เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 59 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   37,98149,38431,02832,22628,78026,19615.15 %41.72 %15.57 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   153,040185,522147,78088,46987,27666,23042.19 %52.96 %55.18 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   158,785155,766143,01334,89933,08332,80778.02 %78.76 %77.06 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   30,46132,07630,6816,0567,0117,20680.12 %78.14 %76.51 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน   27,62225,63316,16811,12615,38214,07859.72 %39.99 %12.93 %
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน   39,68939,46239,77916,16615,93317,74659.27 %59.62 %55.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน   97,86791,88587,30461,23474,76674,92637.43 %18.63 %14.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม   44,10844,10043,8222,7982,8473,20793.66 %93.54 %92.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย   42,91143,69543,0164,1104,4594,17690.42 %89.80 %90.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย   42,69944,02038,6213,4433,4463,20591.94 %92.17 %91.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง   44,47344,11442,5226,4006,9046,89785.61 %84.35 %83.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย   41,16145,76742,0322,7043,0073,24393.43 %93.43 %92.28 %
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง   
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน   53,24355,26654,85935,33538,12343,22133.63 %31.02 %21.21 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน   90,29454,80255,02945,93748,73252,08349.13 %11.08 %5.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58,77744,84345,69920,12421,29520,14365.76 %52.51 %55.92 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   38,57135,65336,28715,45115,81013,49159.94 %55.66 %62.82 %
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน   33,89232,75830,7916,8198,1537,07879.88 %75.11 %77.01 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   53,88556,03654,00126,06728,27727,13351.62 %49.54 %49.75 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   20,51721,77520,95231,12338,27035,816-51.69 %-75.75 %-70.94 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   50,75649,67047,66715,37617,21316,21969.71 %65.35 %65.97 %
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน   46,77946,79639,40519,45720,30320,27058.41 %56.61 %48.56 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน   40,01341,32342,46873,48886,46879,235-83.66 %-109.25 %-86.58 %
ท่าอากาศยานปาย   280,753461,490400,17581,76292,81887,59470.88 %79.89 %78.11 %
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน   808,003777,130747,946464,837453,209402,26642.47 %41.68 %46.22 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน   36,05836,11536,52216,86118,71426,02153.24 %48.18 %28.75 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน   37,13736,91837,0588,6298,8016,90076.76 %76.16 %81.38 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   31,41032,62133,0767,8305,6115,95875.07 %82.80 %81.99 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   41,05639,43146,16028,59334,14038,07430.36 %13.42 %17.52 %
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   58,32058,77157,31538,58118,40453,23533.85 %68.69 %7.12 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน   50,01461,15748,65338,60343,15446,91422.82 %29.44 %3.58 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   121,479122,448122,87119,76121,84729,40483.73 %82.16 %76.07 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   40,79040,57640,94233,02832,98232,74919.03 %18.72 %20.01 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน   41,79041,54739,76615,18320,83822,86563.67 %49.84 %42.50 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน   38,47540,92071,17215,02516,46116,68160.95 %59.77 %76.56 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน   30,51232,28630,6619,86010,4389,51667.69 %67.67 %68.96 %
สพ.แม่ฮ่องสอน   47,47073,949144,08017,52516,00321,37363.08 %78.36 %85.17 %
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   263,042283,458243,285203,877235,658263,42622.49 %16.86 %-8.28 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   9,0416,45129,0708,2429,5268,6068.84 %-47.68 %70.40 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน   30,46931,74830,9777,0446,3546,34576.88 %79.99 %79.52 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   48,23839,55939,90538,92436,05139,41519.31 %8.87 %1.23 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน   39,82138,76931,66923,32135,84060,01841.44 %7.56 %-89.52 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   169,025183,286182,79231,00524,33522,28581.66 %86.72 %87.81 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   217,708174,342192,346129,221124,822126,94440.64 %28.40 %34.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน   467,589448,604460,235164,406145,717154,14264.84 %67.52 %66.51 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   73,13173,88873,958119,347126,667124,095-63.20 %-71.43 %-67.79 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   36,93537,04234,41718,17117,15916,80650.80 %53.68 %51.17 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   31,48930,71730,8026,9645,7155,15877.88 %81.39 %83.25 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   480,155482,205480,25687,998107,182108,45781.67 %77.77 %77.42 %
