เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน จาก 83 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์   144,260140,874134,510149,902154,680142,601-3.91 %-9.80 %-6.02 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์   131,908142,493118,06248,91642,92540,95562.92 %69.88 %65.31 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์   63,42263,58261,639142,882149,759149,639-125.29 %-135.54 %-142.77 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์   41,08242,98641,64022,27423,41421,96245.78 %45.53 %47.26 %
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์   806,611812,699658,036409,516389,886368,55949.23 %52.03 %43.99 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์   40,81340,99039,88628,26627,48527,49130.74 %32.95 %31.08 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี   32,44632,38931,5366,9834,4518,19278.48 %86.26 %74.02 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก   32,36432,34831,5606,1416,7065,85181.02 %79.27 %81.46 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์   37,36237,22736,33427,68726,94426,94125.90 %27.62 %25.85 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว   36,73436,54635,5616,8167,5879,63381.44 %79.24 %72.91 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์   57,56756,59155,70127,29126,80329,86852.59 %52.64 %46.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์   39,06840,17737,71916,32916,87115,90558.20 %58.01 %57.83 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์   40,10840,56339,94716,20519,06212,12859.60 %53.01 %69.64 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9   66,95069,40565,56149,42344,59443,54626.18 %35.75 %33.58 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์   34,69935,26835,40856,52752,45649,524-62.91 %-48.73 %-39.87 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   68,19358,42564,30261,98266,07960,8889.11 %-13.10 %5.31 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12   
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์   136,029131,559118,061273,513236,228223,094-101.07 %-79.56 %-88.97 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)   91,10092,47786,00995,42093,05698,370-4.74 %-0.63 %-14.37 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์   47,81547,27246,46523,27923,92727,28651.31 %49.38 %41.28 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)   1,031,8681,069,9471,037,13492,18090,53991,20291.07 %91.54 %91.21 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)   156,161131,630128,511121,900126,195106,64721.94 %4.13 %17.01 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์   46,57747,31552,02116,28415,92912,87465.04 %66.33 %75.25 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์   38,16439,24537,87317,24113,29212,25954.82 %66.13 %67.63 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์   47,33048,49344,61246,79446,07047,5951.13 %5.00 %-6.69 %
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์   110,906110,81788,621526,161448,023443,348-374.42 %-304.29 %-400.27 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์   146,562147,392142,18285,08097,257176,99941.95 %34.01 %-24.49 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   101,85197,33998,250110,96893,62990,988-8.95 %3.81 %7.39 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   93,75993,80390,242176,694180,564154,108-88.46 %-92.49 %-70.77 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์   50,57050,33147,58316,54216,01519,93567.29 %68.18 %58.10 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์   61,04458,93754,16549,27050,25847,96419.29 %14.73 %11.45 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์   54,11968,36970,40751,70353,47146,2704.46 %21.79 %34.28 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์   4,963,2974,002,6603,880,173276,457325,011298,37194.43 %91.88 %92.31 %
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์   839,250707,869331,648149,934151,381147,34782.13 %78.61 %55.57 %
ทสป.หนองน้ำขุ่น   
รจก.นครสวรรค์   1,001,294943,464803,156861,670878,971857,04313.94 %6.84 %-6.71 %
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์   32,21533,42724,55556,27858,61753,360-74.69 %-75.36 %-117.31 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์   33,67534,81335,01912,99112,90512,44361.42 %62.93 %64.47 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์   45,19245,97943,66436,35336,36730,70319.56 %20.90 %29.68 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์   331,245343,445322,534242,136222,053229,62026.90 %35.35 %28.81 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์   39,93940,28438,81625,84724,62926,38935.28 %38.86 %32.01 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์   36,86868,63064,84995,02592,19891,275-157.74 %-34.34 %-40.75 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์   430,256435,916350,70773,10444,58572,98683.01 %89.77 %79.19 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์   47,15447,23444,78752,51147,21548,929-11.36 %0.04 %-9.25 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์   85,73285,92983,64166,48567,51557,80622.45 %21.43 %30.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   1,265,951599,209296,756212,899182,407208,24683.18 %69.56 %29.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   347,629275,974218,202431,827204,755228,610-24.22 %25.81 %-4.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   349,327351,127282,533158,914147,414141,05554.51 %58.02 %50.08 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   327,796262,803414,852174,256256,252181,25946.84 %2.49 %56.31 %
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์   
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย   528,371401,533432,482214,512194,5571259.40 %51.55 %100.00 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์   312,732316,850271,737421,104370,466339,480-34.65 %-16.92 %-24.93 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   1,304,2511,478,1671,038,134853,360726,610665,72734.57 %50.84 %35.87 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   145,905164,011156,834305,979295,056280,825-109.71 %-79.90 %-79.06 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์   132,805219,998197,640241,306188,795172,905-81.70 %14.18 %12.52 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์   362,214397,950664,319299,220248,894339,70917.39 %37.46 %48.86 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   40,64240,95039,10418,73022,11218,49653.91 %46.00 %52.70 %
