เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเชียงราย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จาก 77 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย   30,86730,38230,6888,0597,3907,52073.89 %75.68 %75.50 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย   2,024,91241,25240,23736,72039,41440,33698.19 %4.46 %-0.25 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย   35,82136,16635,55524,04024,30620,12332.89 %32.79 %43.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย   265,947263,825121,951134,329138,453136,20949.49 %47.52 %-11.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล   43,37542,88242,1334,8695,9564,61288.77 %86.11 %89.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ   43,45146,31340,9935,2336,0005,46287.96 %87.04 %86.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน   46,21844,98544,2975,1185,4134,46288.93 %87.97 %89.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง   42,65544,72544,1558,97810,2267,59978.95 %77.14 %82.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด   47,06042,86045,1887,9176,6506,17683.18 %84.48 %86.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย   43,21041,66841,1665,3264,0374,57287.67 %90.31 %88.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน   46,47944,94442,24210,99611,80410,40076.34 %73.74 %75.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย   52,68051,45448,50125,72125,48724,54251.17 %50.47 %49.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน   51,08050,70647,5249,7986,6984,21880.82 %86.79 %91.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง   46,20945,04144,2531,9082,9502,28695.87 %93.45 %94.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว   49,91241,59641,0534,4963,9174,94090.99 %90.58 %87.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย   44,02941,86540,1315,0004,7044,59888.64 %88.76 %88.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย   47,52944,65342,43913,22811,61711,98772.17 %73.98 %71.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น   45,31344,66741,5025,5074,6014,44087.85 %89.70 %89.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย   46,21644,49343,7617,9496,2855,54482.80 %85.87 %87.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า   46,20944,99944,2665,7625,345405,18287.53 %88.12 %-815.34 %
ด่านศุลกากรเชียงของ   
ด่านศุลกากรเชียงแสน   165,347169,014150,65591,41498,514129,94444.71 %41.71 %13.75 %
ด่านศุลกากรแม่สาย   789,061537,271167,370544,041555,844542,61331.05 %-3.46 %-224.20 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย   104,708101,188100,44781,88995,664101,78221.79 %5.46 %-1.33 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   55,26853,12530,92023,01819,43217,16158.35 %63.42 %44.50 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย   54,53354,14154,52834,31924,48326,36637.07 %54.78 %51.65 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   40,85849,98549,50120,55021,59321,73949.70 %56.80 %56.08 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย   37,47936,19636,00727,28934,98833,80027.19 %3.34 %6.13 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   119,105116,79945,86421,55321,74318,58481.90 %81.38 %59.48 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   67,07562,07761,45528,16919,49220,67458.00 %68.60 %66.36 %
ส.ป.ก. เชียงราย   56,52354,66053,48461,94540,72236,556-9.59 %25.50 %31.65 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   61,54362,09791,455171,295197,486217,315-178.33 %-218.03 %-137.62 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย   41,29138,41438,72535,59728,37726,11413.79 %26.13 %32.56 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)   121,659119,604126,697139,047142,499142,107-14.29 %-19.14 %-12.16 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย   44,24543,25142,48180,30083,06078,204-81.49 %-92.04 %-84.09 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)   113,858111,947109,6954,5024,0254,28296.05 %96.40 %96.10 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย   37,41436,72341,2276,7937,4537,46081.84 %79.70 %81.90 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย   34,00633,10733,40210,70810,39911,84468.51 %68.59 %64.54 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย   46,29444,48844,40944,76456,50948,6233.31 %-27.02 %-9.49 %
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย   
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย   211,275206,897197,409123,497116,344103,09841.55 %43.77 %47.77 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย   122,878123,571118,536745,892368,49728,258-507.02 %-198.21 %76.16 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย   50,29548,27047,91529,49127,06730,00541.36 %43.93 %37.38 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   44,22647,67446,52730,17926,12225,49031.76 %45.21 %45.21 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย   86,159108,43486,46047,32844,67841,48245.07 %58.80 %52.02 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย   39,65339,39054,87741,73039,97749,125-5.24 %-1.49 %10.48 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย   160,462153,023141,68394,92888,56183,83240.84 %42.13 %40.83 %
เรือนจำกลางเชียงราย   2,535,1532,560,5302,420,2081,262,2261,338,7931,267,57750.21 %47.71 %47.63 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย   38,07641,34437,18273879774498.06 %98.07 %98.00 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย   96,16597,20889,8143,0603,3353,13796.82 %96.57 %96.51 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย   53,83951,97938,75217,75917,57118,33367.02 %66.20 %52.69 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย   82,88178,14383,07689,99594,69990,593-8.58 %-21.19 %-9.05 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย   
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย   105,16071,26145,82268,09564,20964,08835.25 %9.90 %-39.86 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   594,081308,979557,370178,531180,160162,80869.95 %41.69 %70.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   275,136228,283191,001108,844113,86996,10660.44 %50.12 %49.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   558,013560,751356,302114,286104,20799,47779.52 %81.42 %72.08 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   372,374309,161302,314174,297154,742168,03153.19 %49.95 %44.42 %
วิทยาลัยการอาชีพเทิง   259,220251,976247,557155,891150,365124,16439.86 %40.33 %49.84 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง   1,097,2251,123,9221,104,253109,221104,4008,71190.05 %90.71 %99.21 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย   260,780255,365251,344371,328360,00030,011-42.39 %-40.97 %88.06 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   349,087376,135361,781270,600303,780320,16022.48 %19.24 %11.50 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   175,634175,463175,463647,800555,417606,807-268.83 %-216.54 %-245.83 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   207,137200,565152,935198,690208,754200,3834.08 %-4.08 %-31.02 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   39,18737,93837,20131,72731,07629,07619.04 %18.09 %21.84 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย   665,205567,877545,979108,411125,131123,72683.70 %77.97 %77.34 %
