เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 76 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา   32,06932,65631,5648,0766,9846,50274.82 %78.61 %79.40 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา   58,44059,17352,23271,70273,74266,855-22.69 %-24.62 %-28.00 %
สำนักงานคลังเขต 1   37,29539,15336,77425,89022,82034,27530.58 %41.72 %6.80 %
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   39,98438,99240,41741,54026,87823,953-3.89 %31.07 %40.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1   192,958238,660275,063140,840200,310190,41027.01 %16.07 %30.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2   279,863285,627276,795242,044252,524195,81613.51 %11.59 %29.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ   57,98163,34748,1408,3488,8677,33685.60 %86.00 %84.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง   60,81160,55356,5398,3719,0837,34486.23 %85.00 %87.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย   52,22546,52443,9477,2469,1865,99086.13 %80.25 %86.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร   49,02049,12348,2848,9837,9137,96881.67 %83.89 %83.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล   51,80743,67945,4279,0379,1648,49582.56 %79.02 %81.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน   49,59749,89447,3486,7458,2568,18286.40 %83.45 %82.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน   57,56857,67655,70417,19216,82817,56770.14 %70.82 %68.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก   45,53543,00522,1176,3266,4203,76786.11 %85.07 %82.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่   46,92347,26144,6213,1175,0264,64093.36 %89.37 %89.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา   58,94058,20053,95027,72026,00120,20452.97 %55.32 %62.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี   48,06349,54246,2376,2356,9745,82787.03 %85.92 %87.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช   46,76849,61745,3055,4745,0804,46888.30 %89.76 %90.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง   47,71549,05047,5514,8215,5636,59189.90 %88.66 %86.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย   57,88960,81360,13424,55523,48320,47157.58 %61.39 %65.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา   49,84750,14847,29612,37111,97110,70375.18 %76.13 %77.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย   76,47272,26266,88244,07543,05141,60042.36 %40.42 %37.80 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1   53,22055,96854,71477,74383,48395,048-46.08 %-49.16 %-73.72 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2   46,10039,85048,78341,98549,34441,4508.93 %-23.83 %15.03 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   37,45437,85434,28027,60427,68030,93826.30 %26.88 %9.75 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   55,00353,99851,77826,25324,93425,18252.27 %53.82 %51.37 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   40,08140,53137,98528,88723,64120,76927.93 %41.67 %45.32 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1   46,91848,93047,85024,96128,95223,91046.80 %40.83 %50.03 %
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   38,78339,33339,11516,80215,36013,30556.68 %60.95 %65.98 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   62,86161,26059,46338,47741,71334,89438.79 %31.91 %41.32 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   28,73130,27329,21945,42225,58727,303-58.09 %15.48 %6.56 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   55,96155,31953,42241,47940,96132,33325.88 %25.95 %39.48 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   45,38148,29745,19424,07828,52626,82546.94 %40.94 %40.64 %
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒   52,29552,79049,83126830325499.49 %99.43 %99.49 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   87,42887,55798,359290,021277,027258,692-231.73 %-216.40 %-163.01 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   49,94652,19947,28539,90644,49332,01920.10 %14.76 %32.28 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   43,76344,02245,20315,59014,10514,53664.38 %67.96 %67.84 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   37,69540,08835,45425,31124,45723,96432.85 %38.99 %32.41 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   45,99550,68646,88736,69958,52041,36320.21 %-15.46 %11.78 %
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   64,56865,00661,33633,57533,77327,64848.00 %48.05 %54.92 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   71,12466,75555,15574,80292,35475,711-5.17 %-38.35 %-37.27 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   80,64554,577192,91441,55626,02531,86048.47 %52.32 %83.48 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   106,97897,17490,760234,063124,457136,582-118.80 %-28.08 %-50.49 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   141,493140,545135,20441,18439,92235,84570.89 %71.59 %73.49 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   51,46552,19948,70162,55559,22954,062-21.55 %-13.47 %-11.01 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   86,27986,61880,96759,39955,72551,46331.15 %35.67 %36.44 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   63,70762,02759,51445,69944,66634,68528.27 %27.99 %41.72 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   59,59265,93061,69462,90073,81066,570-5.55 %-11.95 %-7.90 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา   99,76599,333206,16778,77782,32788,15121.04 %17.12 %57.24 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   171,137153,656139,022126,393122,969107,40626.15 %19.97 %22.74 %
