เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุทัยธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี   31,58032,53730,72413,35111,85412,13157.72 %63.57 %60.52 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี   49,22455,86243,83946,31751,76351,8875.91 %7.34 %-18.36 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี   38,95238,60839,09820,00017,52016,12048.65 %54.62 %58.77 %
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน   60,91058,06258,1125,0944,8504,03591.64 %91.65 %93.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่   47,96348,73445,7747,8338,1727,49583.67 %83.23 %83.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี   76,73473,86367,9369,3919,1728,38387.76 %87.58 %87.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก   48,53148,64646,2817,4037,8087,91084.75 %83.95 %82.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์   49,94954,80652,3435,6136,7255,91688.76 %87.73 %88.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง   51,66246,26044,7985,1236,2985,37490.08 %86.39 %88.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง   50,07854,58854,9018,0788,8137,83883.87 %83.86 %85.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต   46,08548,10445,2944,6865,1204,15489.83 %89.36 %90.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี   189,399186,317176,004131,154149,444159,45630.75 %19.79 %9.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี   58,05367,82756,89575,49083,73276,647-30.04 %-23.45 %-34.72 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี   84,65384,11375,68625,15336,00334,72070.29 %57.20 %54.13 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี   45,65946,13036,65410,43910,1849,01377.14 %77.92 %75.41 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี   63,08467,10165,81713,64915,23913,10978.36 %77.29 %80.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี   112,13290,77881,02822,34523,37920,64980.07 %74.25 %74.52 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี   154,06037,20656,67057,98148,94840,17262.36 %-31.56 %29.11 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี   55,34963,25061,80048,35443,96841,07112.64 %30.48 %33.54 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   99,127105,57591,39841,10238,88641,87758.54 %63.17 %54.18 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี   104,509118,302115,706134,340135,633111,045-28.54 %-14.65 %4.03 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี   74,58572,18971,42338,13843,94551,90948.87 %39.13 %27.32 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี   70,62342,38445,41219,00416,68616,08973.09 %60.63 %64.57 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี   50,11150,39149,5659,64114,23912,71280.76 %71.74 %74.35 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี   42,59342,28646,07939,64440,72240,7816.92 %3.70 %11.50 %
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี   117,244131,593113,93047,20059,60055,52059.74 %54.71 %51.27 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี   65,61067,43263,99149,52056,12052,96024.52 %16.78 %17.24 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี   46,23343,77057,16726,37525,58528,93842.95 %41.55 %49.38 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   124,749118,045118,865119,198116,550110,8164.45 %1.27 %6.77 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี   141,896141,717136,68422,32525,67824,21784.27 %81.88 %82.28 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี   44,02445,76752,62330,57529,10024,52230.55 %36.42 %53.40 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี   46,84651,32852,09721,81023,08220,71753.44 %55.03 %60.23 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี   48,83155,83153,83625,65319,61624,27347.47 %64.87 %54.91 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี   65,54039,84638,50721,72027,99928,75066.86 %29.73 %25.34 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี   138,607138,684134,59823,55523,78218,23083.01 %82.85 %86.46 %
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี   
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   41,39641,56239,0889,26310,72211,08377.62 %74.20 %71.65 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี   40,24842,47040,02014,33415,82016,49964.39 %62.75 %58.77 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   159,961169,204167,43416,79617,93616,48789.50 %89.40 %90.15 %
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี   67,43870,59865,14661,87354,79852,2388.25 %22.38 %19.81 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี   79,45889,77268,33826,20030,16027,61467.03 %66.40 %59.59 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี   87,18182,46379,85741,9758,2243,70951.85 %90.03 %95.36 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   64,94766,97263,89754,013118,40651,19116.84 %-76.80 %19.88 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   462,188407,515327,333168,978156,598147,19063.44 %61.57 %55.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   580,393532,014586,383187,256179,128151,81467.74 %66.33 %74.11 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี   442,290445,011408,882389,329405,063422,66811.97 %8.98 %-3.37 %
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   764,579754,048735,769770,208646,136618,384-0.74 %14.31 %15.95 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   235,351240,591226,967135,073104,643118,84042.61 %56.51 %47.64 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี   140,527116,417117,353224,155218,861228,022-59.51 %-88.00 %-94.30 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี   55,54256,67554,54420,19626,94529,57363.64 %52.46 %45.78 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี   47,53135,90633,45517,64016,36112,50062.89 %54.43 %62.64 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   218,101213,223212,655161,895154,348143,35125.77 %27.61 %32.59 %
