เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน จาก 65 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์   251,960252,840231,947159,707147,462156,66136.61 %41.68 %32.46 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   39,41939,55530,4169,8419,64610,94275.03 %75.61 %64.03 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์   67,88168,74841,14244,28943,41739,13534.75 %36.85 %4.88 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์   37,65037,66536,37123,44621,65218,16137.73 %42.51 %50.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์   147,392151,090146,424109,478109,24699,19125.72 %27.69 %32.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ   55,04157,83561,9431,6011,5764,24997.09 %97.27 %93.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน   53,87354,22748,2756,9829,0148,68787.04 %83.38 %82.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว   46,05943,15441,3191,5621,7912,71196.61 %95.85 %93.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน   53,22049,21144,47110,49910,72511,57880.27 %78.21 %73.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง   45,59545,97542,9177,0636,1363,82384.51 %86.65 %91.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี   48,64847,82245,6647,7776,0715,34384.01 %87.31 %88.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ   46,83149,06043,8758,4497,5005,67381.96 %84.71 %87.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่   49,98849,78446,3046,8487,2176,76086.30 %85.50 %85.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า   62,08162,49860,1609,9799,0217,80483.93 %85.57 %87.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก   48,77850,61446,93911,41610,5868,44676.60 %79.08 %82.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์   68,64467,75366,02348,08640,23342,48529.95 %40.62 %35.65 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   62,51861,56557,39137,96849,07942,32339.27 %20.28 %26.25 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   38,75139,00836,07417,89418,76214,59653.82 %51.90 %59.54 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์   44,77544,78342,76510,67713,63210,46176.15 %69.56 %75.54 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์   111,332111,728108,00536,74440,89830,42167.00 %63.39 %71.83 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์   28,72722,43221,43934,15735,33531,837-18.90 %-57.52 %-48.50 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   68,82369,02554,31734,34732,41135,33150.09 %53.04 %34.95 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   42,23337,73631,93449,04951,41849,023-16.14 %-36.26 %-53.51 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์   162,097162,40771,271154,537168,163152,5364.66 %-3.54 %-114.02 %
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์   924,685922,312848,504290,214403,619355,96068.61 %56.24 %58.05 %
สำนักงานทางหลวงที่ 6   158,367155,205155,307148,837173,365159,2036.02 %-11.70 %-2.51 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์   37,75842,09840,22320,77831,26526,51644.97 %25.73 %34.08 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์   20,93021,00329,55211,09511,76912,17546.99 %43.97 %58.80 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์   41,36841,51242,83314,93814,94412,56663.89 %64.00 %70.66 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์   46,27245,48235,68510,38810,3379,68977.55 %77.27 %72.85 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์   58,87258,83057,37351,61149,97045,63912.33 %15.06 %20.45 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์   119,836125,304102,07659,32765,33050,96250.49 %47.86 %50.07 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์   67,42367,68455,26146,68971,21060,72830.75 %-5.21 %-9.89 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   79,69180,81168,41434,66236,24130,99656.51 %55.15 %54.69 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   173,659161,687135,768146,580153,299133,38515.59 %5.19 %1.76 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์   131,335133,896129,70729,07331,74229,48277.86 %76.29 %77.27 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์   
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์   81,03681,37978,74657,06162,81548,12029.59 %22.81 %38.89 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   78,75277,00176,03624,27621,31215,18369.17 %72.32 %80.03 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์   71,44572,23681,58238,90643,11846,01245.54 %40.31 %43.60 %
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์   95,24698,50692,67838,34236,29428,83759.74 %63.16 %68.88 %
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์   
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   47,43448,69647,04516,02416,09614,74066.22 %66.95 %68.67 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์   50,27954,81255,31127,85036,30831,43044.61 %33.76 %43.18 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   45,92952,27338,66921,41121,65919,81653.38 %58.57 %48.76 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ   61,58966,25647,82442,57751,36148,87430.87 %22.48 %-2.20 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   49,83058,39648,83916,91021,53627,78066.06 %63.12 %43.12 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   189,886193,77662,493109,746113,554100,46742.20 %41.40 %-60.77 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   53,62253,48451,19052,98261,23955,6211.19 %-14.50 %-8.66 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   398,099335,535289,219157,457232,874176,22960.45 %30.60 %39.07 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   401,695341,454276,846171,084156,196135,65657.41 %54.26 %51.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   376,247315,864225,874176,565180,014167,92053.07 %43.01 %25.66 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   348,426291,650292,576107,186115,324110,77769.24 %60.46 %62.14 %
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   419,470420,470262,916148,534133,096132,65864.59 %68.35 %49.54 %
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน   
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี   283,534294,146288,501216,462213,594202,81223.66 %27.39 %29.70 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์   308,898296,701217,904122,57612,194117,69960.32 %95.89 %45.99 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   2,489,4322,500,8202,506,147901,909933,715910,86563.77 %62.66 %63.65 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์   487,606486,514393,044232,827204,580178,09752.25 %57.95 %54.69 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   148,091157,370151,868245,704275,279275,460-65.91 %-74.92 %-81.38 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   48,99352,58049,41029,97836,34533,27838.81 %30.88 %32.65 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   34,88633,16532,86814,60813,8219,63958.13 %58.33 %70.67 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์   315,624317,770307,51134,22457,39470,05489.16 %81.94 %77.22 %
