เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดแพร่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 62 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)   116,58352,947107,092129,211131,33795,752-10.83 %-148.05 %10.59 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่   1,933,6221,929,4701,871,51440,98542,33139,25997.88 %97.81 %97.90 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่   33,28632,72032,2905,5276,5926,92983.40 %79.85 %78.54 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่   35,00636,29134,60917,49119,25434,34550.03 %46.95 %0.76 %
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่   37,63738,81636,50815,45816,07813,37458.93 %58.58 %63.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่   205,964186,522185,622138,248101,088124,06732.88 %45.80 %33.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย   46,31546,37144,0475,1995,2597,79488.77 %88.66 %82.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่   54,80211,06910,05314,17214,18213,07374.14 %-28.12 %-30.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง   48,32746,30543,0945,8305,7744,96487.94 %87.53 %88.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง   46,02645,83543,9525,3894,4144,21388.29 %90.37 %90.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น   45,01946,27645,2194,7365,0555,03789.48 %89.08 %88.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง   62,98264,04752,7039,3149,4689,61885.21 %85.22 %81.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น   46,83945,37243,6947,7997,9997,06483.35 %82.37 %83.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่   54,27043,37542,0323,5483,7823,59393.46 %91.28 %91.45 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่   141,78972,584138,67265,99765,39266,09253.45 %9.91 %52.34 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่   
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่   30,82130,67229,40939,80838,9779,525-29.16 %-27.08 %67.61 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่   98,26897,86695,34933,96936,39334,53865.43 %62.81 %63.78 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่   25,40925,81324,96732,14835,68832,486-26.52 %-38.25 %-30.12 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่   1,377,3181,369,5881,333,68831,90133,42325,84797.68 %97.56 %98.06 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่   164,740165,229163,325111,17792,727181,90132.51 %43.88 %-11.37 %
ท่าอากาศยานแพร่   613,776587,549535,923285,034354,342286,75253.56 %39.69 %46.49 %
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)   140,916130,209122,060243,020254,348207,614-72.46 %-95.34 %-70.09 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่   40,66547,57746,19925,59524,03619,84237.06 %49.48 %57.05 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   143,868143,132140,373209,978138,09670,553-45.95 %3.52 %49.74 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่   38,23738,04337,0193,4283,5822,19891.03 %90.58 %94.06 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่   36,42033,98636,7137,9467,2535,71178.18 %78.66 %84.44 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่   33,90534,33932,6184,7774,3973,96685.91 %87.20 %87.84 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่   
สำนักงานจังหวัดแพร่   158,230149,488148,901240,935258,165242,381-52.27 %-72.70 %-62.78 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่   91,22189,66994,16017,15218,73316,81681.20 %79.11 %82.14 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่   96,00660,39358,60788,51490,42484,3667.80 %-49.73 %-43.95 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่   137,762137,056132,84712,89113,11413,24690.64 %90.43 %90.03 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่   49,47351,99248,66933,10339,19130,75733.09 %24.62 %36.80 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่   74,40765,77353,12120,00917,21513,57273.11 %73.83 %74.45 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่   49,06049,80248,73943,83941,28353,76010.64 %17.11 %-10.30 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่   36,27738,94835,43734,29348,05060,7205.47 %-23.37 %-71.34 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่   132,596131,691128,12527,04430,49330,68279.60 %76.85 %76.05 %
รจจ.แพร่   430,322452,083383,853281,551275,860286,00134.57 %38.98 %25.49 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่   27,76235,15031,9836,5977,7895,75076.24 %77.84 %82.02 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่   39,50040,48338,67213,26713,52611,43266.41 %66.59 %70.44 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่   41,08641,42539,77811,97511,79811,24170.85 %71.52 %71.74 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่   67,27262,79258,32973,62074,98168,434-9.44 %-19.41 %-17.32 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   39,40649,64048,30335,80033,61342,2189.15 %32.29 %12.60 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่   28,16444,40050,84441,50441,98149,949-47.37 %5.45 %1.76 %
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   533,601374,374279,928109,74689,36571,60779.43 %76.13 %74.42 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1   887,311693,072219,478162,119158,560143,17181.73 %77.12 %34.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่   130,573146,558136,922135,145133,549104,832-3.50 %8.88 %23.44 %
วิทยาลัยการอาชีพลอง   348,919270,623311,164135,244149,171168,45761.24 %44.88 %45.86 %
วิทยาลัยการอาชีพสอง   521,988488,260387,897146,593119,352116,60871.92 %75.56 %69.94 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่   
วิทยาลัยเทคนิคแพร่   1,253,3041,123,8201,166,504833,685682,681700,73633.48 %39.25 %39.93 %
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่   344,071344,739340,671155,446147,954127,74154.82 %57.08 %62.50 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   1,044,631938,4731,084,091371,646338,449335,64864.42 %63.94 %69.04 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่   42,29642,01039,02039,78636,38731,8955.93 %13.38 %18.26 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่   90,40987,48641,3478,1528,9238,92190.98 %89.80 %78.42 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่   581,756685,134656,006213,300147,400131,03663.34 %78.49 %80.03 %