รวม13,568,74210,837,6999,892,1196,782,6916,416,0875,975,59850.01 %40.80 %39.59 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเชียงราย ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 77 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย   7,6517,9748,4121,5581,5311,12479.64 %80.81 %86.63 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย   12,12012,12012,1203,2813,2292,79972.93 %73.36 %76.90 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย   9,93310,35210,52359450243894.02 %95.15 %95.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย   36,08038,36236,92111,0659,37210,74269.33 %75.57 %70.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล   3,0333,0333,03325322020091.66 %92.73 %93.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ   6,8529,0776,85272049757189.50 %94.53 %91.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน   5,0325,0325,03292291973781.68 %81.73 %85.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง   4,7194,7194,7199821,2631,06579.18 %73.24 %77.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด   3,1613,1043,16180979054474.42 %74.56 %82.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย   3,2117,1943,13578982667275.44 %88.51 %78.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน   4,9984,9794,73273458744085.32 %88.22 %90.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน   4,0213,9834,05977579266180.74 %80.12 %83.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง   5,2725,2725,27218824422896.44 %95.37 %95.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว   2,1252,0302,12575780076564.40 %60.58 %64.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย   4,7044,7994,6471,2781,1871,14972.83 %75.26 %75.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น   5,8145,8145,81478482279886.51 %85.87 %86.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย   3,2053,2053,20586766335972.94 %79.32 %88.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า   6,5316,5316,5318941,08466986.32 %83.41 %89.76 %
ด่านศุลกากรเชียงของ   
ด่านศุลกากรเชียงแสน   17,95816,89518,55253,4245,3677,803-197.50 %68.23 %57.94 %
ด่านศุลกากรแม่สาย   29,34729,02432,3145,8745,7025,71879.98 %80.35 %82.31 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย   25,22224,72725,03228,91730,51928,354-14.65 %-23.42 %-13.27 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   8,4508,0128,0123,4332,7992,90459.38 %65.07 %63.75 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย   15,75216,32216,62711,20710,9879,40028.85 %32.69 %43.46 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   10,97910,92211,0553,8202,5152,54265.20 %76.98 %77.01 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย   10,29410,29410,2944,0934,5472,42860.24 %55.83 %76.41 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   45,66445,66415,086106,58932,77624,632-133.42 %28.22 %-63.27 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   22,94321,27021,76118,50816,04713,22119.33 %24.55 %39.25 %
ส.ป.ก. เชียงราย   17,82517,82517,8255,0208,7919,08171.84 %50.68 %49.06 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   16,68416,68429,7102,9734,1783,03582.18 %74.96 %89.79 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย   12,02511,05511,85418,7069,4319,568-55.57 %14.68 %19.28 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)   47,39747,62552,18914,4789,27912,20469.45 %80.52 %76.62 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)   5,9025,9595,95954237637790.81 %93.69 %93.67 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย   10,52210,63713,0901,06162434689.92 %94.13 %97.35 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย   8,6218,5839,2674,1092,3122,28152.33 %73.06 %75.39 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย   13,24213,18513,5083,9033,9042,98470.52 %70.39 %77.91 %
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย   
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย   38,02038,53336,2892,2012,3922,21894.21 %93.79 %93.89 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย   9,57210,0668,8683,8653,7844,69959.62 %62.41 %47.02 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย   14,17313,71713,9457,4445,2245,24347.48 %61.91 %62.40 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   12,88114,85814,8585,6223,9633,09556.35 %73.33 %79.17 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย   24,72721,26726,5727,1897,3299,29770.93 %65.54 %65.01 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย   10,31310,67511,2071,5791,09497484.69 %89.75 %91.31 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย   6,5876,4866,0304,0013,4922,85239.25 %46.16 %52.71 %
เรือนจำกลางเชียงราย   27,16927,43126,02612,4159,0699,48654.31 %66.94 %63.55 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย   16,68418,89014,1706,5794,3575,24860.57 %76.93 %62.96 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย   9,8579,5159,6675,7504,2984,54341.66 %54.82 %53.01 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย   20,10717,80018,23211,08521,0166,97344.87 %-18.07 %61.76 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย   
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย   15,31514,47814,8395,4693,8753,50164.29 %73.23 %76.41 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   16,27321,44330,19212,31011,3549,50224.35 %47.05 %68.53 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   32,58232,60132,59710,9867,7366,50866.28 %76.27 %80.04 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   20,96722,82222,15321,78016,07810,230-3.88 %29.55 %53.82 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   9,9729,8239,79112,69310,25810,900-27.29 %-4.43 %-11.32 %
วิทยาลัยการอาชีพเทิง   10,21410,21410,2148,1445,4598,35920.27 %46.56 %18.16 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง   9,51910,39410,3949,0309,6908185.14 %6.78 %92.13 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย   11,78011,78011,78024,14424,4232,053-104.96 %-107.33 %82.57 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   11,69812,36912,2677,6847,4829,49234.31 %39.51 %22.62 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   9,7079,7079,7078,0087,2597,32317.50 %25.22 %24.56 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   28,55928,95428,98329,86224,97026,001-4.56 %13.76 %10.29 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   11,43511,11211,3597,2656,0625,96436.47 %45.45 %47.50 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย   54,63258,56571,02148,21062,95460,19711.76 %-7.49 %15.24 %
รวม880,030895,760903,588587,222439,100376,31433.27 %50.98 %58.35 %