เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกำแพงเพชร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร   110,227110,132100,53156,59756,67556,37748.65 %48.54 %43.92 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร   31,66831,95829,3559,18812,3688,07570.99 %61.30 %72.49 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร   36,64136,54736,73225,69126,54226,38129.88 %27.37 %28.18 %
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร   45,97245,50043,17926,72425,15821,82041.87 %44.71 %49.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร   158,209146,818140,95090,92192,44080,18542.53 %37.04 %43.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี   58,50260,29651,66513,0567,9597,95377.68 %86.80 %84.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง   50,80146,59945,0397,3297,7767,08085.57 %83.31 %84.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน   46,86946,05743,2656,6998,5498,54585.71 %81.44 %80.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม   47,09746,74744,9348,3148,1298,00582.35 %82.61 %82.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี   46,87245,66744,1045,7456,0886,67487.74 %86.67 %84.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย   47,48747,06744,3385,3205,1885,03088.80 %88.98 %88.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร   64,54962,13057,24417,77716,94316,35472.46 %72.73 %71.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ   48,81547,54444,28810,20010,71311,26079.10 %77.47 %74.58 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร   54,01454,95753,24979,67585,36788,365-47.51 %-55.33 %-65.95 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร   52,87050,75746,68930,88931,41724,99941.58 %38.10 %46.46 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   41,08941,30238,37920,58720,78519,95549.90 %49.68 %48.01 %
สำนักงานชลประทานที่ 4   388,180386,041377,894410,337440,517418,850-5.71 %-14.11 %-10.84 %
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร   33,13332,66630,92719,18921,12122,40242.09 %35.34 %27.57 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร   65,81965,73642,43437,39632,88566,22843.18 %49.97 %-56.07 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   28,80828,26528,17846,70648,33145,554-62.13 %-70.99 %-61.67 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   63,01262,09259,58718,00620,54847,37171.42 %66.91 %20.50 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร   57,71356,33455,99730,91536,61311,92546.43 %35.01 %78.70 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร   
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร   25,41223,87924,7735,4995,4775,08978.36 %77.06 %79.46 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร   41,65640,22941,89611,87615,09811,77171.49 %62.47 %71.90 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร   36,00436,25834,74111,47011,85410,83268.14 %67.31 %68.82 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร   41,78741,77739,65438,46138,50940,6327.96 %7.82 %-2.47 %
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร   63,63563,14162,09171,44563,44693,066-12.27 %-0.48 %-49.89 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร   48,07548,08346,03071,41777,28167,407-48.55 %-60.72 %-46.44 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร   43,69139,54643,67926,86256,30249,86838.52 %-42.37 %-14.17 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร   171,245172,914166,536170,639168,160179,2970.35 %2.75 %-7.66 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร   138,676138,823135,06824,39425,22427,57182.41 %81.83 %79.59 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   40,64039,86040,95432,88445,24042,95119.08 %-13.50 %-4.88 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร   60,04352,06351,99334,95534,98226,97841.78 %32.81 %48.11 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร   52,22650,24246,70329,81329,78627,77842.92 %40.71 %40.52 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร   92,40853,27349,05636,92235,27637,13060.04 %33.78 %24.31 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร   136,239469,871428,45333,63837,18929,50375.31 %92.09 %93.11 %
เรือนจำกลางกำแพงเพชร   870,131863,018779,811522,577487,720957,85239.94 %43.49 %-22.83 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร   42,35541,68639,94319,76720,74917,07553.33 %50.23 %57.25 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร   33,39134,27433,16014,14714,55714,60557.63 %57.53 %55.96 %
สปส.จ.กำแพงเพชร   60,58360,26859,15054,28161,45060,65810.40 %-1.96 %-2.55 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร   43,50651,04650,43421,58833,98026,38850.38 %33.43 %47.68 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร   47,95448,85148,46555,878188,80559,233-16.52 %-286.49 %-22.22 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   365,097456,680336,247208,534200,943185,62742.88 %56.00 %44.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   458,825308,906277,738125,828126,169144,03972.58 %59.16 %48.14 %
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร   894,485891,463879,319769,914170,8865513.93 %80.83 %99.99 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร   39,98639,55238,44730,83426,09618,95122.89 %34.02 %50.71 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2   200,751201,598196,20058,56460,33958,84470.83 %70.07 %70.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร   34,40435,03032,91212,60611,46710,05763.36 %67.26 %69.44 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร   241,202145,468186,92097,578138,103134,33459.55 %5.06 %28.13 %
