เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดน่าน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 63 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน   136,443309,506234,427269,840277,063191,169-97.77 %10.48 %18.45 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน   36,36613,4165,6127,4287,7907,54779.57 %41.93 %-34.47 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน   48,33860,28458,80724,08324,21620,36350.18 %59.83 %65.37 %
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน   37,02736,21935,58919,35319,91418,37547.73 %45.02 %48.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน   180,626186,198187,18791,697103,99270,55049.23 %44.15 %62.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง   44,50744,71642,1534,8604,6584,54289.08 %89.58 %89.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา   44,26444,63743,3017,5888,5008,77682.86 %80.96 %79.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง   74,06465,52663,4186,0815,9655,35791.79 %90.90 %91.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย   51,54956,52773,1763,3072,9602,80693.58 %94.76 %96.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น   4,826186,19077,0715,1264,3363,204-6.21 %97.67 %95.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ   38,95538,41136,1782,2452,1802,05194.24 %94.32 %94.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง   48,27347,97146,8163,6984,4874,08292.34 %90.65 %91.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว   45,93945,92443,6513,3973,4393,11692.61 %92.51 %92.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน   50,02450,94050,26511,03010,84110,45177.95 %78.72 %79.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม   40,76640,51939,2065,5386,1854,89886.42 %84.74 %87.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา   192,559191,089186,1179,3799,1688,61895.13 %95.20 %95.37 %
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน   56,48956,46856,41057,41161,72658,321-1.63 %-9.31 %-3.39 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน   63,03962,75761,31726,88527,31128,87057.35 %56.48 %52.92 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   37,64438,93238,35618,97817,83615,15049.59 %54.19 %60.50 %
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน   33,75733,27731,88612,47712,25811,24563.04 %63.16 %64.73 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน   68,96468,20669,59524,37825,23624,10364.65 %63.00 %65.37 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน   365,522353,985388,09940,45189,96945,61988.93 %74.58 %88.25 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน   
ส.ป.ก. น่าน   40,27341,85637,02723,17423,77043,31542.46 %43.21 %-16.98 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน   
ท่าอากาศยานน่านนคร   992,4261,029,574975,5521,015,498902,421831,810-2.32 %12.35 %14.73 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน   57,82856,74254,74622,95324,64521,01860.31 %56.57 %61.61 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน   18,55518,93218,4779,55714,35014,88248.49 %24.20 %19.46 %
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน   38,64939,11539,11014,16113,17112,00363.36 %66.33 %69.31 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน   33,80833,57232,68613,4517,7197,66060.21 %77.01 %76.57 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน   
สำนักงานจังหวัดน่าน   107,85068,85265,220366,382132,40465,820-239.71 %-92.30 %-0.92 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน   104,602109,953104,48449,10650,24349,07853.05 %54.31 %53.03 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน   42,35940,79740,57715,03717,27820,46864.50 %57.65 %49.56 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน   74,59768,10671,79382,29581,80274,639-10.32 %-20.11 %-3.96 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน   127,515127,717124,19317,95723,34522,84185.92 %81.72 %81.61 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน   56,31252,81749,71332,23332,61527,35642.76 %38.25 %44.97 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน   65,02471,20065,12627,99529,17728,19256.95 %59.02 %56.71 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน   46,36144,65443,08425,85927,37628,31744.22 %38.69 %34.28 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน   33,50632,92831,42117,99919,64117,89746.28 %40.35 %43.04 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน   129,932130,165126,92719,68319,73717,71784.85 %84.84 %86.04 %
รจจ.น่าน   
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน   38,21632,43631,88510,6849,1288,87172.04 %71.86 %72.18 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน   39,41039,46538,21820,45020,83320,34148.11 %47.21 %46.78 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน   31,83433,38432,3138,59211,61712,30073.01 %65.20 %61.93 %
สปส.จ.น่าน   67,91667,80266,68155,88070,31562,80917.72 %-3.71 %5.81 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน   49,20145,61754,17027,74825,87629,80743.60 %43.28 %44.97 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน   56,47553,83250,32260,62959,63454,572-7.36 %-10.78 %-8.45 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   530,607384,452376,221218,931217,215207,91658.74 %43.50 %44.74 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   4,556,0434,071,4674,320,207135,035138,582125,22097.04 %96.60 %97.10 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   
วิทยาลัยเทคนิคน่าน   
วิทยาลัยเทคนิคปัว   
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน   35,43436,61556,18016,77820,31715,89252.65 %44.51 %71.71 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน   34,08533,65532,70023,07323,83821,48232.31 %29.17 %34.31 %
