เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพะเยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 58 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา   88,45692,95594,97567,33364,96864,44923.88 %30.11 %32.14 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   28,45428,47530,1835,1814,6734,85881.79 %83.59 %83.91 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา   34,20233,87832,50015,78818,42120,73253.84 %45.63 %36.21 %
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา   36,35536,13235,02413,83714,65713,64461.94 %59.43 %61.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา   138,087141,406133,271112,998118,431109,73318.17 %16.25 %17.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน   43,82143,04841,5394,7314,3434,42089.20 %89.91 %89.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ   45,70546,35844,05211,05311,39910,43075.82 %75.41 %76.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน   42,76443,31241,6741,9322,4922,94295.48 %94.25 %92.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้   44,32343,94943,5347,6278,4006,83282.79 %80.89 %84.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง   44,45544,30441,3076,9065,1564,19684.47 %88.36 %89.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง   42,22544,25841,1653,8513,9634,07490.88 %91.05 %90.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา   50,74349,17946,69718,18616,24614,08064.16 %66.97 %69.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ   43,22743,77642,7044,5034,5414,68489.58 %89.63 %89.03 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา   82,34082,22379,59631,33721,83032,37061.94 %73.45 %59.33 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา   46,45446,95648,45516,27217,54712,31764.97 %62.63 %74.58 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา   33,82335,84033,96012,58213,30812,89462.80 %62.87 %62.03 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา   30,99831,32430,70814,72113,75613,28152.51 %56.08 %56.75 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา   41,07540,91040,79921,42626,80120,50047.84 %34.49 %49.75 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา   25,53028,77228,66343,57346,52841,381-70.67 %-61.71 %-44.37 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา   103,694100,376102,83253,49756,11058,79048.41 %44.10 %42.83 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา   48,85446,69241,06332,19528,67924,53434.10 %38.58 %40.25 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา   128,188150,711154,51678,784134,01687,63038.54 %11.08 %43.29 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา   51,06647,27745,98641,40132,77026,68518.93 %30.68 %41.97 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา   18,22318,20617,97010,18011,38912,30744.14 %37.44 %31.51 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา   37,10838,42037,3819,81310,9789,90773.56 %71.43 %73.50 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา   33,84839,59932,17910,25910,6799,87069.69 %73.03 %69.33 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา   39,31440,09339,41719,63221,20017,99150.06 %47.12 %54.36 %
สำนักงานจังหวัดพะเยา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา   46,74145,66046,81447,79048,62644,550-2.24 %-6.50 %4.84 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา   69,36667,90065,46091,111178,41859,477-31.35 %-162.77 %9.14 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา   34,49436,55935,45114,53810,74211,84057.85 %70.62 %66.60 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา   42,47643,58642,89827,40725,00720,93835.48 %42.63 %51.19 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา   44,49743,05542,70922,73442,03340,02948.91 %2.37 %6.27 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา   33,58434,40234,19822,36430,94234,64033.41 %10.06 %-1.29 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา   134,739131,195130,41722,96521,29320,56882.96 %83.77 %84.23 %
เรือนจำจังหวัดพะเยา   362,526382,889313,956367,996433,506257,250-1.51 %-13.22 %18.06 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา   30,95231,35030,1558,6336,9638,39672.11 %77.79 %72.16 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา   37,61336,89735,37629,16731,66329,27322.46 %14.19 %17.25 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา   53,26962,36661,69842,14546,48443,20820.88 %25.47 %29.97 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา   38,87338,12938,07531,56730,20933,38818.79 %20.77 %12.31 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา   40,84941,40141,17848,67448,59251,186-19.16 %-17.37 %-24.31 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   651,665248,274286,702114,45498,62097,82382.44 %60.28 %65.88 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   483,099226,414296,452122,171118,064111,06174.71 %47.85 %62.54 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้   270,391273,391270,297133,772120,452230,40550.53 %55.94 %14.76 %
