เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตาก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก   126,512131,121241,091134,934134,408125,673-6.66 %-2.51 %47.87 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก   251,598249,448244,907121,402126,491116,95651.75 %49.29 %52.24 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก   41,43142,18140,66460,01163,60548,880-44.85 %-50.79 %-20.20 %
สำนักงานคลังจังหวัดตาก   39,77539,76938,56223,90624,58018,78339.90 %38.19 %51.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก   218,030216,167200,459118,397126,634113,29645.70 %41.42 %43.48 %
ด่านศุลกากรแม่สอด   189,364360,894725,365215,637298,086324,708-13.87 %17.40 %55.24 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก   66,49470,35567,77625,01458,66671,68662.38 %16.61 %-5.77 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   38,90039,27237,50424,30320,30316,93237.52 %48.30 %54.85 %
สำนักงานประมงจังหวัดตาก   38,73939,42437,37615,25415,81812,82060.62 %59.88 %65.70 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก   45,13345,49643,32437,65837,55232,74216.56 %17.46 %24.42 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก   32,80727,16426,23732,94735,70531,954-0.43 %-31.44 %-21.79 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   64,67459,34058,47452,21755,87254,47919.26 %5.84 %6.83 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)   78,471143,323136,73738,53833,71828,64850.89 %76.47 %79.05 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก   155,311164,427154,074120,83584,09383,79722.20 %48.86 %45.61 %
ท่าอากาศยานตาก   258,588263,190255,20753,76859,37758,70479.21 %77.44 %77.00 %
ท่าอากาศยานแม่สอด   874,078887,723754,0881,025,4951,337,630904,955-17.32 %-50.68 %-20.01 %
สำนักงานทางหลวงที่4   
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก   46,34247,25549,87315,62317,05013,97466.29 %63.92 %71.98 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)   196,841184,669178,170116,680124,763125,27840.72 %32.44 %29.69 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก   38,43638,43637,2706,6456,1996,89482.71 %83.87 %81.50 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)   14,74414,74414,7682,2002,3822,65385.08 %83.84 %82.04 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)   14,74414,74414,7683,8483,4443,38873.90 %76.64 %77.06 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก   37,25436,85735,39814,43113,54817,26161.26 %63.24 %51.24 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก   36,05738,88634,1025,5876,4025,52984.51 %83.54 %83.79 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก   46,59646,50545,45842,10846,79341,7979.63 %-0.62 %8.05 %
สำนักงานจังหวัดตาก   113,829113,773137,750284,046306,942369,664-149.54 %-169.78 %-168.36 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก   184,759178,087172,86684,44084,39982,37454.30 %52.61 %52.35 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก   41,49016,12118,02635,50727,62124,92114.42 %-71.33 %-38.25 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก   1,300,9471,276,9651,212,12894,93390,87294,45592.70 %92.88 %92.21 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   53,432107,362104,11226,71626,79329,79950.00 %75.04 %71.38 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก   61,58866,10760,57144,74546,43434,67627.35 %29.76 %42.75 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก   41,52042,43048,42820,98824,81424,83949.45 %41.52 %48.71 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก   40,62640,94136,96818,71821,25527,05353.93 %48.08 %26.82 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก   43,65543,77634,15624,31229,46225,25944.31 %32.70 %26.05 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก   79,264124,665112,50626,36342,90053,98766.74 %65.59 %52.01 %
เรือนจำกลางตาก   
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก   34,70333,89533,01710,29610,7569,84270.33 %68.27 %70.19 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก   37,35937,73236,45010,96512,59211,03870.65 %66.63 %69.72 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก   65,618127,19568,48052,42157,94151,28920.11 %54.45 %25.10 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก   289,805287,75822,75340,01046,23154,65286.19 %83.93 %-140.19 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก   81,01880,39476,97352,77750,62253,63634.86 %37.03 %30.32 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   483,019308,330182,507250,963115,280122,62648.04 %62.61 %32.81 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   310,453334,484303,69193,477105,911100,99069.89 %68.34 %66.75 %
โสตศึกษาจังหวัดตาก   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก   357,712247,567240,185412,982358,769348,794-15.45 %-44.92 %-45.22 %
วิทยาลัยเทคนิคตาก   484,4104,134,240572,089373,742291,367332,22522.85 %92.95 %41.93 %
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   1,045,213798,861713,168130,48641,45768,15187.52 %94.81 %90.44 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   199,442200,704129,805226,235237,295193,739-13.43 %-18.23 %-49.25 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   51,38848,46340,50635,36438,06931,60431.18 %21.45 %21.98 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก   32,91233,07432,7538,0609,3738,41075.51 %71.66 %74.32 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก   523,130523,310512,743178,612185,420171,58465.86 %64.57 %66.54 %