รวม12,930,21312,097,34111,392,1414,790,6414,489,2714,278,08562.95 %62.89 %62.45 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดแพร่ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จาก 62 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)   1,1211,1211,12146111195.86 %98.98 %98.98 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่   9751,01597256066242642.54 %34.75 %56.19 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่   5,6965,5445,6588121,22886285.75 %77.85 %84.77 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่   5,1645,8676,09597184578181.19 %85.59 %87.18 %
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่   8,3398,8668,61943,280376435-419.01 %95.76 %94.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่   23,79922,22123,3435,5814,9254,45376.55 %77.84 %80.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย   2,8772,7822,61128227728090.20 %90.03 %89.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่   3,4563,0463,04629931946791.36 %89.52 %84.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง   3,0423,2903,08015117022195.04 %94.83 %92.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง   4,0083,9054,06510426123697.42 %93.32 %94.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น   3,8814,1963,88137542129690.33 %89.97 %92.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง   4,3244,5154,55336628635291.54 %93.67 %92.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น   2,3932,1652,48827134621988.69 %84.03 %91.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่   2,0201,8872,02014230717392.99 %83.74 %91.44 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่   11,70513,16912,88426,97526,02523,771-130.46 %-97.62 %-84.50 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่   
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่   5,7725,7535,6964,4414,6644,18523.06 %18.92 %26.53 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่   15,81215,81215,81220,90913,76514,764-32.23 %12.95 %6.63 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่   6,0256,1656,1656,4246,0653,946-6.61 %1.62 %35.99 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่   55,38955,32655,3489,7399,1888,10082.42 %83.39 %85.37 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่   16,30716,72516,72514,36224,5733,54011.92 %-46.92 %78.83 %
ท่าอากาศยานแพร่   5,9065,8885,8173,3633,2154,30943.06 %45.40 %25.92 %
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)   50,30050,79448,74074,03469,01864,964-47.19 %-35.88 %-33.29 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่   9,08111,93311,9335,5315,0543,57039.09 %57.65 %70.08 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   49,58049,58550,0419,3719,2028,42981.10 %81.44 %83.16 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่   85285285214325623683.17 %69.91 %72.32 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่   8,1528,2449,89978767341290.35 %91.84 %95.84 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่   6,6096,8187,1223,6912,5802,41844.15 %62.15 %66.05 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่   
สำนักงานจังหวัดแพร่   17,41015,83115,58420,32419,6268,666-16.74 %-23.97 %44.39 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่   10,3369,8609,9362,9621,7871,56971.34 %81.88 %84.20 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่   29,65215,55715,3157981,0471,06797.31 %93.27 %93.03 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่   10,33610,33610,1277,9507,7197,24723.08 %25.32 %28.43 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่   10,48810,54510,88710,3744,8995,8611.08 %53.54 %46.17 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่   9,7129,7129,7125,5233,5723,45443.13 %63.22 %64.44 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่   12,33212,77012,8463,0483,0932,67675.28 %75.78 %79.17 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่   4,1394,5965,17087798073878.81 %78.67 %85.73 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่   9,8799,8799,8794,3913,5001,48555.55 %64.58 %84.97 %
รจจ.แพร่   10,33410,63510,3804,8623,6502,72552.96 %65.68 %73.75 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่   3,5556,2286,3041,4202,0031,61660.05 %67.84 %74.37 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่   9,1579,6327,8023,1362,3591,38565.75 %75.51 %82.24 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่   6,9517,2177,2742,3971,9451,51165.51 %73.05 %79.23 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่   14,27214,21514,2535,9704,0102,39758.17 %71.79 %83.18 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   8,80313,06213,0621,9372,4572,71777.99 %81.19 %79.20 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่   3,6963,4673,7393,4121,7382,2307.69 %49.87 %40.36 %
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   18,90918,89318,90510,2277,0535,02545.91 %62.67 %73.42 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1   17,50017,53017,5775,8764,4645,37966.42 %74.54 %69.40 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่   39,09139,28433,0905,5799,4375,85785.73 %75.98 %82.30 %
วิทยาลัยการอาชีพลอง   8,6178,4398,5006,6965,0054,30722.29 %40.69 %49.33 %
วิทยาลัยการอาชีพสอง   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่   
วิทยาลัยเทคนิคแพร่   18,97217,02118,2407,1004,0903,75162.58 %75.97 %79.43 %
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่   9,4849,2419,3576,6945,0335,26229.42 %45.54 %43.77 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   10,25110,39410,1287,0295,4034,07631.43 %48.01 %59.76 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่   10,1659,9759,6892,9524,8713,89770.96 %51.16 %59.78 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่   6,8756,8196,6852,1062,0332,40669.36 %70.19 %64.01 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่   50,44587,04283,21840,22834,72440,65720.25 %60.11 %51.14 %
รวม673,947705,663696,246406,881331,211279,81639.63 %53.06 %59.81 %