รวม5,902,7535,999,0115,629,3253,569,6313,207,1993,346,97839.53 %46.54 %40.54 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกำแพงเพชร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร   6,1256,2775,7261,4511,2931,10776.32 %79.40 %80.67 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร   6,4308,1798,6542,7763,1583,31756.83 %61.38 %61.67 %
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร   9,0929,0168,8451,0291,00877688.68 %88.82 %91.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร   24,83724,83724,83710,6337,7785,61757.19 %68.69 %77.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี   5,3825,4775,61052850837890.20 %90.73 %93.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง   4,1023,9504,1021,2781,31975168.85 %66.61 %81.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน   4,4404,4024,3641,04277551476.54 %82.39 %88.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม   3,2273,2273,22734846112289.22 %85.72 %96.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี   4,6014,4534,37769835355584.83 %92.07 %87.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย   3,0403,0403,04050552843783.40 %82.64 %85.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร   4,9014,6924,69248136417690.18 %92.24 %96.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ   3,6373,6373,63747263063987.01 %82.67 %82.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร   14,89115,21515,15812,91012,16711,25713.31 %20.03 %25.74 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร   14,58713,65613,1996,8979,2687,58052.72 %32.13 %42.58 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   9,6099,2259,5102,4191,4672,30374.83 %84.10 %75.78 %
สำนักงานชลประทานที่ 4   72,00071,14471,14475,55658,05268,966-4.94 %18.40 %3.06 %
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร   6,5806,5826,5826,3513,7973,1503.47 %42.31 %52.14 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร   15,78219,5898,5729,5356,4525,30239.58 %67.06 %38.15 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   7,1657,0807,1125,8143,7491,90818.87 %47.05 %73.17 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   18,50418,04817,93415,59020,9996,89015.75 %-16.35 %61.58 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร   15,89915,93715,9377,9877,1646,10749.76 %55.05 %61.68 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร   
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร   82781482750031337839.52 %61.51 %54.29 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร   7,9707,9898,2174,9164,4253,27538.31 %44.61 %60.14 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร   6,3056,3056,3054,3684,5184,26930.71 %28.34 %32.29 %
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร   15,19615,02515,3676,7087,8009,71955.86 %48.08 %36.75 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร   12,51512,51512,5158,2937,6687,26233.74 %38.73 %41.98 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร   10,0059,03510,4994,6973,1882,09953.05 %64.71 %80.01 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร   26,21526,67126,17735,53139,03934,663-35.54 %-46.37 %-32.42 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร   9,3779,4919,3207,8556,0234,83616.23 %36.54 %48.11 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   9,4919,32010,0055,0724,9984,45346.56 %46.37 %55.49 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร   14,03611,56412,4206,1094,0882,81056.48 %64.65 %77.37 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร   12,51412,34311,3925,9655,6093,96552.33 %54.56 %65.20 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร   8,99711,18511,1836,4425,2322,96928.39 %53.22 %73.45 %
เรือนจำกลางกำแพงเพชร   15,78915,73514,9608,6599,8059,02845.15 %37.69 %39.65 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร   9,9289,56710,0427582,1042,97192.37 %78.00 %70.41 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร   6,9627,2477,3803,0453,3572,65956.26 %53.67 %63.97 %
สปส.จ.กำแพงเพชร   13,88413,80813,7505,7234,4653,95658.78 %67.66 %71.23 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร   10,78413,67414,1184,1744,9582,81461.29 %63.74 %80.07 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร   11,44011,45211,3001,7605,4304,09484.62 %52.59 %63.77 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   19,60219,61919,5036,5976,0555,96566.35 %69.14 %69.41 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   33,60933,66433,78313,55612,1647,05859.67 %63.87 %79.11 %
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร   18,12718,12718,12711,0343,2051139.13 %82.32 %99.94 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร   9,4539,2829,3204,3176,0945,60754.33 %34.35 %39.84 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2   27,85425,53325,62816,08527,07713,78842.25 %-6.04 %46.20 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร   7,1147,4187,2663,8732,8132,01645.56 %62.08 %72.26 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร   70,26338,80137,81820,83216,44222,30670.35 %57.62 %41.02 %
รวม643,087613,843603,479361,172338,163290,82243.84 %44.91 %51.81 %