รวม4,777,4334,925,7754,819,0352,193,4052,273,9852,309,85054.09 %53.83 %52.07 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จาก 59 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   8988668591,4861,3241,279-65.48 %-52.92 %-48.98 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   7,8168,2918,1011,4811,2281,56181.05 %85.19 %80.73 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน   3,2553,2553,0739711,37689270.16 %57.73 %70.98 %
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน   5,7695,6176,0931115918798.07 %98.94 %96.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน   14,23213,94613,0726,6444,8684,25753.31 %65.09 %67.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม   4,8154,7394,7016391,24276786.72 %73.79 %83.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย   3,7003,6053,60549734227686.58 %90.51 %92.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย   6,6337,1476,63367169833589.89 %90.23 %94.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง   8,6058,5108,62445215727194.75 %98.16 %96.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย   8,3738,3748,4501,04562844287.52 %92.50 %94.77 %
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง   
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน   6,7687,1487,2815,3115,3433,91721.53 %25.26 %46.21 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน   12,07512,43712,8556,8348,2497,87143.40 %33.67 %38.77 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   12,01013,73014,3577,7853,4393,10035.17 %74.95 %78.41 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   10,7447,95310,0601,9351,39894481.99 %82.41 %90.62 %
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน   9,2998,8628,1202,6291,2251,22271.73 %86.17 %84.95 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   17,66618,23717,93212,34012,30110,44030.15 %32.55 %41.78 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   4,7695,0914,96279286559383.39 %83.02 %88.06 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   15,86015,51715,1188,0075,3425,44049.51 %65.57 %64.02 %
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน   10,19310,63010,4401,0511,09492689.68 %89.71 %91.13 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน   11,22011,61912,0751,1562,0651,98389.70 %82.23 %83.58 %
ท่าอากาศยานปาย   7,6945,3594,9912,2481,4861,39870.79 %72.27 %71.98 %
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน   5,5495,5495,5494,3943,4372,31120.80 %38.06 %58.35 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน   10,59210,57311,04962235645794.13 %96.64 %95.86 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   8,0448,2729,0711,8572,9062,87976.91 %64.87 %68.26 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   11,90411,16311,3341,9472,9152,32683.65 %73.89 %79.47 %
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   18,23719,18719,1873,5863,9854,26680.33 %79.23 %77.77 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน   12,47512,49412,1511,1089971,11191.12 %92.02 %90.85 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   8,9389,1479,6415,1855,22059,46141.99 %42.94 %-516.73 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   11,96111,73312,2665,0374,7175,46557.89 %59.80 %55.45 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน   11,14410,97210,3071,4492,2891,64187.00 %79.14 %84.08 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน   10,51610,06010,1552,9192,2202,09872.24 %77.93 %79.34 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สพ.แม่ฮ่องสอน   4,0224,1574,1253,6953,6683,0898.12 %11.77 %25.12 %
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   10,28310,71310,2746,5645,3924,63236.17 %49.67 %54.92 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   7,5507,5507,5502,0042,1672,46973.46 %71.30 %67.29 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน   7,9867,0017,6651,3761,01994782.77 %85.44 %87.65 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   11,54311,20111,5434,1493,0632,33064.06 %72.66 %79.81 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน   6,9296,5306,5491,2681,86997181.71 %71.38 %85.18 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   2,7483,0732,7584,1092,2781,435-49.51 %25.87 %47.97 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   25,23425,18625,2242,5702,0933,19189.82 %91.69 %87.35 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน   
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   14,38923,99523,99517,18516,23620,053-19.43 %32.33 %16.43 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   10,55410,4219,7932,0332,0062,61580.74 %80.75 %73.30 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   44,41045,12045,12038,67949,49545,98312.90 %-9.70 %-1.91 %
รวม437,402445,027446,707175,821173,053217,83059.80 %61.11 %51.24 %