รวม8,908,21412,407,6268,374,2844,844,5964,995,6944,587,39245.62 %59.74 %45.22 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตาก ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก   8157978191,102775782-35.19 %2.76 %4.49 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก   7,6207,6968,0771,6132,5372,11878.83 %67.04 %73.77 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก   
สำนักงานคลังจังหวัดตาก   11,04311,04311,04311111,11999.90 %99.90 %89.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก   33,63433,72934,77517,83516,18212,51746.97 %52.02 %64.00 %
ด่านศุลกากรแม่สอด   29,17934,39735,44213,60812,71513,89253.36 %63.03 %60.80 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก   14,23814,23814,23819,18218,22617,559-34.73 %-28.01 %-23.33 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก   14,88412,26015,5598,6819,0107,27941.68 %26.51 %53.21 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   10,70110,75810,7961,32590498887.62 %91.60 %90.85 %
สำนักงานประมงจังหวัดตาก   10,58710,58710,5877,0756,4124,38833.17 %39.44 %58.55 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก   14,50414,46614,46615,19312,90512,436-4.76 %10.79 %14.03 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก   7,0447,3017,3015,5765,6722,32020.83 %22.31 %68.23 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   19,71518,80218,8027,3759,57211,13362.59 %49.09 %40.79 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)   13,43913,09712,7363,7422,7862,66472.15 %78.73 %79.08 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก   
ท่าอากาศยานตาก   
ท่าอากาศยานแม่สอด   14,36814,54114,5745,2334,8203,23563.58 %66.85 %77.80 %
สำนักงานทางหลวงที่4   
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก   13,32513,78213,7817,9493,8113,00340.35 %72.35 %78.21 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)   68,71663,77163,7714,9374,8906,94192.81 %92.33 %89.12 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก   1,1671,1671,16789980374522.91 %31.19 %36.13 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)   99199199580809091.92 %91.97 %90.93 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)   4064064103752792877.64 %31.19 %30.06 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก   11,50011,31011,5951,1491,7641,71190.01 %84.40 %85.24 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก   9,4843,6169,5982,8733,1102,36869.71 %14.00 %75.33 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก   13,59113,49613,5535,2135,7575,15261.65 %57.35 %61.99 %
สำนักงานจังหวัดตาก   21,54021,54019,71533,62131,34223,221-56.09 %-45.51 %-17.79 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก   29,45126,88427,1696,1594,5992,57379.09 %82.89 %90.53 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก   11,53811,19512,1842,8382,2503,07875.40 %79.90 %74.73 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก   55,73955,58355,6762,0281,5221,09596.36 %97.26 %98.03 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   11,59511,50411,5066,2054,3932,18546.48 %61.81 %81.01 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก   8,7279,6239,3175,3775,2454,56338.39 %45.49 %51.02 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก   11,72811,9566,7654,3545,2603,28762.87 %56.00 %51.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก   8,7988,7028,2274,1653,1602,43252.65 %63.68 %70.44 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก   9,0859,4089,12349546344494.55 %95.07 %95.14 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก   4,8975,6285,5628,0185,4902,720-63.75 %2.45 %51.09 %
เรือนจำกลางตาก   
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก   22,66223,80721,8446,9475,5313,21869.35 %76.77 %85.27 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก   6,7606,9736,6445,0955,9624,95124.63 %14.49 %25.47 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก   12,16212,31713,5535,5874,0284,02254.06 %67.29 %70.33 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก   105,401105,5159,7756,3104,4111,08594.01 %95.82 %88.90 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก   5,1064,9995,0158,6775,9437,144-69.94 %-18.88 %-42.47 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   68,13868,14068,1688,6065,9122,80087.37 %91.32 %95.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   33,10433,12933,17711,4238,2235,80765.49 %75.18 %82.50 %
โสตศึกษาจังหวัดตาก   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก   13,34113,13713,13722,32617,39011,636-67.36 %-32.37 %11.43 %
วิทยาลัยเทคนิคตาก   
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   14,79914,07514,9688,2939,1898,02743.97 %34.71 %46.37 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   15,68416,27629,74526,38726,47629,706-68.24 %-62.67 %0.13 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   15,34514,50413,61010,6828,9525,52330.38 %38.28 %59.42 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก   8,3058,3058,3052,3372,1061,49071.86 %74.64 %82.06 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก   77,20577,20579,50048,44854,58449,54837.25 %29.30 %37.68 %
รวม892,055882,656806,768375,406345,453293,28757.92 %60.86 %63.65 %