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   35,77835,63434,19117,99118,33218,11649.72 %48.55 %47.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา   29,76331,78330,1728,6369,7469,54570.98 %69.34 %68.36 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา   182,427170,335171,921104,43291,69091,18142.75 %46.17 %46.96 %
รวม4,026,4363,419,6483,410,2701,948,1452,134,6641,858,40551.62 %37.58 %45.51 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพะเยา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จาก 58 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา   5145465711,5571,4131,772-203.02 %-158.85 %-210.36 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   5,3455,3455,4652,4551,7341,47354.07 %67.56 %73.05 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา   4,7664,7094,5001,7242,2332,04663.84 %52.58 %54.55 %
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา   22,47922,93522,3456,4065,5683,88971.50 %75.72 %82.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน   3,4863,4673,54376763145378.01 %81.81 %87.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ   5,3005,4905,47194397574882.21 %82.25 %86.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน   5,8365,7595,73180778663086.17 %86.35 %89.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้   2,9982,3622,64840232521086.59 %86.23 %92.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง   5,3825,3825,38296683641482.04 %84.46 %92.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง   5,7495,7495,74988781965784.58 %85.75 %88.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา   4,4203,9063,7921,00478877477.28 %79.82 %79.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ   2,5102,7192,71985258850466.07 %78.38 %81.48 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา   15,15715,15714,47315,89817,15916,117-4.89 %-13.21 %-11.36 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา   12,69113,00914,0927,4716,8656,81041.14 %47.23 %51.68 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา   7,8558,3128,3122,3051,6681,32270.66 %79.93 %84.09 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา   6,6006,6386,2823,9613,5732,57439.98 %46.18 %59.02 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา   10,82210,82210,82213,85117,90010,838-27.99 %-65.41 %-0.15 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา   6,6717,5087,5086,1897,3305,3187.23 %2.37 %29.17 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา   17,34417,47717,4398,87311,9526,89648.84 %31.62 %60.46 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา   10,95511,43011,3543,7573,1321,70865.70 %72.60 %84.96 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา   16,98317,21217,2124,2164,4473,44875.17 %74.16 %79.96 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา   12,90712,58312,8494,7653,8902,60463.08 %69.09 %79.74 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา   
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา   
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา   7,62710,3657,6274,0993,0182,05346.25 %70.88 %73.08 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา   9,52910,30810,1372,9272,3692,39269.28 %77.02 %76.40 %
สำนักงานจังหวัดพะเยา   19,28416,67916,10836,81748,14761,184-90.92 %-188.67 %-279.83 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา   13,33212,87512,8753,6643,5363,08772.52 %72.54 %76.02 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา   4,5485,3405,3785,9332,6983,367-30.46 %49.48 %37.41 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา   9,3009,45310,0803,1212,2403,02866.45 %76.31 %69.96 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา   10,57410,32710,6512,2452,8773,83978.77 %72.15 %63.95 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา   6,8367,0467,31273774291689.22 %89.47 %87.47 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา   11,60510,61610,7125,7424,7322,90450.52 %55.43 %72.89 %
เรือนจำจังหวัดพะเยา   10,23310,53610,0845,1029,6879,79050.14 %8.06 %2.92 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา   6,0416,0365,2082,5212,8481,81458.28 %52.82 %65.17 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา   8,4078,3128,1783,4353,8183,11059.14 %54.06 %61.97 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา   14,24514,24514,24510,0017,0206,81129.79 %50.72 %52.18 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา   9,2249,2249,4342,3452,9182,22474.58 %68.37 %76.43 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา   3,5512,8413,5161232252,42396.53 %92.09 %31.10 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   14,32914,32814,3277,1905,1164,31049.82 %64.29 %69.92 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   25,01925,02725,1589,4178,1887,58962.36 %67.28 %69.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   8,4838,4648,3697,7774,6773,7488.32 %44.74 %55.21 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา   5,8026,6386,4862,8662,4082,32450.60 %63.73 %64.17 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา   52,35345,93547,60144,65750,22943,03014.70 %-9.35 %9.60 %
รวม437,092433,113431,746250,773262,101241,14742.63 %39.48 %44.15 %