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา   506,762487,391513,392374,144718,198439,22826.17 %-47.36 %14.45 %
ทสว.พระนครศรีอยุธยา   387,9981,751,1221,751,1221,376,354997,111319,580-254.73 %43.06 %81.75 %
รจก.พระนครศรีอยุธยา   1,498,338480,175473,582677,722659,850539,13854.77 %-37.42 %-13.84 %
รจจ.พระนครศรีอยุธยา   1,020,845963,935769,7081,077,5781,223,9261,165,046-5.56 %-26.97 %-51.36 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   39,22938,99836,71011,62212,88112,79270.37 %66.97 %65.15 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   54,51455,41249,66814,22049,92948,53773.91 %9.89 %2.28 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา   146,423146,947151,932119,563112,56896,95118.34 %23.40 %36.19 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   54,41255,31647,48138,99742,33534,42628.33 %23.47 %27.49 %
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา   72,48872,84574,324100,640100,248106,769-38.84 %-37.62 %-43.65 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   46,48250,51544,37620,87725,98824,68055.09 %48.55 %44.38 %
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา   315,557320,936314,89780,48873,74172,10174.49 %77.02 %77.10 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา   346,180472,665737,67040,87248,03540,18888.19 %89.84 %94.55 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   245,992241,72640,567275,62748,30925,899-12.05 %80.01 %36.16 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   150,943153,920392,738179,438169,742146,616-18.88 %-10.28 %62.67 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   530,843407,590382,842203,411132,401144,48061.68 %67.52 %62.26 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช   
วิทยาลัยการอาชีพเสนา   809,091647,650803,539251,796255,804230,36368.88 %60.50 %71.33 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   223,199224,061198,189111,632212,343227,31549.99 %5.23 %-14.70 %
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   879,085880,321845,792379,784885,121515,46456.80 %-0.55 %39.06 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   300,024306,311296,455154,510243,421271,98948.50 %20.53 %8.25 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา   236,729237,064488,985177,804239,538193,31224.89 %-1.04 %60.47 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา   1,792,9011,795,4341,737,664276,764267,840235,71184.56 %85.08 %86.44 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   1,133,253895,9851,067,820631,757442,685347,50044.25 %50.59 %67.46 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   571,296118,069105,390236,579268,427258,37658.59 %-127.35 %-145.16 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   49,95945,87843,36421,96917,75019,37556.03 %61.31 %55.32 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   49,78339,72939,41019,51430,36222,64660.80 %23.58 %42.54 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   252,373215,894204,048347,776308,057302,232-37.80 %-42.69 %-48.12 %
รวม15,036,83814,433,61515,060,2469,594,5359,937,0777,992,44836.19 %31.15 %46.93 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 73 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา   4,2674,1914,4571,6901,2991,18960.38 %69.00 %73.32 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา   10,2579,80110,0862,0083,2662,56580.42 %66.68 %74.57 %
สำนักงานคลังเขต 1   10,2345,82610,23430946944496.98 %91.94 %95.66 %
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6,8346,8346,92954364180092.06 %90.63 %88.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1   32,83732,90732,90710,1089,1087,92169.22 %72.32 %75.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2   31,45427,40426,1107,2096,7856,80177.08 %75.24 %73.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ   3,8723,8913,85373364968781.07 %83.31 %82.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง   2,6292,6292,57283878079868.15 %70.32 %68.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย   2,4582,3212,32175778275169.18 %66.29 %67.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร   3,2753,3513,88364062350480.44 %81.40 %87.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล   1,7851,5571,55782290179853.98 %42.12 %48.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน   2,0372,0762,07656642154272.22 %79.73 %73.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน   3,8743,8743,87492494582476.16 %75.62 %78.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก   2,3672,3352,335771014796.75 %95.70 %97.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่   2,2402,2402,24064746747471.09 %79.17 %78.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา   2,4712,6422,73854378849378.01 %70.16 %82.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี   2,7262,7452,70775062249672.49 %77.33 %81.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช   1,7541,7541,79225307398.57 %98.29 %95.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง   3,1693,1403,6809101,08670371.30 %65.42 %80.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย   2,6792,6792,6781,27893574152.29 %65.10 %72.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา   4,1244,3334,21945852038888.88 %88.00 %90.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย   3,3113,3683,08367474665979.64 %77.84 %78.61 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1   11,87012,06012,0606,4625,0784,64745.56 %57.90 %61.47 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2   7,7897,78910,54612,67110,9758,779-62.68 %-40.90 %16.76 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6,3215,9215,6172,7582,2702,20656.37 %61.66 %60.73 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   10,48611,11311,4177,2316,2958,26531.04 %43.35 %27.61 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   7,0627,0057,0243,6342,4101,73548.53 %65.59 %75.30 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1   
