เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลำปาง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง   235,175222,111223,538205,531169,149119,25312.61 %23.84 %46.65 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง   31,07831,52430,4279,2259,6348,21170.32 %69.44 %73.01 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง   35,16941,65940,34316,87714,76824,11252.01 %64.55 %40.23 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง   38,11038,37536,80718,86420,79018,68550.50 %45.82 %49.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง   160,511220,628211,579137,729179,012167,63914.19 %18.86 %20.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา   56,21553,72146,3215,2315,2045,71390.69 %90.31 %87.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว   44,55845,01743,3227,4187,3157,33083.35 %83.75 %83.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม   44,61844,60242,7984,8684,4563,58489.09 %90.01 %91.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน   45,12644,97742,6217,1916,0004,84184.06 %86.66 %88.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง   62,34158,66056,79533,40933,58132,45246.41 %42.75 %42.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ   45,44445,21942,8384,6774,9573,68089.71 %89.04 %91.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก   44,50644,17341,6644,0244,0852,96290.96 %90.75 %92.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ   58,35252,68555,6599,83010,5449,86283.15 %79.99 %82.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ   45,78545,27643,5025,2045,4644,99988.63 %87.93 %88.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ   43,66343,93841,7153,2594,2562,89592.54 %90.31 %93.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร   46,84946,24443,8305,9675,9584,85187.26 %87.12 %88.93 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง   51,57051,71777,18728,75030,06628,50044.25 %41.86 %63.08 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง   37,88836,63137,26616,88417,1279,48155.44 %53.25 %74.56 %
สำนักชลประทานที่ 2   155,646131,088158,027225,244228,338205,909-44.72 %-74.19 %-30.30 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง   33,60634,07631,58010,3639,3566,86269.16 %72.54 %78.27 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   70,73072,61067,03422,93538,82832,80467.57 %46.53 %51.06 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง   65,37567,79464,43513,72914,53416,86979.00 %78.56 %73.82 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง   44,54344,17243,32523,67323,60224,46846.85 %46.57 %43.52 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง   
ท่าอากาศยานลำปาง   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง   54,95247,94253,70235,13232,32125,81736.07 %32.58 %51.93 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง   48,97948,04747,58364,12963,10760,475-30.93 %-31.34 %-27.09 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1   182,937183,512166,665135,947148,498144,20225.69 %19.08 %13.48 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง   53,67051,57052,00944,14844,47340,04117.74 %13.76 %23.01 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง   
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง   43,86831,91449,6598,0139,52910,82681.73 %70.14 %78.20 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง   40,06041,30040,39441,54540,03441,323-3.71 %3.07 %-2.30 %
สำนักงานจังหวัดลำปาง   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง   72,94275,86773,35368,63164,44149,6065.91 %15.06 %32.37 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง   41,12440,75041,28936,46334,87227,39411.33 %14.42 %33.65 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง   69,66870,70069,032111,879117,041116,277-60.59 %-65.55 %-68.44 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง   253,577249,235237,624170,423252,644241,48832.79 %-1.37 %-1.63 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง   48,92448,12045,60840,22131,84522,87717.79 %33.82 %49.84 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง   55,51850,88643,97525,48630,96725,79454.09 %39.14 %41.34 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง   46,77745,08344,46033,39336,14333,91528.61 %19.83 %23.72 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง   46,22245,63553,16344,71845,54443,1773.25 %0.20 %18.78 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง   440,687366,267280,23280,28370,43871,67681.78 %80.77 %74.42 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   
รจก.ลำปาง   714,988779,267604,310479,202515,583516,83232.98 %33.84 %14.48 %
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง   88,37496,62592,00367,74779,72078,50023.34 %17.50 %14.68 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง   31,84931,53637,51011,45711,97511,74664.03 %62.03 %68.69 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง   43,48243,01942,02725,0737,9138,65842.34 %81.61 %79.40 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง   289,872325,739320,211224,755166,983144,98022.46 %48.74 %54.72 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง   43,28244,08943,44717,34518,32816,94759.93 %58.43 %60.99 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง   60,59560,73875,40567,02581,01479,832-10.61 %-33.38 %-5.87 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง   50,22953,80153,45433,34537,38633,75933.61 %30.51 %36.84 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง   414,873459,411259,00157,11159,78459,23386.23 %86.99 %77.13 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ   49,80045,52245,87183,42388,44079,287-67.52 %-94.28 %-72.85 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง   46,37044,64144,87945,05248,88849,5522.84 %-9.51 %-10.41 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   421,052387,149380,049175,598159,532145,10058.30 %58.79 %61.82 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   847,871651,278592,49196,56791,40685,79088.61 %85.97 %85.52 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   160,995294,895198,345153,924215,547153,4534.39 %26.91 %22.63 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   
วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง   