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์   47,16350,97549,41439,39146,28242,73416.48 %9.21 %13.52 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์   37,70538,57734,02623,57222,52120,38037.48 %41.62 %40.10 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์   460,006496,923419,696510,552537,764517,219-10.99 %-8.22 %-23.24 %
รวม17,436,05615,802,18314,168,8148,634,5788,049,4887,695,55350.48 %49.06 %45.69 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครสวรรค์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 83 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์   9349828661,3161,1391,035-40.93 %-16.01 %-19.51 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์   15,63616,42316,5563,4834,5183,25377.72 %72.49 %80.35 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์   9,5139,98810,444459549095.17 %99.46 %99.14 %
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว   
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์   54,08653,05949,97931,13727,84222,10342.43 %47.53 %55.78 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์   8,5188,5198,5187,9757,5138,3236.38 %11.80 %2.29 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี   3,9563,9563,9562,9623,0502,91225.13 %22.92 %26.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก   3,1233,1233,1232,3662,4049,31624.25 %23.03 %-198.33 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์   3,7083,7083,7081,3971,3591,21562.34 %63.37 %67.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว   4,5564,5564,5562,2802,2802,16649.96 %49.96 %52.46 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์   14,68514,70414,00110,52711,38412,76328.32 %22.58 %8.84 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์   4,4049,2649,4354585262,13989.61 %94.33 %77.33 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์   9,5709,5519,8933,0303,5583,78368.34 %62.74 %61.76 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9   24,69724,69724,69726,44325,75724,990-7.07 %-4.30 %-1.19 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   14,38114,11513,6773,4283,1303,04776.16 %77.83 %77.72 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12   
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)   34,82624,29324,2937,2185,2036,98279.28 %78.58 %71.26 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์   11,28110,97711,2814,0903,5183,03963.74 %67.95 %73.06 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)   55,42055,44255,4268,2377,8586,83485.14 %85.83 %87.67 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)   56,12345,89245,89222,33222,02018,20160.21 %52.02 %60.34 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์   12,02312,08014,57172041543094.01 %96.56 %97.05 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์   9,4049,1569,4993,5843,1342,41061.88 %65.77 %74.63 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์   11,98512,11811,7184,8135,0073,82859.84 %58.68 %67.34 %
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์   22,21520,21020,16229,68122,55924,504-33.61 %-11.62 %-21.54 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์   46,39450,49550,4953,7493,4293,03791.92 %93.21 %93.99 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   29,65129,53630,56313,45613,75512,34254.62 %53.43 %59.62 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   15,62815,62815,6281,9151,6471,85987.74 %89.46 %88.10 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์   12,46013,06812,4605,0796,1195,04659.24 %53.18 %59.50 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์   15,88315,16014,7998,2816,8276,35547.87 %54.97 %57.06 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์   11,94712,42212,5752,0032,1801,80983.24 %82.45 %85.61 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์   10,69310,63510,0367,7095,0514,09127.91 %52.51 %59.23 %
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์   9,7668,7966,4303,0713,5282,71668.55 %59.89 %57.76 %
ทสป.หนองน้ำขุ่น   
รจก.นครสวรรค์   17,60917,10116,07511,2917,9708,11635.88 %53.39 %49.51 %
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์   4,2184,1884,13334343499.19 %99.18 %99.17 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์   6,9457,3647,4971,9121,9091,29272.47 %74.07 %82.76 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์   10,88210,80610,8063,6233,8033,98066.71 %64.81 %63.17 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์   21,23021,88121,1732,9304,1053,27986.20 %81.24 %84.52 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์   11,16612,56512,4515,1703,5463,16053.70 %71.78 %74.62 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์   13,56216,47216,3207,8855,88111,70941.86 %64.30 %28.25 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์   14,45714,36414,4873,8522,5072,52973.36 %82.54 %82.54 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์   11,43310,3499,8934,4763,2283,30060.85 %68.81 %66.65 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์   3,3423,3853,4083,1703,4912,8375.16 %-3.13 %16.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   20,42120,40020,3598,9787,34011,87856.03 %64.02 %41.66 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   27,40216,08816,27010,0713,6743,05763.25 %77.16 %81.21 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   15,61115,52715,5939,8687,2674,10036.79 %53.19 %73.71 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   45,40437,87269,0211,4113,6234,42696.89 %90.43 %93.59 %
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์   
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย   9,8169,8079,8079,2755,573115.52 %43.18 %99.88 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์   10,95311,03410,36427,26421,03216,976-148.92 %-90.61 %-63.80 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์   
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   13,05312,78212,4117,8585,2926,13039.80 %58.60 %50.61 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   26,66926,66928,03932,97528,50126,250-23.64 %-6.87 %6.38 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์   48,36649,88849,8885,4294,4614,71488.77 %91.06 %90.55 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์   14,81614,59514,7268,4708,3727,96342.83 %42.64 %45.93 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   13,91014,15814,1964,0052,5991,54871.21 %81.65 %89.10 %
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์   11,75611,94711,8337,8687,2186,45333.07 %39.58 %45.46 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์   7,6117,7637,5547,0095,6184,3087.91 %27.63 %42.96 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์   56,08854,75055,29622,00537,47537,85760.77 %31.55 %31.54 %
รวม974,189944,309970,838430,027391,282376,52655.86 %58.56 %61.22 %