รวม10,428,56210,233,1949,133,1884,711,7884,953,8024,683,49954.82 %51.59 %48.72 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 65 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์   9839838981,340732905-36.21 %25.62 %-0.82 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   6,4066,4066,8621,4681,2881,12077.09 %79.89 %83.68 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์   10,74210,74211,2172,9523,4482,43572.51 %67.90 %78.29 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์   9,5489,5299,52973665559692.29 %93.12 %93.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์   35,37135,37135,52312,92210,6408,99663.47 %69.92 %74.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ   4,1294,1294,1291,2491,5371,47469.75 %62.78 %64.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน   4,1444,2014,14456663740086.34 %84.84 %90.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน   3,9223,9223,9227891,1451,02779.89 %70.82 %73.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์   5,3355,1835,2971,0591,0381,06180.16 %79.97 %79.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง   3,8993,8233,88075797798.06 %97.95 %98.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี   4,9964,9964,78778793774084.24 %81.24 %84.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ   6,2806,2806,28097580061084.48 %87.26 %90.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่   4,3254,4204,4207241,03874383.26 %76.53 %83.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า   3,4313,4313,4318161,03881376.21 %69.75 %76.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก   4,6235,0225,0791,05286279577.24 %82.84 %84.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์   17,13117,08917,34010,1929,12410,79940.50 %46.61 %37.72 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   15,07914,62113,91712,63112,8799,34616.23 %11.92 %32.85 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   10,05710,0769,7155,1332,8541,79548.96 %71.67 %81.52 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์   8,4608,4608,2315,6234,7461,95333.53 %43.90 %76.27 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์   25,57425,52325,48716,6089,9348,44735.06 %61.08 %66.86 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์   6,2076,2076,2079,7926,4594,011-57.76 %-4.06 %35.38 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์   18,04418,04416,73213,57853,53811,46424.75 %-196.71 %31.48 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   8,9939,0368,2646,8926,5362,86023.37 %27.66 %65.39 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์   16,47916,47919,2992,07375590087.42 %95.42 %95.33 %
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์   8,3968,3758,1002,3453,0215,04672.06 %63.93 %37.71 %
สำนักงานทางหลวงที่ 6   55,62355,30056,08057,64249,93451,143-3.63 %9.70 %8.80 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์   9,50511,31211,2743,4463,2842,78363.75 %70.97 %75.32 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์   9079079908449548356.96 %-5.14 %15.61 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์   11,36911,10312,47247329942595.84 %97.30 %96.59 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์   9,1448,7839,0494,8692,9902,77246.76 %65.96 %69.37 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์   12,33912,33912,3398,2335,6776,07033.28 %53.99 %50.80 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์   19,92618,04418,08220,19519,98111,005-1.35 %-10.73 %39.14 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์   12,74912,74917,5875,8175,6143,88254.38 %55.97 %77.93 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์   14,00713,93114,8502,0152,3422,12585.61 %83.19 %85.69 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์   9,0118,9929,3343,2084,1623,12464.40 %53.72 %66.53 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์   
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์   22,83622,83622,8365,3087,00211,25576.76 %69.34 %50.71 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   12,05311,33111,6263,6793,3973,84369.47 %70.02 %66.94 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์   7,1797,4077,1701,19977568583.29 %89.54 %90.44 %
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์   26,05224,84522,1996,2985,8624,24675.83 %76.41 %80.88 %
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์   
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   7,3197,3197,2813,5983,0542,68350.83 %58.27 %63.15 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์   10,70810,95511,0126,8896,7854,19635.67 %38.06 %61.90 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   9,8339,8339,7005,3603,9173,48945.49 %60.17 %64.03 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ   11,96411,96411,8125,7945,6444,43651.57 %52.82 %62.44 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   11,88214,16414,7545,2528,4787,95755.80 %40.15 %46.07 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   64,36764,36713,1387,5044,8983,47688.34 %92.39 %73.54 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   4,4194,1273,7466,3694,8903,816-44.14 %-18.50 %-1.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   19,15619,15619,1566,0065,2464,30468.65 %72.61 %77.53 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   21,42921,29221,2927,6215,0704,48064.44 %76.19 %78.96 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   22,07522,06222,07210,68310,3305,73151.60 %53.18 %74.04 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   32,68232,85532,8158,4218,2206,53774.23 %74.98 %80.08 %
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   4,5054,3423,9215,1305,0226,361-13.87 %-15.66 %-62.20 %
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน   
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี   13,20613,20613,20614,86411,2548,480-12.56 %14.78 %35.79 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์   13,39013,39012,18610,13711,76314,63224.30 %12.15 %-20.07 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   21,89621,89623,23714,1299,3847,34435.47 %57.14 %68.39 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์   10,05910,0509,8634,8853,9115,17151.44 %61.08 %47.57 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   31,42831,42831,42833,68524,02221,419-7.18 %23.56 %31.85 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   11,43011,43010,84118,2357,5098,693-59.53 %34.31 %19.81 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   8,1748,2318,1554,2673,7246,04947.80 %54.76 %25.83 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์   72,14672,14672,14676,436111,844111,721-5.95 %-55.02 %-54.86 %
รวม867,321866,436820,337490,869502,953423,58443.40 %41.95 %48.36 %