89310,83610,1528,7537,6256,77919.65 %29.64 %33.23 %
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   78,93672,02172,43616,2277,3445,19079.44 %89.80 %92.83 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์   22,84423,0124,39115,57414,6339,62931.82 %36.41 %-119.30 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   75,60375,41374,12028,22625,66820,40262.67 %65.96 %72.47 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี   4,5224,5654,5656,5776,7361,858-45.44 %-47.56 %59.30 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   11,70511,70511,7058,1435,5873,64230.43 %52.26 %68.88 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี   14,25914,25914,1833,3552,8122,43976.47 %80.28 %82.80 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)   26,75826,75826,7582,4182,1362,41190.96 %92.02 %90.99 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี   6,1146,3046,0764,5703,7473,50025.26 %40.57 %42.40 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี   8,9358,5549,2392,8413,4512,62668.21 %59.65 %71.58 %
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี   13,51113,51113,51118,4542,140862-36.59 %84.16 %93.62 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี   8,6698,6698,8974,0833,7683,55052.90 %56.54 %60.10 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี   9,8868,7829,9241,8972,5489,53280.81 %70.98 %3.94 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   8,9359,5439,0293,8313,2312,40357.12 %66.15 %73.39 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี   6,9686,7216,3605,0254,5863,56127.89 %31.77 %44.01 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี   
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง   
รจจ.ปทุมธานี   
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง   12,58012,58017,2246,3166,0474,76049.79 %51.93 %72.36 %
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี   5,7874,7154,3284,7882,9641,87017.25 %37.15 %56.79 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1   
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี   15,40015,85715,8575,1032,9593,57366.86 %81.34 %77.47 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี   9,2399,2398,7354,9395,2234,21946.54 %43.47 %51.70 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี   29,98629,66231,0659,0627,3746,91669.78 %75.14 %77.74 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี   8,2509,77210,5324,8604,8196,25441.09 %50.68 %40.62 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี   7,2616,8425,1002,0731,7863,52171.46 %73.90 %30.95 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   12,87812,88412,9097,3125,5274,52543.22 %57.10 %64.95 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี   21,17821,18121,2209,3948,6766,34955.64 %59.04 %70.08 %
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   5,2715,2715,1464,3097,4317,22218.25 %-40.97 %-40.33 %
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   14,22315,00115,05011,76811,0458,49917.26 %26.37 %43.53 %
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   110,016106,661108,69215,87612,33110,87285.57 %88.44 %90.00 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)   6,1196,7906,4701,6792,1632,00872.56 %68.14 %68.97 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   8,1748,8598,8787,6837,2606,2426.01 %18.05 %29.69 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี   3,6483,5913,7622,7043,1231,86525.88 %13.04 %50.41 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี   72,62072,62039,84744,74850,67059,99238.38 %30.23 %-50.56 %
รวม880,190868,153807,088349,598300,428272,40560.28 %65.39 %66.25 %