เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย   101,150103,035101,98058,19759,40962,23442.46 %42.34 %38.97 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย   34,31133,10231,04112,1189,8529,16064.68 %70.24 %70.49 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย   36,87438,39835,96120,34422,09121,39644.83 %42.47 %40.50 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   36,27139,17539,46528,46825,49720,77721.51 %34.92 %47.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ   48,90748,97746,66111,15011,3839,79877.20 %76.76 %79.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ   47,10146,68045,1466,0696,0847,00087.11 %86.97 %84.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม   47,82747,19145,0498,2978,5696,85882.65 %81.84 %84.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย   55,71355,67946,0879,7649,6579,20082.47 %82.66 %80.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย   56,70055,10852,58723,24825,30121,79959.00 %54.09 %58.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร   47,77448,00446,3147,6538,2468,04483.98 %82.82 %82.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย   50,09348,91947,31911,77013,09111,54376.50 %73.24 %75.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง   51,52749,46747,0679,3229,5828,98081.91 %80.63 %80.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก   58,00753,62950,22815,57011,75611,62073.16 %78.08 %76.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย   194,140187,908181,59998,61298,63894,49649.21 %47.51 %47.96 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย   64,39764,00763,45688,19396,77096,062-36.95 %-51.19 %-51.38 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย   40,11344,07343,07624,59922,19918,73938.68 %49.63 %56.50 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย   50,69850,22751,02886,96025,95418,173-71.53 %48.33 %64.39 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   40,28639,60536,69317,61317,74615,74556.28 %55.19 %57.09 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   39,48938,82538,2259,4667,6187,33676.03 %80.38 %80.81 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย   86,91786,96483,14249,89451,76946,72842.60 %40.47 %43.80 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   25,99427,15922,35537,03435,71729,835-42.47 %-31.51 %-33.46 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   48,57749,32046,69632,38938,02636,18233.32 %22.90 %22.52 %
ส.ป.ก. สุโขทัย   30,06538,00936,31840,89545,49741,074-36.02 %-19.70 %-13.10 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย   73,86283,79165,548172,377165,926154,611-133.38 %-98.02 %-135.88 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย   42,25443,71247,25522,31127,63430,96047.20 %36.78 %34.48 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย   46,25746,21745,0196,4096,5856,51586.14 %85.75 %85.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย   39,84140,88240,82812,42711,87510,48268.81 %70.95 %74.33 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย   34,92434,90134,1275,2267,2808,08285.04 %79.14 %76.32 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย   45,30943,77441,52330,77528,23127,35132.08 %35.51 %34.13 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   154,937101,346168,580328,202326,773314,047-111.83 %-222.43 %-86.29 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   35,46160,26570,71867,09760,44045,682-89.21 %-0.29 %35.40 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย   66,95566,89665,17026,53924,20021,09160.36 %63.82 %67.64 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย   66,236148,54566,433193,994194,543176,002-192.88 %-30.97 %-164.93 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   40,97241,08537,4665,5685,6585,24986.41 %86.23 %85.99 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย   42,74345,05238,67463,98666,58769,936-49.70 %-47.80 %-80.83 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   56,63257,93751,48053,12960,96556,2086.19 %-5.23 %-9.18 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย   63,53261,85559,46624,92824,68724,62660.76 %60.09 %58.59 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย   36,23737,01642,25029,25228,85836,76819.28 %22.04 %12.97 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย   135,184135,580132,87121,24222,22423,08484.29 %83.61 %82.63 %
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   393,414415,131415,127307,826336,903324,06721.76 %18.84 %21.94 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย   32,87432,28231,42514,97913,83912,49454.43 %57.13 %60.24 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย   49,47049,37547,94235,11937,45434,13329.01 %24.14 %28.80 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย   36,21836,22134,74615,29215,91216,91357.78 %56.07 %51.32 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   54,89958,77749,70452,42952,41846,5344.50 %10.82 %6.38 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   43,87841,26838,59350,60842,63647,080-15.34 %-3.31 %-21.99 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย   65,33164,463423,96260,11565,12769,8497.98 %-1.03 %83.52 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย   39,60840,18039,62363,09860,36451,095-59.31 %-50.24 %-28.95 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย   22,03121,637189,42538,77064,19963,979-75.97 %-196.71 %66.22 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   240,346203,543218,532219,128210,597179,9968.83 %-3.47 %17.63 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   458,077380,059614,587168,164147,589129,12163.29 %61.17 %78.99 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   485,911481,930414,990137,196110,812103,10771.77 %77.01 %75.15 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   496,372441,431497,954179,094145,869137,28063.92 %66.96 %72.43 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง   824,923800,2931,884,131245,772249,420239,61670.21 %68.83 %87.28 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   201,103162,251237,334254,826250,467246,722-26.71 %-54.37 %-3.96 %
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   726,382725,873568,470688,460673,560657,7205.22 %7.21 %-15.70 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย   223,006280,466372,628248,859242,777163,025-11.59 %13.44 %56.25 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   682,394601,839621,723457,280431,334415,96832.99 %28.33 %33.09 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   105,54394,71896,662197,332192,215179,456-86.97 %-102.93 %-85.65 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย   43,30443,25542,19840,89741,90939,1995.56 %3.11 %7.11 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย   39,10837,73536,08413,18615,12514,01366.28 %59.92 %61.17 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   351,415351,229342,187181,239177,088156,40448.43 %49.58 %54.29 %
