เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพิจิตร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร   46,26632,10232,84316,01612,12510,71165.38 %62.23 %67.39 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร   
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร   37,64137,76437,60222,81725,84721,00939.38 %31.56 %44.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร   288,635282,726273,548192,235183,063167,05933.40 %35.25 %38.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน   55,83747,82345,18213,05311,75310,95676.62 %75.42 %75.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ   47,21646,92144,0297,9138,7127,33483.24 %81.43 %83.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก   48,24847,35947,40813,40711,65610,67572.21 %75.39 %77.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล   47,17247,19243,58710,03510,86510,54878.73 %76.98 %75.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง   47,63347,46544,9956,2055,4785,55186.97 %88.46 %87.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร   53,75451,28948,28712121,60499.98 %99.98 %96.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน   45,86546,03443,37511,3639,2628,19975.23 %79.88 %81.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก   45,52047,57443,9866,9227,9457,52784.79 %83.30 %82.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม   52,85752,96251,6406,0566,4347,33588.54 %87.85 %85.80 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร   51,41451,93850,00037,50938,00037,01827.05 %26.84 %25.96 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร   45,16045,60542,97129,54926,71927,39934.57 %41.41 %36.24 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   39,78538,51137,35023,34123,59024,27141.33 %38.74 %35.02 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร   36,92536,88433,69618,66119,26622,12649.46 %47.77 %34.34 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร   61,74560,09158,68326,66727,87227,83856.81 %53.62 %52.56 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร   28,19328,02026,29848,81847,94944,544-73.15 %-71.12 %-69.38 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   53,84054,02953,12428,84619,29022,74746.42 %64.30 %57.18 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)   42,37343,93742,34333,97838,14235,28719.81 %13.19 %16.66 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร   87,27183,647138,485114,608106,089104,610-31.32 %-26.83 %24.46 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร   41,31640,75643,61614,43015,14915,38265.07 %62.83 %64.73 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร   21,29321,27520,7267,3228,8299,23065.61 %58.50 %55.47 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร   40,87841,16440,00512,60315,54012,66569.17 %62.25 %68.34 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร   35,32235,71334,05014,17715,55212,12359.86 %56.45 %64.40 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร   
สำนักงานจังหวัดพิจิตร   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร   80,06971,78987,38372,70578,35072,8779.20 %-9.14 %16.60 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร   78,4402,027,98177,589136,748149,857138,147-74.33 %92.61 %-78.05 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร   42,39342,77440,59831,29730,80228,82326.17 %27.99 %29.00 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร   136,510137,296133,70136,41232,67727,62873.33 %76.20 %79.34 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร   53,58752,98344,38644,68543,35150,19816.61 %18.18 %-13.09 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร   51,87545,41049,28528,33528,02625,59945.38 %38.28 %48.06 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร   37,70337,64035,60352,12958,56653,393-38.26 %-55.60 %-49.97 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร   133,94545,796135,82426,48027,98524,91680.23 %38.89 %81.66 %
รจจ.พิจิตร   456,348468,185427,556408,628387,847400,70410.46 %17.16 %6.28 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร   32,50432,90332,03314,69812,93211,36354.78 %60.70 %64.53 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร   42,92841,37840,35018,11118,76214,47357.81 %54.66 %64.13 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร   38,13738,06437,21910,52911,10810,04072.39 %70.82 %73.02 %
สปส.จ.พิจิตร   75,96179,78358,06061,88965,22162,06318.53 %18.25 %-6.90 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร   45,15144,23539,39036,68454,49652,95018.75 %-23.20 %-34.43 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร   49,36349,43447,06260,03556,96045,067-21.62 %-15.22 %4.24 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร   63,90963,80881,13249,03563,60953,95223.27 %0.31 %33.50 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   469,259317,965377,489192,302190,535159,43459.02 %40.08 %57.76 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   415,293372,575379,053166,650150,501132,26759.87 %59.61 %65.11 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร   