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง   970,128978,6191,008,572953,281767,145756,6561.74 %21.61 %24.98 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง   235,458225,246230,405142,405139,832146,21439.52 %37.92 %36.54 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง   635,181662,686612,309528,713449,515443,89316.76 %32.17 %27.51 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง   75,94375,36276,015176,857171,698173,197-132.88 %-127.83 %-127.85 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง   49,79448,67846,16547,30642,17337,9075.00 %13.36 %17.89 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง   33,69334,73033,34320,69826,25224,06938.57 %24.41 %27.81 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง   310,015309,183388,375113,588144,737126,10263.36 %53.19 %67.53 %
รวม8,570,6058,565,9388,005,5465,281,7665,192,7714,872,55738.37 %39.38 %39.14 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลำปาง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง   8617758181,9951,2891,374-131.73 %-66.25 %-67.92 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง   7,1187,4807,5181,3983,0091,77280.36 %59.77 %76.42 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง   8,88711,45411,2072,1343,0822,05875.99 %73.09 %81.64 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง   10,08510,12310,14229520341697.07 %97.99 %95.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง   41,06239,73139,46413,7619,8218,88166.49 %75.28 %77.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา   3,2773,2773,27767034633879.56 %89.43 %89.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว   5,2865,4005,51444041327091.68 %92.36 %95.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม   2,8892,8892,88963561943878.01 %78.57 %84.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน   5,8135,8135,81384374956285.50 %87.11 %90.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง   5,3744,7844,72785374976984.12 %84.35 %83.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ   3,1263,1263,12660347446780.70 %84.83 %85.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก   5,4005,4005,400133484297.54 %99.10 %99.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ   3,7543,7164,00127645036892.66 %87.88 %90.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ   5,7455,7455,51768652534088.07 %90.86 %93.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ   2,8752,8752,87538514098.69 %98.22 %98.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร   2,6782,6782,67881281061369.66 %69.74 %77.11 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง   15,23815,27619,0629,4336,8556,76738.10 %55.13 %64.50 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง   9,95210,29410,1614,0173,7734,86459.64 %63.34 %52.13 %
สำนักชลประทานที่ 2   62,05152,03061,06243,59841,95531,85329.74 %19.36 %47.84 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง   18,87018,92718,01415,09518,05510,22420.00 %4.61 %43.25 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง   21,24722,12221,7808,8887,4525,71958.17 %66.31 %73.74 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง   12,57612,69012,3673,2362,8243,75074.27 %77.75 %69.68 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง   
ท่าอากาศยานลำปาง   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง   16,64514,05916,9886,9506,4966,99758.25 %53.79 %58.81 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง   
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1   76,11275,82771,01645,89340,18635,85839.70 %47.00 %49.51 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง   25,74824,87425,82525543020399.01 %98.27 %99.22 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง   
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง   11,92911,13110,9648457022,91092.92 %93.69 %73.46 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง   11,16912,7286,1664,8944,0363,24756.18 %68.29 %47.34 %
สำนักงานจังหวัดลำปาง   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง   24,12725,38225,4207,1985,4705,31770.17 %78.45 %79.08 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง   10,94110,94110,9411,8613,0133,30582.99 %72.46 %69.79 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง   16,02416,30916,6702,0682,1761,98087.09 %86.66 %88.12 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง   14,17313,90713,6795,6555,1214,07460.10 %63.17 %70.22 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง   13,08912,53813,0513,1153,1164,77276.21 %75.15 %63.44 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง   11,72012,11911,83472062558693.86 %94.85 %95.05 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง   8,3977,8097,1983,1982,5321,98861.92 %67.58 %72.38 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   
รจก.ลำปาง   15,24415,04914,5487,3637,0837,51551.70 %52.93 %48.34 %
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง   6,2336,0656,0225,7115,3795,3118.37 %11.31 %11.80 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง   3,9417,01610,3942,6052,4461,83833.91 %65.14 %82.32 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง   20,18622,25321,9388,8455,4085,43256.18 %75.70 %75.24 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง   9,5719,8189,7423,2242,1751,97566.31 %77.85 %79.73 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง   17,34216,21019,1937,0294,8254,38859.47 %70.24 %77.14 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง   13,20315,10515,4473,0713,7014,57676.74 %75.50 %70.38 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง   18,38418,30918,3772,4291,9182,09986.79 %89.52 %88.58 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง   12,67112,08112,8426,9124,9425,15645.45 %59.09 %59.85 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   20,44620,44620,4469,7867,8567,61652.14 %61.58 %62.75 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   8,1527,9467,9648,7488,3217,334-7.31 %-4.73 %7.92 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   18,54221,37221,4355,9535,4524,43067.89 %74.49 %79.33 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   
วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง   
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง   22,55723,25823,25820,56916,3339,2128.81 %29.78 %60.39 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง   10,81210,76110,7866,4558,7025,03140.30 %19.13 %53.36 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง   12,60012,60012,6067,1984,4953,22842.87 %64.32 %74.39 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง   13,16513,45113,4517,5546,6626,38542.62 %50.47 %52.53 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง   8,2028,6598,4873,5903,1132,50356.23 %64.05 %70.51 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง   85,47685,476140,09882,644129,42971,1173.31 %-51.42 %49.24 %
รวม810,964810,099874,196392,175405,697308,31051.64 %49.92 %64.73 %