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน   253,694246,548240,628136,664125,812121,46646.13 %48.97 %49.52 %
รวม9,362,4549,043,9499,048,3013,123,0352,872,8922,512,90066.64 %68.23 %72.23 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดน่าน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 63 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน   9329259082,0791,8001,555-123.04 %-94.57 %-71.22 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน   9,4309,9627,0538658051,13390.83 %91.92 %83.93 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน   10,0769,6964,5313,2993,4811,92867.26 %64.10 %57.46 %
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน   9,5639,4119,33592028215290.38 %97.00 %98.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน   23,19622,57819,7966,7406,3385,16170.94 %71.93 %73.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง   3,9663,9663,96686551652378.19 %86.99 %86.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา   3,9543,9543,91662149355484.29 %87.53 %85.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง   5,4185,4185,4181,2001,4111,29077.86 %73.97 %76.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย   4,5744,3644,4221,0131,2891,29677.86 %70.47 %70.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น   4,5744,5554,5551,1361,4101,30075.17 %69.06 %71.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ   4,7885,0735,0731,2041,4111,30374.84 %72.17 %74.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง   2,3502,3502,3508111,1211,04965.49 %52.28 %55.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว   4,7114,7304,73094881672779.88 %82.74 %84.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน   3,6573,6383,8479861,13394473.04 %68.86 %75.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม   3,4603,4603,46078897595277.23 %71.82 %72.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา   4,3133,9904,1808131,03489481.14 %74.08 %78.62 %
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน   17,55018,19618,42420,33319,81120,738-15.86 %-8.87 %-12.56 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน   13,82213,89813,93611,13612,1958,84219.43 %12.26 %36.55 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน   9,98110,24810,0765,8144,9314,60241.75 %51.88 %54.32 %
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน   8,4088,1808,0097,0155,2192,93716.57 %36.20 %63.32 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน   17,15417,24917,51622,68223,92115,360-32.23 %-38.68 %12.31 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน   80,49678,43887,76514,47411,3366,00582.02 %85.55 %93.16 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน   
ส.ป.ก. น่าน   19,14718,41818,50613,20212,1819,83431.05 %33.86 %46.86 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน   
ท่าอากาศยานน่านนคร   11,58311,54711,3719,8014,6835,52515.38 %59.44 %51.41 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน   14,83014,29814,0896,1314,1312,49158.66 %71.11 %82.32 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน   8668708701,0931,0721,114-26.19 %-23.12 %-27.98 %
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน   10,30510,47611,21756246046794.55 %95.61 %95.84 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน   8,3658,3468,5365,3534,5374,29936.01 %45.64 %49.64 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน   
สำนักงานจังหวัดน่าน   22,34118,69019,03314,19816,97023,06136.45 %9.21 %-21.16 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน   11,61711,61711,3885,0823,9572,41456.25 %65.93 %78.80 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน   15,26716,63716,6371,0819771,10592.92 %94.13 %93.36 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน   9,0889,2219,2783,9074,4402,97257.01 %51.84 %67.97 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน   13,9608,89312,6857,0765,5235,69949.31 %37.90 %55.07 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน   11,61611,61611,6164,3553,7125,54662.51 %68.05 %52.26 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน   12,70112,41512,26311,8082,9424,1367.03 %76.30 %66.27 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน   7,9287,7767,62482093842989.66 %87.94 %94.37 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน   12,78313,06812,8974,7143,7273,79763.13 %71.48 %70.56 %
รจจ.น่าน   
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน   7,2817,2817,4332,1711,7551,56070.18 %75.89 %79.01 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน   5,5405,6547,6663,4743,23021,30937.29 %42.87 %-177.99 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน   7,7378,1758,3272,2832,1432,28770.49 %73.79 %72.53 %
สปส.จ.น่าน   15,49615,49615,4962,9483,4633,08080.98 %77.65 %80.12 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน   14,69713,51817,7782,8574,2323,87180.56 %68.69 %78.23 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน   13,21412,18711,8452,4402,2703,28181.53 %81.38 %72.30 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   31,87631,97331,9989,8648,2857,76169.05 %74.09 %75.75 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   25,89326,10525,94810,0348,8937,65961.25 %65.93 %70.49 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   
วิทยาลัยเทคนิคน่าน   
วิทยาลัยเทคนิคปัว   
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน   8,9969,18716,2432,7612,5832,92369.30 %71.88 %82.00 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน   8,1938,1938,1942,7072,4562,37966.96 %70.02 %70.97 %
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน   56,55254,58654,58636,30222,60421,61535.81 %58.59 %60.40 %
รวม624,244610,520626,788272,763233,892229,85656.31 %61.69 %63.33 %