รวม7,889,8747,706,2699,462,9315,440,7555,300,5324,951,24431.04 %31.22 %47.68 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย   64165566688847144-38.56 %28.13 %93.32 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย   5,7985,7895,7892,5371,5201,72856.25 %73.74 %70.15 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย   7,9198,1557,9761,5282,4171,90980.70 %70.36 %76.07 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   7,9197,9578,1287551,21393190.47 %84.76 %88.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ   2,8752,8752,87559658053779.28 %79.84 %81.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ   2,9272,6992,6991,4031,22935152.06 %54.45 %86.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม   4,1514,1513,9231,1761,13492271.67 %72.67 %76.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย   3,5523,5523,55261348439982.75 %86.39 %88.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย   3,0023,0023,00282064454672.70 %78.55 %81.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร   3,4773,4773,4771,02184651370.63 %75.69 %85.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย   5,6225,6225,6229511,06093383.08 %81.14 %83.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง   3,1403,1403,1401,09259452865.21 %81.09 %83.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก   3,9383,9383,93892375654776.56 %80.80 %86.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย   22,92322,92323,2467,6146,5636,45566.78 %71.37 %72.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย   16,70216,58716,97028,04224,37916,857-67.90 %-46.98 %0.67 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย   13,06412,96913,5786,5848,3437,55149.60 %35.67 %44.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   8,9848,8518,9845,6983,2182,87536.58 %63.64 %68.00 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   8,3948,3948,7945,6155,1113,79933.11 %39.11 %56.80 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย   28,79927,18227,90518,43818,15716,74335.98 %33.20 %40.00 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   6,3136,5815,6926,6354,1904,377-5.11 %36.33 %23.09 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   13,54813,54813,5486,3715,8215,74352.97 %57.03 %57.61 %
ส.ป.ก. สุโขทัย   4,6487,3297,6153,0112,5961,97235.22 %64.57 %74.11 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย   15,37317,65517,6551,7832,5292,62688.40 %85.67 %85.13 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย   89589589579058962011.66 %34.22 %30.76 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย   5,0208,9849,30756247066088.81 %94.77 %92.91 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย   7,3236,9877,2533,7854,3063,05548.32 %38.37 %57.89 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย   10,3919,8979,8973,8883,1543,08162.59 %68.13 %68.87 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   17,37015,01223,93124,66129,81831,926-41.98 %-98.63 %-33.41 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   13,31516,60929,5804,9204,9204,92063.05 %70.38 %83.37 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย   9,6699,6699,6694,9412,9173,79048.90 %69.83 %60.80 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย   15,22114,68914,9171,2311,53694091.91 %89.54 %93.70 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   9,1748,9658,2917,0037,5865,88023.66 %15.39 %29.08 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย   10,12510,3538,5666,9597,3946,58331.27 %28.58 %23.14 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   15,39215,96314,0426,3073,7054,08659.02 %76.79 %70.90 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย   7,3677,3107,2344,2743,5373,31041.99 %51.61 %54.24 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย   7,3877,3687,08280864172889.06 %91.30 %89.72 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย   8,7188,7949,0794,7714,9173,98245.27 %44.09 %56.14 %
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   8,5238,7808,8018,2007,6605,9763.79 %12.76 %32.10 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย   5,8465,8846,1511,2651,95184478.36 %66.85 %86.27 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย   9,0989,0799,0984,4333,7182,31651.27 %59.05 %74.55 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย   7,1587,1586,9303,5873,0592,64549.89 %57.27 %61.83 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   11,06811,22012,1077,4355,5083,34332.83 %50.91 %72.39 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   10,2588,8138,7183,5032,7792,94765.85 %68.47 %66.20 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย   20,40020,096167,16512,18514,43912,08040.27 %28.15 %92.77 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย   8,6238,7188,7562,1732,8311,82074.80 %67.52 %79.21 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย   3,1132,8124,7635,6158,2165,922-80.36 %-192.17 %-24.32 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   24,20124,05524,1298,5186,9955,86664.80 %70.92 %75.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   25,26925,27125,2426,9135,9275,62772.64 %76.55 %77.71 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   43,94244,10349,06110,36414,3185,89876.41 %67.53 %87.98 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   10,0149,9799,73410,5076,1493,874-4.92 %38.39 %60.20 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง   8,8639,2459,26912,2609,3466,701-38.32 %-1.09 %27.71 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   9,2558,82310,04312,71813,02211,886-37.41 %-47.58 %-18.35 %
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   14,68314,67812,3218,3225,6694,65743.32 %61.38 %62.21 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย   7,3517,5558,9568,0745,6535,142-9.85 %25.17 %42.59 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   9,2519,4589,6744,9404,6257,60546.60 %51.10 %21.39 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   17,11017,15118,87018,14014,34812,634-6.02 %16.34 %33.05 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย   9,0419,0228,8515,3674,3775,07440.63 %51.48 %42.67 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย   6,0746,2466,1313,9502,7402,42734.97 %56.12 %60.41 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   53,11452,78852,80255,819107,67160,034-5.09 %-103.97 %-13.69 %
รวม653,332659,460836,087393,284420,347327,76439.80 %36.26 %60.80 %