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   1,581,1121,584,7421,584,557665,480643,020581,80157.91 %59.42 %63.28 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร   417,128349,934341,799195,376179,417199,15053.16 %48.73 %41.73 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร   36,32638,60435,90630,09425,35121,79617.16 %34.33 %39.30 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)   62,0201,154,35755,32579,81986,69777,938-28.70 %92.49 %-40.87 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร   
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร   217,424207,883198,459216,336211,525225,7210.50 %-1.75 %-13.74 %
รวม6,019,5448,674,3005,717,5883,351,0023,302,7333,134,04944.33 %61.93 %45.19 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพิจิตร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร   5,5985,4835,4261,5291,4561,34672.68 %73.45 %75.20 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร   
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร   32,52432,52432,2778,0717,2786,92675.18 %77.62 %78.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน   7,3863,2792,8221,1951,2961,21583.82 %60.48 %56.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก   4,4254,4255,1101,11899875974.74 %77.44 %85.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล   3,9993,7903,8091,2361,5601,41669.09 %58.84 %62.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง   2,1442,1442,1441,0161,1861,09552.59 %44.68 %48.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน   2,4162,4162,4161,0261,0921,03757.54 %54.82 %57.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก   2,9333,0233,1161,0271,13296664.98 %62.55 %68.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม   2,6542,6542,77863164450976.22 %75.72 %81.67 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร   12,67212,67212,65211,10212,1738,67812.38 %3.93 %31.41 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร   7,5977,5977,2176,8578,8827,8039.74 %-16.91 %-8.12 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   8,0327,6517,8792,7882,4102,27665.28 %68.51 %71.11 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร   16,60916,49516,49513,83615,11616,23116.70 %8.36 %1.60 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   13,81213,60314,36410,0198,0836,60627.47 %40.58 %54.01 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)   8,9549,4489,7341,5261,4301,71382.96 %84.87 %82.40 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร   16,74116,64618,3384,0752,5332,85075.66 %84.78 %84.46 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร   
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร   607607607747698665-23.09 %-14.95 %-9.58 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร   8,6028,6599,0964252406,09495.06 %97.23 %33.01 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร   6,3966,2826,4154,5394,1352,77629.04 %34.18 %56.73 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร   
สำนักงานจังหวัดพิจิตร   15,39215,16915,41016,1637,49211,073-5.01 %50.61 %28.15 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร   15,41016,32318,1488,63010,2386,33644.00 %37.27 %65.09 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร   17,673752,35618,1481,03991090294.12 %99.88 %95.03 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร   8,0328,3367,8864,1203,3092,60648.71 %60.30 %66.96 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร   10,54210,86510,8464,6055,4824,86756.31 %49.55 %55.13 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร   10,16110,1616,8183,0263,3092,78670.22 %67.44 %59.14 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร   8,1463,33210,3135,7614,2822,65329.27 %-28.51 %74.27 %
รจจ.พิจิตร   8,9149,1098,4796,8196,1693,05623.50 %32.27 %63.96 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร   8,4128,6028,3363,9972,9883,37152.48 %65.26 %59.56 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร   5,5105,4565,7632,8552,6433,16748.18 %51.57 %45.05 %
สปส.จ.พิจิตร   10,69410,77010,9795,0215,1135,41953.05 %52.52 %50.65 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร   10,0869,6488,5072,3434,9585,28576.77 %48.61 %37.87 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร   9,6869,2879,2491,1441,2521,40188.19 %86.52 %84.86 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   14,37614,37614,3762,1232,8402,98285.23 %80.24 %79.25 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   15,73415,67615,6336,1995,4663,17960.60 %65.13 %79.67 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร   
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   10,65310,65310,65314,3017,2807,368-34.24 %31.66 %30.83 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร   7,2767,1947,29613,34410,0709,282-83.40 %-39.97 %-27.22 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร   7,4237,8807,7473,8522,9861,73948.11 %62.10 %77.55 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร   
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร   41,99245,53245,53240,18747,48249,0234.30 %-4.28 %-7.67 %
รวม400,2121,130,125402,817218,296206,610197,45645.45 %81.72 %50.98 %