รวม6,082,3175,832,3695,608,6523,486,4373,410,3643,240,59942.68 %41.53 %42.22 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุทัยธานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี   5,4345,6625,6051,5171,5781,11872.08 %72.12 %80.05 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี   8,1787,4887,4881,8321,5431,43877.60 %79.39 %80.79 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี   8,4018,0208,1532621,78996296.88 %77.70 %88.20 %
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน   2,3892,4272,14228552440988.08 %78.41 %80.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่   6,2896,2896,28998788585184.31 %85.92 %86.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี   2,9052,7532,65856953844280.42 %80.47 %83.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก   4,1634,1064,12599772592576.05 %82.35 %77.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์   2,3642,6492,61123953159589.87 %79.95 %77.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง   2,7892,7703,82333634025387.96 %87.72 %93.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต   2,8343,1383,29058053246479.53 %83.06 %85.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี   28,74028,28428,28311,0939,4086,95961.40 %66.74 %75.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี   12,10912,50812,85110,1518,0337,48916.17 %35.78 %41.72 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี   12,56512,16512,52711,2849,8697,45410.20 %18.87 %40.50 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี   11,5137,7167,9827,3024,9674,17236.58 %35.62 %47.73 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี   7,9828,2298,1727,2544,0714,2789.11 %50.53 %47.65 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี   26,82722,64321,05131,85118,57410,174-18.73 %17.97 %51.67 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี   8,2786,8526,84211,34511,1846,457-37.04 %-63.21 %5.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี   14,33317,30017,7569,4747,6077,34133.90 %56.03 %58.65 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   12,03011,8789,5991,5922,0231,82886.77 %82.97 %80.95 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี   15,88917,40318,4681,7661,88081488.89 %89.20 %95.59 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี   9,4909,62310,0808,2167,7467,39913.43 %19.50 %26.60 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี   9,3139,4088,96888077382590.55 %91.78 %90.80 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี   6,9937,2787,5644,1543,0942,12440.60 %57.49 %71.92 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี   9,5419,2759,4842,3424,1031,43475.45 %55.76 %84.88 %
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี   15,30716,67617,22825,17623,91120,151-64.47 %-43.38 %-16.97 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี   13,19213,19213,1928,4026,4137,03436.31 %51.39 %46.68 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี   9,5419,7899,9602,1252,9572,07477.73 %69.79 %79.18 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   21,77521,43322,5741,17586284794.60 %95.98 %96.25 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี   9,0858,9148,6293,2133,7953,05564.64 %57.43 %64.60 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี   9,9059,83610,2935,7333,5193,15342.11 %64.23 %69.36 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี   10,0559,9419,1613,7772,6151,99862.44 %73.70 %78.19 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี   9,9419,7139,2185,1013,2442,38848.68 %66.60 %74.09 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี   5,0986,5186,74656071057389.02 %89.10 %91.50 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี   12,20912,43712,3233,6332,7041,35270.24 %78.26 %89.03 %
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี   8,7589,1197,7027,6977,1005,60412.11 %22.14 %27.24 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   8,8258,8068,88519628317397.78 %96.79 %98.05 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี   7,5937,1857,3992,6792,0092,39864.72 %72.04 %67.59 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   53,92558,37459,5152,6231,4401,85995.14 %97.53 %96.88 %
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี   10,1509,9419,9984,7693,7883,96853.01 %61.90 %60.32 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี   9,5419,5419,5412,0142,3691,88178.89 %75.17 %80.28 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี   15,85515,47415,4741,3011,1381,23491.79 %92.65 %92.02 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   3,5253,8173,7381,5075,0831,21257.23 %-33.17 %67.57 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   11,27111,12311,09310,5305,7404,7936.57 %48.40 %56.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   22,76922,77322,76711,44612,94520,39149.73 %43.16 %10.44 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี   10,01510,0669,87318,39918,97721,915-83.71 %-88.52 %-121.97 %
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   15,01914,66914,7967,4787,1775,80650.21 %51.07 %60.76 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   8,0048,5938,5577,2685,4984,4409.19 %36.02 %48.12 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี   22,05820,22621,17327,65611,9409,941-25.38 %40.97 %53.05 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี   10,21810,59810,5984,2884,9706,31358.03 %53.10 %40.44 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี   6,1186,3285,9472,8543,4763,02153.35 %45.06 %49.21 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   52,53252,53252,53220,01018,04419,02761.91 %65.65 %63.78 %
รวม623,632623,479624,722317,917265,025232,80949.02 %57.49 %62.73 %