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   5,6935,8836,3024,6843,2432,39917.72 %44.87 %61.94 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   15,93215,93215,9327,4945,3574,95552.96 %66.38 %68.90 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6,0276,2206,22012,7625,7755,135-111.75 %7.15 %17.43 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   15,91815,40015,0209,8158,4194,62338.34 %45.33 %69.22 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   9,72410,0109,8962,0481,54077478.94 %84.61 %92.18 %
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒   11,39811,34111,6261,9312,2851,22583.05 %79.85 %89.47 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   20,12415,90217,1022,6772,0732,45586.70 %86.97 %85.65 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   10,78911,39810,5045,0954,7254,03852.77 %58.55 %61.56 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   8,3428,07610,01569948948991.62 %93.95 %95.12 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   5,8706,7836,7264,2424,1124,98727.73 %39.37 %25.85 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   9,7789,73610,4852,5073,6532,77274.36 %62.48 %73.57 %
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   15,96215,96215,9623,8685,0121,96375.77 %68.60 %87.70 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13,22313,47113,3568,5837,2015,66835.10 %46.55 %57.56 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   12,7679,97167,93212,2712,8601,7703.88 %71.32 %97.39 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   21,62321,73720,8131,00899794395.34 %95.41 %95.47 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   8,3177,7097,5374,7654,3173,45442.71 %43.99 %54.17 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   9,5729,5729,5725,0015,7275,39747.76 %40.17 %43.62 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13,88914,02213,3372,4762,4951,86982.17 %82.21 %85.99 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13,85013,98413,4706,7786,2075,39451.06 %55.61 %59.96 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   9,02110,1059,89589587057890.08 %91.39 %94.15 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา   4,5244,50210,2443,6472,5971,76319.38 %42.31 %82.79 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   6,9766,0985,6262,7202,0622,12561.01 %66.18 %62.23 %
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา   6,8746,6686,9633,0412,9053,04655.76 %56.44 %56.26 %
ทสว.พระนครศรีอยุธยา   7,01894,49894,4988781,32626,68587.49 %98.60 %71.76 %
รจก.พระนครศรีอยุธยา   7,0977,1817,1515,9686,0615,08715.91 %15.60 %28.86 %
รจจ.พระนครศรีอยุธยา   14,51013,85212,51612,7308,3738,88212.27 %39.55 %29.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3,5043,7243,4762,5282,0801,37327.86 %44.14 %60.51 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา   13,41513,50713,8038,1628,4865,24939.16 %37.18 %61.97 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   8,8118,4508,5644,2703,9573,75251.54 %53.17 %56.19 %
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา   18,71918,83319,2707,7106,1384,12158.81 %67.41 %78.61 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   9,6509,5749,4962,1712,5104,26377.50 %73.78 %55.11 %
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา   16,04616,21616,3999,7169,4248,33839.45 %41.89 %49.15 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา   9,0278,9978,9782,4271,8441,38173.11 %79.51 %84.62 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   78,63878,4867,7472,5001,3001,00396.82 %98.34 %87.05 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3,7174,1015,3724,1854,1462,782-12.60 %-1.09 %48.21 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   23,49721,51911,7248,4928,0385,46363.86 %62.65 %53.40 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   32,36730,32125,68910,17844,1913,79468.55 %-45.74 %85.23 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช   
วิทยาลัยการอาชีพเสนา   6,3606,3606,36020,2046,8908,151-217.68 %-8.34 %-28.16 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   7,8887,8987,4105,6957,9578,94427.80 %-0.75 %-20.70 %
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   17,01417,01417,0142,59513,8524,88784.75 %18.58 %71.28 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   7,3997,3997,3994,3294,4903,70941.49 %39.32 %49.87 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา   5,3705,37010,2835,2221,7631,0282.76 %67.17 %90.00 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา   6,2866,2866,2864,7733,1302,37224.08 %50.20 %62.27 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   116,99418,21420,00223,39716,58416,85180.00 %8.95 %15.75 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   10,3149,3449,11612,1796,6596,019-18.08 %28.73 %33.97 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   38,28940,42040,93853,82465,81376,524-40.57 %-62.82 %-86.93 %
รวม902,304873,828867,023388,409378,923332,81156.95 %56.64 %61.61 %